Google Translate

Академски назив: Дипломирани филолог за француски језик и књижевност
Дужина трајања студија: 4 године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Студијски програм Француског језика и књижевности има за циљ да омогући студентима да стекну неопходна знања и вештине, и да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду. Циљ студијског програма јесте:

 • Свестрано образовање сваког студента, стицање основних теоријскометодолошких, научних и стручних знања из области лингвистике француског језика, књижевности, културе и методике наставе – дидактике француског језика и књижевности.
 • Развијање језичких вештина и компетенција студената у француском као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 (Самостални ниво или компетенција ефективне оперативности), укључујући не само компетенције у домену изговора, граматике, вокабулара, разумевања, говорења, читања и писања, већ и употребе језика, прагматске и комуникативне компетенције, те културне компетенције у најширем смислу, уз разумевање различитих језичких стилова и варијетета.
 • Развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима.
 • Развијање свих индивидуалних квалитета и способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности.

 

Исход процеса учења

Након реализације студијског програма:

 • Студент је стекао знања и вештине из француског језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике.
 • Студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком), као и са детаљнијим и специфичнијим лингвистичким и примењено-лингвистичким дисциплинама.
 • Студент темељно познаје историјски развој, жанровску структуру и стилске специфичности француске књижевности, поседује добар увид у књижевности франкофоних земаља, и располаже знањем и вештинама коjе му омогућавају разумевање, анализу и вредновање књижевних дела.
 • Студент поседује темељно познавање француске културе, упознат је с културама франкофоних земаља, и способан је да их разуме, анализира и пореди међусобно, као и са другим културама.
 • Студент поседује неопходна знања из области дидактике, педагогије и психологије које га оспособљавају за образовноваспитни рад, односно, које му омогућују да обавља посао наставника француског језика на свим нивоима образовног система, примењујући сопствена стечена знања и вештине како у самосталној аналитичко- методолошкој припреми за наставу, тако и у практичном раду са ученицима, у развијању њихове компетенције у француском језику, али и у развијању њихових вештина у ширем смислу ― креативности, критичког мишљења и кооперативности.
 • Студент поседује знања и вештине из још једног страног језика (енглески, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике.
 • Студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности непрекидног интелектуалног и професионалног усавршавања током каријере.
 • Студент је оспособљен за даље образовање на мастер и докторским студијама, односно, за даље стручно усавршавање на специјалистичким студијама и у пројектима за професионално усавршавање.

 

Услови за упис студијског програма

У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Пријемни испит састоји се из теста знања из француског језика или теста знања из српског, енглеског, руског или немачког језика – за кандидате који у досадашњем школовању нису учили француски језик.

Остали услови регулисани су Законом о високом образовању.

 

Шта после студија?

Пословање француских и других страних фирми у Србији са франкофоним говорницима у области IT технологије и маркетинга нашим студентима омогућава рад на позицијама: Business Аnalyst, Quality Аnalyst, Help Desk Specialist, Call Center Agent, SEO Specialist, Business Developement Representative, ASO Specialist, Customer Support & Translator. Стекавши језичке компетенције у области стручног француског језика током сва три нивоа студија, студенти успешно проналазе запослење у IТ сектору. Преводилачки предмети и могућност боравка у Француској на различитим универзитетима и у школи језика (Бордо, Поатје, Арас, Жекс) и летњим праксама (Ница, Сен Тропе, Алпи) омогућавају да наши студенти теоријска знања употпуне практичним, која им помажу у проналажењу послова из  области туризма и преводилаштва.