Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 33

Ванредних професора: 44

Доцената: 46

Наставника страног језика: 2

Виших лектора: 3

Лектора: 9

Асистената: 32

Сарадника у настави: 2

Истраживача-приправника: 21

УКУПНО: 194