Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 36

Ванредних професора: 45

Доцената: 56

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 3

Лектора: 7

Асистената: 24

Сарадника у настави: 2

Истраживача-сарадника: 6

Истраживача-приправника: 21

УКУПНО: 205