Google Translate

Aкадемски назив: МАСТЕР ПСИХОЛОГ
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Основни циљ мастер академских студија психологије је да, кроз пружање адекватних знања и развијање релевантних компетенција, оспособљавају студенте за стручно и самостално обављање психолошке праксе у различитим областима примењене психологије и научно истраживачке делатности. Овај основни циљ оствариће се кроз:

 • упознавање студената са најзначајнијим савременим теоријским и методолошким концептима у психологији и различитим психолошким дисциплинама и развијање критичког приступа према овим концептима,
 • оспособљавање студената да користе теоријске концепте и знања у објашњавању различитих појава из свакодневног живота,
 • оспособљавање студената да разумеју принципе и факторе психичког живота и развоја човека, различитих облика понашања и функционисања јединке унутар и изван социјалног контекста, како код здравог, тако и код појединца са психичким проблемима, и да примењују психолошке методе, технике и концепте у практичном раду са појединцима и групама усмереном на решавање практичних проблема у различитим областима рада и у пружању различитих видова психо-социјалне подршке,
 • развијање вештина примене психодијагностичких средстава и правилног интерпретирања статуса основних психичких процеса и функција,
 • развијање капацитета студената да анализирају, синтетишу и предвиђају последице и решења различитих психолошких проблема,
 • оспособљавање студената да интегришу теоријска и практична знања,
 • развијање вештина планирања и реализације психолошких истраживања заснованих на принципима научно-истраживачког рада и уз коришћење адекватних савремених метода и техника у свим фазама истраживачког рада,
 • развијање вештина академског писања кроз израду извештаја о обављеним истраживањима,
 • развијање вештина тимског рада,
 • развијање свест о значају самосталног и континуираног стицања знања за компетентно обављање праксе у различитим областима и институцијама или за даље усавршавање на специјалистичким, докторским или неким другим студијама,
 • упознавање са професионалним етичким стандардима и развијање свести о важности њиховог поштовања,
 • развијање критичког и самокритичког приступа сопственом раду и раду других.

 

Исход процеса учења

Од студента се након завршених мастер академских студија из области психологије очекује да буде у стању да:

 • самостално анализира и пореди различите теоријске системе и моделе,
 • усвојена сазнања примени у разумевању и процени различитих аспеката психолошког функционисања како појединца, тако и група и организационих целина;
 • правилно интерпретира статус основних психичких процеса и функција на основу примене психодијагностичких средстава;
 • препозна психолошке потребе и проблеме у различитим доменима функционисања и примењује адекватна теоријска сазнања и практичне процедуре у њиховом решавању;
 • предвиђа последице и осмишљава решења раличитих психолошких проблема, креира програме и активности за подршку развоја и побољшање квалитета живота;
 • планира, конципира и спроводи истраживања из различитих области психологије поштујући принципе научног истраживања;
 • конструише, примењује и адекватно интерпретира психолошке мерне инструменте уз детаљно познавање статистичких процедура;
 • критички процењује истраживачке налазе и компетентно их представља јавности;
 • препознаје улогу психолога у сарадњи са другим струкама и у спреман је да се укључи у тимски рад;
 • уважава и примењује етичке кодексе струке;
 • адекватно евалуира ефекте свог професионалног рада;
 • препознаје вредност континуиране едукације.

 

Услови за упис студијског програма

На мастер академске студије психологије може се уписати лице које има сакупљених најмање 240 ЕСПБ на програмима основних академских студија психологије и кандидат који је завршио основне студије неког другог студијског програма из друштвено-хуманистичког поља уз полагање диференцијалних испита у складу са студијским програмом (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују).

 

Шта после студија?

Свака компанија, установа или организација која у својој систематизацији подразумева психолога потенцијално је радн оместо. То су школе, предшколске установе, психијатријске, неуролошке и друге клинике, установе за професионалну оријентацију и селекцију, сектори људских ресурса, научноистраживачки институти, министарства, војска, полиција, спортски клубови, итд.