Aкадемски назив: Мастер филолог (за француски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије Француског језика и књижевности имају за циљ да студентима пруже могућност да стекну адекватна ужа стручна знања и вештине који су неопходни како за квалитетнији и успешнији рад у струци, тако и за даље академско образовање и научноистраживачки рад на пољу франкороманистике. Речено подразумева да су циљеви студијског програма следећи:

 • стицање теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области француског језика, француске књижевности и културе, као и методике наставе француског језика;
 • развијање свести о сложености процеса учења и подучавања француског као страног језика, те француске књижевности и културе, и методике наставе француског језика;
 • оспособљавање за самостално обављање послова у образовању у области француског језика, француске књижевности и културе, као и методике наставе француског језика;
 • стицање неопходних знања и вештина и развијање способности за научноистраживачки рад у домену француског језика, француске књижевности и културе, као и методике наставе француског језика;
 • развијање критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу академског образовања и научноистраживачког рада у области француског језика, француске књижевности и културе, као и методике наставе француског језика;
 • стицање вештина и компетенција за доживотно учење и усавршавање у области филолошких наука, тј. у домену франкороманистике: француског језика, француске књижевности и културе, као и методике наставе француског језика;
 • развијање оних индивидуалних способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду и њиховом даљем образовању у академском и научноистраживачком окружењу у области франкороманистике: француског језика, француске књижевности и културе, као и методике наставе француског језика.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након реализације студијског програма Мастер академских студија Француског језика и књижевности:

 • студент је стекао научна и стручна знања и овладао методама научног истраживања из понуђених области ― француског језика, француске књижевности и културе и методике наставе француског језика;
 • студент је развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима на професионалном плану у домену француског језика, француске књижевности и културе и методике наставе француског језика;
 • студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања у франкороманистици, тј. у области француског језика, француске књижевности и културе и методике наставе француског језика;
 • студент је оспособљен за даље образовање кроз докторске студије у пољу филолошких наука;
 • студент је развио индивидуалне способности које могу допринети његовом квалитетнијем професионалном раду и даљем образовању у академском и научноистраживачком окружењу.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

За упис студената на Мастер академске студије Француског језика и књижевности, кандидати се бирају на основу два критеријума: просечне оцене у току основних студија и дужине студирања (максимално 60 поена) и успеха показаног на пријемном испиту (максимално 40 поена). Садржина и начин полагања пријемног испита за упис на Мастер академске студије Француског језика и књижевности утврђени су Правилником о пријемном испиту Филозофског факултета.

Право конкурисања за упис на Мастер академске студије Француског језика и књижевности имају дипломирани студенти Основних академских студија Француског језика и књижевности који су у току претходног школовања остварили најмање 240 кредита (ЕСПБ).

Право уписа на студијски програм стичу кандидати који се рангирају у оквиру броја студената предвиђеног решењем о акредитацији.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит подразумева проверу стеченог знања на Основним академским студијама Француског језика и књижевности у области француског језика, француске књижевности и културе као и дидактике француског као страног језика.