Google Translate

Академски назив: Доктор наука - психолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Циљ Докторских академских студија из области психологије је да омогући студентима стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција, које би требало да допринесу развоју психолошке науке, затим даље стицање знања и разумевања ширих и савремених теоријских система у различитим областима психологије, развој критичког и самокритичког мишљења и приступа у научно истраживачком и практичном раду.

У остваривању основних циљева студенте треба оспособити да:

 • разумеју и користе најсавременија знања у струци;
 • самостално решавају теоријске и практичне проблеме и спроводе научна истраживања;
 • самостално обрађују и интерпретирију резултате истраживања;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • резултате саопштавају на научним конференцијама и објављују у научним часописима;
 • поштују принципе етичког кодекса у истраживачком и практичном раду;
 • самостално организују и спроводе едукацију на академском нивоу и својим радом доприносе развоју психологије, науке и развоју друштва.

 

Исход процеса учења

Доктор психолошких наука темељно разуме и познаје савремене психолошке теорије и системе. Има критичку свест и способност анализе и аргументације за и против одређене теорије, модела и приступа у психологији. Самостално мисли, говори и пише о савременој психологији као науци. Поседује способност превођења знања из једног теоријско-истраживачког контекста у други.

Такође, доктор психолошких наука је теоријско-методолошки оспособљен за:

 • самостално (или као члан или вођа тима) дефинисање и спровођење истраживања из области психологије и сродних дисциплина као и статистичку обраду података;
 • интеграцију резултата истраживања и извештавање јавности о резултатима истраживања у складу са међународним стандардима;
 • објављивање истраживачких резултата у разним облицима које нуди савремена научна публицистика и у складу са међународним издавачким стандардима;
 • евалуацију и самоевалуацију научног учинка, ради управљања сопственом истраживачком каријером;
 • реализацију активности у различитим областима живота у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке;
 • самостално извођење наставе на додипломском нивоу студија;
 • самостално извођење едукације на академском нивоу.

 

Услови за упис студијског програма

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 • завршене мастер академске студије, да најмање 300 ЕСПБ бодова са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија: или
 • завршене мастер академске студије, да најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен Правилником о докторским студијама: или
 • завршене студије по прописима који су уређивали високо образовање до  ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005), односно до 10. септембра 2005. године са просечном оценом најмање 8.

 

Шта после студија?

Кандидати који стекну докторат из области психологије оспособљени су да се баве научно-истраживачким радом и да на тај начин доприносе унапређењу друштвене стварности и квалитету живота. Они, такође, треба да публикују резултате својих теоријских и емпиријских истраживања, објављују студије и монографије, учествују у раду националних и међународних научних конференција и конгреса психологије, повезујући се са научницима из других земаља, размењујући са њима своја истраживачка искуства и достигнућа. Другим речима, доктори наука треба да буду оспособљени да континуирано долазе до нових сазнања, организују научно истраживачки рад, антиципирају перспективе истраживања у психологији и проширују подручја примене.

Доктори наука психологије  користе савремену научну методологију истражујући различите проблеме којима се психологија као наука бави, а истовремено прате светска научна достигнућа из одабраних области истраживања психолошких проблема. Докторске студије психологије намењене су с једне стране оспособљавању за научно-истраживачки рад и, с друге стране, за наставну делатност на високошколским установама.