Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 33

Ванредних професора: 28

Доцената: 55

Наставника страног језика: 5

Виших лектора: 5

Лектора: 6

Асистената: 37

Сарадника у настави: 3

Истраживача-приправника: 10

УКУПНО: 184