Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 32

Ванредних професора: 34

Доцената: 52

Наставника страног језика: 2

Виших лектора: 4

Лектора: 7

Асистената: 37

Сарадника у настави: 0

Истраживача-приправника: 17

УКУПНО: 187