Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 1

Редовних професора: 38

Ванредних професора: 51

Доцената: 50

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 4

Лектора: 6

Асистената: 21

Сарадника у настави: 0

Истраживача-сарадника: 11

Истраживача-приправника: 19

УКУПНО: 204