Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 34

Ванредних професора: 34

Доцената: 53

Наставника страног језика: 2

Виших лектора: 5

Лектора: 6

Асистената: 39

Сарадника у настави: 1

Истраживача-приправника: 17

УКУПНО: 193