Google Translate

Академски назив: мастер педагог (Модул 1) / мастер социјални педагог (Модул 2)
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска године
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви Мастер студијског програма педагогије усмерене су на развој компетенција критичког промишљања темељних педагошких проблема, стицање академских вештина за педагошко деловање у широком спектру васпитно-образовних установа, вештина практичне примене стечених знања и креативног и компетентног процењивање и унапређивање педагошког рада. Као посебан циљ истиче се оспособљавање студената за истраживање теоријске и практичне васпитно-образовне делатности, те за научно-истраживачки рад, доживотно образовање и самообразовање.

Модул 1

Мастер академским студијама академских педагогије студенти стичу знања и развијају вештине и способности неопходне за самостално обављање послова педагога у области васпитања и образовања, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање како би били оспособљени за:

 • разумевање педагошких идеја и концепција, смисла и суштине васпитања и васпитно-образовног процеса на свим ступњевима система васпитања и образовања, у породици, неформалном систему и ширем окружењу у коме се процес одвија;
 • компетентно примењивање стечених знања, кроз давање квалификованих предлога и идеја за отклањање препрека и решавање проблема који ометају васпитно-образовни рад;
 • организовање педагошко-инструктивног и саветодавног рада са наставницима родитељима и другим актерима васпитно-образовног рада;
 • разумевање предшколске установе и школе као отвореног система, који егзистира у одређеном друштвеном контексту;
 • учествовање у планирању, дизајнирању и имплементирању иновативних програма у образовним установама и успешан тимски рад са другим стручњацима;
 • стицање теоријско-методолошких сазнања у циљу оспособљавања за научно-истраживачки рад, као о припрема за даље школовање и професионални развој;
 • успешно самостално истраживање васпитно-образовног процеса и актуелних проблема из сопствене праксе, ради њеног унапређивања;
 • планирање и реализацију акционих истраживања у васпитно-образовном раду.

Модул 2

Током Maстер академских студија педагогије студенти стичу знања и развијају вештине и способности неопходне за самостално обављање послова социјалних педагога , као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање како би били оспособљени за:

 • разумевање педагошких идеја и концепција, смисла и суштине васпитања и васпитно-образовног процеса на свим ступњевима система васпитања и образовања, у породици, неформалном систему и ширем окружењу у коме се процес одвија;
 • успешно самостално истраживање васпитно-образовног процеса и актуелних проблема из сопствене праксе, ради њеног унапређивања (социјално депривиране особе, социјално окружење, социјална интеграција);
 • планирање и реализацију акционих истраживања у васпитно-образовном раду;
 • компетентно примењивање стечених знања, кроз давање квалификованих предлога и идеја за континуирано праћење међугенерацијских односа и отклањање препрека;
 • организовање педагошко-инструктивног и саветодавног рада са актерима васпитно-образовног рада у циљу проналажења консензуса у одређивању водећих друштвених норми;
 • истраживање и прихватање интеркултурализма у концептуализацији васпитања деце, младих и старих;
 • учествовање у планирању, дизајнирању и имплементирању иновативних програма у образовним установама и успешан тимски рад са другим стручњацима;
 • стицање теоријско-методолошких сазнања у циљу оспособљавања студената за научно-истраживачки рад, као о припрема за даље школовање и професионални развој.
 • васпитање особа и друштвених група, особа са поремећајима у понашању кроз процесе-превенције, социјалне интеграције, рехабилитације, социјализације, ресоцијализације...

