Google Translate

Aкадемски назив: Мастер филолог (за француски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије француског језика и књижевности имају за циљ да студентима пруже могућност да стекну адекватна ужa стручна знања и вештине неопходне како за квалитетнији и успешнији рад у струци, тако и за даље академско образовање и научноистраживачки рад. Циљ студијског програма јесте:

 • увећање и продубљивање теоријско-методолошких, научних и стручних знања студента из области лингвистике, књижевности и културе или методике наставе (глотодидактике);
 • даље развијање свести студента о сложености процеса учења и подучавања страног језика, и оспособљавање студента за самостално обављање послова у области образовања;
 • оспособљавање студента за самостални истраживачки рад на вишем нивоу кроз рад на развоју вештина критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања, и активног односа према себи и другима у процесу образовања, како у академском тако и професионалном окружењу, као и кроз развој индивидуалних способности и вештина које могу допринети квалитетнијем професионалном раду и усавршавању у академском и научно-истраживачком окружењу;
 • студентово овладавање техничким аспектима израде и писања научног рада, као и оспособљавање студента да критички вреднује научну и стручну литературу из барем једне од области покривених студијских програмом, и то оне области за коју се студент усавршава – професионално, каријерно и научноистраживачки опредељујући се за одређене изборне предмете из области лингвистике, превођења, књижевности и културе или методике наставе (глотодидактике);
 • усмеравање студента ка развоју способности самоевалуације и ауторефлексије, као и даљи развој свести студента о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања.

Остваривање овако дефинисаних циљева студијског програма обезбеђује се кроз адекватне садржаје и различите форме рада и оцењивања на предметима студијског програма. На овом нивоу студија, индивидуална иницијатива и самостални, аутономни рад студената вредновани су на свим предметима студијског програма, и евалуирају се кроз пројектне задатке, предиспитне обавезе у форми теоријских и практичних истраживања мањег обима, практичан рад на савладавању методологије научног истраживања у хуманистичким наукама, као и кроз завршне пројекте или писане радове и усмене презентације студената које на многим предметима укључују и дискусију и евалуацију од стране других студената. Ове методе и технике заступљене у раду са студентима на појединачним предметима омогућују реализовање дефинисаних исхода предмета, али и циљева студијског програма у целини.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма МАС француског језика и књижевности, студент стиче следеће опште способности и вештине:

 • способност да јасно и једнозначно представи и образложи исходе и резултате самосталног научноистраживачког рада, како стручној и научној, тако и широј јавности;
 • индивидуалне способности и вештине које могу допринети квалитетнијем професионалном раду, професионалном усавршавању, односно образовању у академском и научно-истраживачком окружењу;
 • вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима у академском, као и професионалном окружењу;
 • способност да повезује информације и савладава сложене проблеме, као и свест о сопственој одговорности, те друштвеним и етичким импликацијама закључака и исхода свог (истраживачког или научног) рада;
 • способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања.

6)  научна и стручна знања, која подразумевају савладавање метода научног истраживања, чиме је студент оспособљен за самостални истраживачки рад на вишем, односно нивоу докторских студија;

Савладавањем студијског програма МАС француског језика и књижевности, студент стиче следеће предметно-специфичне способности и знања:

 • знање стечено на основним студијама је продубљено и увећано; способност да самостално примењује стечено знање из области лингвистике, књижевности и културе или методике наставе (глотодидактике);
 • вештине које подразумевају да своја научна и стручна знања, разумевање и стечене способности решавања проблема примени у новом или непознатом окружењу, као и у ширем (интердисциплинарном) контексту области лингвистике, књижевности и културе или методике наставе (глотодидактике);
 • овладавање методама научног истраживања и способност да самостално развија научна и стручна знања и примењује, у истраживачком контексту, идеје из бар једне од понуђених области – лингвистике, књижевности и културе или методике наставе (глотодидактике);
 • способност да критички вреднује научну и стручну литературу из барем једне од области покривених студијским програмом – лингвистике, књижевности и културе или методике наставе (глотодидактике);
 • студент је овладао техничким аспектима израде и писања научног рада: коришћењем литературе, библиотека, дигиталних извора и архива, навођењем извора на формално и етички адекватан начин;
 • определивши се за одређене изборне предмете, студент се додатно професионално, каријерно и научноистраживачки усмерио ка областима методике наставе француског језика, превођења, француске лингвистике или студија књижевности и културе.

Исход студијског програма МАС француског језика и књижевности је образовање мастер филолога за француски језик и књижевност са развијеним специфичним теоријско-методолошким и научно-стручним компетенцијама, академским вештинама и практичним искуством са циљем његовог оспособљавања за самостални научно-истраживачки рад на вишем нивоу докторских студија, као и у даљем стручном и професионалном усавршавању, али и стицања практичних компетенција примењивих на свим позицијама које предвиђају експертско знање француског језика, у области образовања и ван ње.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Упис кандидата на студије прописан је Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата. У први семестар студијског програма Мастер студија француског језика и књижевности могу се уписати студенти који су завршили Основне академске студије француског језика и књижевности или неке друге еквивалентне студије којима су стекли предзнања потребна за праћење предмета на понуђеном програму. Право конкурисања за упис на Мастер академске студије француског језика и књижевности имају дипломирани студенти основних академских студија друштвено-хуманистичког усмерења који су у току претходног школовања остварили најмање 240 ЕСПБ кредита. Кандидати који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности полажу тест знања француског језика на нивоу Ц1 Заједничког европског оквира за језике и потребно је да на њему остваре најмање 70 од 100 поена.

Приликом рангирања кандидата узима се у обзир и успех кандидата на претходном нивоу студија и усаглашеност програма студија које је кандидат завршио и Мастер академских студија француског језика и књижевности. 

У први семестар студијског програма Мастер студија француског језика и књижевности уписује се 20 кандидата са коначне ранг листе, али се број кандидата који се уписује (који може бити мањи од 20) за сваку академску годину одређује конкурсом који расписује Универзитет у Нишу.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

На мастер академским студијама француског језика и књижевности пријемни испит се не полаже. Кандидати који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности полажу диференцијални тест знања.