Циљеви студијског програма операционализују се кроз: разумевање и непосредну примену различитих педагошких концеција и савремених теоријских приступа хуманизацији педагошког рада, схватање васпитно-образовног процеса као интерактивног комуникацијског процеса и развој професионалних компетенција за аналитичко-истраживачки, инструктивно-саветодавни и оперативни рад у непосредној педагошкој стварности.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма Mастер академских студија студент стиче следеће опште способности:

 • разумевање теоријских и практичних импликација различитих система и теоријских концепата у васпитно-образовним институцијама, у породици, неформалном систему и ширем окружењу у коме се процес васпитања одвија;
 • истраживање васпитно-образовног процеса и актуелних проблема из сопствене праксе, ради њеног унапређивања;
 • учествовање у планирању, дизајнирању и имплементирању иновативних програма у образовним установама;
 • учествовање у тимском раду и другим кооперативним облицима рада;
 • критичко промишљање релевантних проблема у васпитању и образовању;
 • развијање квалитетне интеракције између учесника васпитно-образовног процеса;
 • прецизно конципирање налаза својих и других истраживања икомпетентног презентовања;
 • укључивање у процес континуираног образовања;
 • показивање сензибилности за етичке проблеме;
 • учествовање у стручним дискусијама које се тичу унапређивање струке;
 • креативно и стваралачко трагање за решењима у васпитној стварности;
 • за педагошко-инструктивни рад са наставницима, родитељима и другим актерима васпитног процеса;
 • за саветодавни рад са наставницима, родитељима, ученицима и другим актерима васпитног процеса;
 • за идентификовање особа са хендикепом, као и планирање, организовање и реализовање рада са њима;
 • за конципирање и реализовање развојно-превентивних и компензаторско- корективних програма намењених различитим потребама;
 • за праћење и активно укључивање у процес реформисања система васпитања, као и имплементацију иновација.

По завршетку Мастер академских студија педагогије очекује се да студенти поседује следеће предметно-специфичне компетенције и то:

Модул 1

 • разумевања тенденција промена у систему образовања и увиђање добрих/лоших и генералних/партикуларних последица тих промена;
 • учествања у идентификовању и превазилажењу проблема на које наилазе у непосредном васпитно-образовном контексту;
 • активног учествовања у програмирању васпитно-образовног рада;
 • компетентног извођења истраживања у контексту установе у којој ради и да коришћења резултата сопственог истраживања и истраживања других за унапређење рада установе;
 • адекватног пружања подршке породици и укључивање у решавање проблема различитих облика дисфункционалности у установама социјалне заштите;
 • организовања и реализовања различитих врста образовних програма за родитеље којима би утицао на подизање педагошке културе родитеља и јачање њихових васпитних компетенција;
 • реализовања педагошко-инструктивног и саветодавног рада са актерима васпитно-образовног процеса у циљу унапређивања процеса наставе;
 • подстицања усвајања знања и развој вештина наставника неопходних у раду са ученицима који показују проблеме у учењу и понашању;
 • организовања функционисања школе као отвореног система који размењује информације и искуства и организује сарадњу са друштвеном средином у којој се школа налази;

Модул 2

 • разуме тенденције промена у систему образовања и уме да направи увид у добре/лоше и генералне/партикуларне последице тих промена;
 • уочава, разуме, прихвата, анализира и евалуира потребе васпитаника и обележја конкретних социјалних ситуација;
 • подржава антидискриминаторски и антисегрегацијски принцип;
 • заступа различити приступ за различите особе, за потребе мањинских идентитета;
 • осмишљава и дизајнира васпитне стратегије социјално-педагошких интервенција;
 • предвиђа на адекватан начин пружање подршке породици и укључује се у решавање проблема различитих облика дисфункционалности у установама социјалне заштите;
 • организује и реализује различите врсте образовних програма којима би се утицало на подизање педагошке културе и јачање њихових васпитних компетенција;
 • пројектује истраживање у контексту установе у којој ради и да користи резултате сопственог истраживања и истраживања других за унапређење рада установе;
 • реализује педагошко инструктивни рад са наставницима у циљу унапређивања процеса наставе, као и вештина и знања наставника у раду са ученицима који показују проблеме у учењу и понашању;
 • (ре)конструише програм васпитно-образовног рада установе;
 • организује промовисање васпитно-образовних активности у медијима, као и могућности различитих медија у процесу васпитања и образовања.
 • преобликује социјалне везе и односе, социјални идентит,
 • компонује мултидисциплинарни тим на развоју социјалне мреже подршке васпитаницима, планира васпитни процес на стимулативним средствима рада у циљу јачања постојећих способности сваке особе.