Google Translate

Академски назив: мастер педагог 
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска године
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Мастер академске студије педагогије имају за циљ да студентима пруже адекватна научна и уже-стручна знања, развију компетенције које су неопходне за самостални рад стручног сарадника-педагога и оспособе их за научно-истраживачки рад, даље академско образовање и континуирано самообразовање. Студијски програм има за циљ и развој компетенција критичког промишљања темељних педагошких проблема, стицање академских вештина за педагошко деловање у широком спектру васпитно-образовних установа, вештина практичне примене стечених знања и креативног и компетентног планирања, програмирања, реализовања, евалуирања и унапређивања педагошког рада.

Модул 1 – Из општег циља студијског програма произилази низ посебних циљева:

 • разумевање, критичко промишљање и примена основних педагошких сазнања;
 • оспособљавање за компетентно идентификовање, разумевање и решавање изазова и тешкоћа у васпитно-образовном раду;
 • развијање креативних способности и специфичних практичних вештина потребних за самостално обављање професије педагога;
 • схватање улога педагога у васпитно-образовним установама и развијање спремности за стицање компетенција неопходних за њихово успешно остваривање;
 • развијање критичког промишљања и способности преиспитивања, самовредновања и унапређивања теорије и праксе васпитања и образовања;
 • оспособљавање за планирање, реализовање и евалуацију саветодавно-инструктивног васпитно-образовног рада заснованог на: индивидуалним и групним одликама ученика, специфичностима наставног предмета и наставног програма, контексту школе и шире друштвене средине и у складу са општим циљевима савременог васпитања и образовања;
 • овладавање вештинама организовања педагошко-инструктивног и саветодавног рада са наставницима, родитељима и другим актерима васпитно-образовног рада;
 • оспособљавање за учествовање у планирању, дизајнирању и имплементирању иновативних програма и решења у образовним установама и успешан тимски рад са другим стручњацима;
 • овладавање савременом технологијом као видом подршке васпитању, образовању и школском учењу;
 • припремање за истраживање и евалуацију образовних активности и постигнућа;
 • овладавање теоријско-методолошким сазнањима и оспособљавање за научно-истраживачки рад;
 • успешно самостално истраживање васпитно-образовног процеса и актуелних проблема из сопствене праксе са циљем њеног унапређивања;
 • разумевање и овладавање техникама планирања и реализације акционих истраживања у васпитно-образовном раду;
 • овладавање техникама израде и писања научног рада и оспособљавање за критичко вредновање научне и стручне литературе из области педагогије и других релевантних области;
 • оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку свим актерима образовно-васпитног процеса;
 • развијање професионалног идентитета и оспособљавање за професионално усавршавање, иновирање и унапређивање наставног рада.

Модул 2 – Осим циљева спецификованих у оквиру модула 1, циљ студија на овом модулу усмерен је и на:

 • разумевање специфичности рада и улоге педагога у установама социјалне заштите и развијање компетенција неопходних за успешан рад у овој области;
 • компетентно истраживање васпитно-образовног процеса и актуелних проблема из социо-педагошког рада као што су социјално депривиране особе, социјално окружење, социјална интеграција и др.;
 • истраживање и прихватање интеркултурализма у концептуализацији васпитања деце, младих и старих;
 • овладавање релевантим знањима и компетенцијама успешног васпитно-образовног и саветодавно-инструктивног рада са особама из маргинализованих и ризичних друштвених група, особама са поремећајима у понашању, особама са потребом за посебном друштвеном подршком и сл.;
 • овладавање специфичним компетеницијама социо-педагошког рада у области превенције, социјалне интеграције, рехабилитације, социјализације, ресоцијализације и сл.

 

Исход процеса учења

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције квалитетног обављања делатности мастер педагога које су усаглашене са одговарајућим нивоима Националног оквира квалификација у Републици Србији.

У оквиру општих компетенција студенти се оспособљавају да:

 • самостално и компетентно примењују систематизована академска знања из педагошке теорије и праксе;
 • усавршавају васпитно-образовни рад применом иновација у педагошкој делатности;
 • критички и самокритички прате и вреднују васпитно-образовне појаве и процесе;
 • анализирају, евалуирају и усавршавају професионалну делатност користећи савремена научна знања, примере добре праксе и резултате вредновања и самовредновања;
 • компетентно користе методе, технике и инструменте научно-истраживачког рада, критички анализирају налазе својих и других истраживања и систематски публикују утврђене резултате;
 • развијају компетенције демократске комуникације и сарадничке односе са ужим и ширим васпитно-образовним и социјалним контекстом;
 • подстичу и развијају квалитетне интеракцијске односе међу субјектима васпитно образовног процеса и активно и стваралачки партиципирају у тимском раду и другим кооперативним облицима педагошког рада;
 • манифестују сензибилност за етичке, интеркултуралне и мултиетичке проблеме;
 • овладају завидним нивоом професионалне етичности.

Модул 1 – Предметно-специфичне компетенције које студенти стичу током Мастер академских студија педагогије омогућују им да:

 • релевантно тумаче и разумеју васпитање и образовање са аспекта савремених концепција образовања и критички сагледавају њихово значење у пракси;
 • континуирано и систематки прате и примењују савремена научна сазнања и иновације из области педагогије;
 • демонстрирају иновативност, научни и професионални интегритет и посвећеност у процесу унапређивања васпитно-образовног рада;
 • поседују адекватан ниво дидактичко-методичких знања и компетенција неопходних за успешно обављање позива стручног сарадника-педагога;
 • користе разноврсне методе, технике, облике рада и доступна наставна средства у циљу обезбеђивања квалитета рада;
 • активно учествују у планирању, програмирању и реализовању васпитно-образовног рада користећи разноврсне методичке поступке усклађене са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, специфичностима васпитно-образовног контекста, узрасним и индивидуалним капацитетима и потребама васпитаника;
 • покрећу, организују и остварују различите видове сарадње са породицом;
 • примењују информационо-комуникационе технологије за унапређивање васпитно-образовног и наставног рада;
 • идентификују, проучавају и решавају конкретне проблеме у васпитно-образовној пракси употребом научних метода и поступака;
 • креирају и спроводе истраживања значајна за унапређивање педагошке теорије и праксе;
 • професионално реализују педагошко-инструктивни и саветодавни рада са свим актерима васпитања и образовања;
 • развијају позитиван активистички однос према континуираном целоживотном учењу, личном и професионалном развоју и усавршавању;
 • континуирано прате и евалуирају квалитет и ефективност васпитно-образовне праксе.

Модул 2 – Уз напред спецификоване компетенције општег модула, у оквиру предметно-специфичних компетенција очекује се да ће студенти бити оспособљени и да:

 • уочавају, разумеју, анализирају и евалуирају потребе васпитаника и специфичности конкретних социјалних ситуација;
 • креирају васпитне стратегије социјално-педагошког рада;
 • демонстрирају антидискриминаторски и антисегрегацијски принцип у раду;
 • пружају квалитетну подршку породицама и укључују се у решавање проблема различитих облика дисфункционалности у установама социјалне заштите;
 • планирају и реализују различите врсте образовних програма подстицања педагошке културе и јачања њихових васпитних компетенција у области социо-педагошког рада;
 • пројектују истраживање у контексту установе у којој раде и користе резултате сопствених истраживања за унапређење рада установе и решавање утврђених изазова и/или проблема;
 • реализују педагошко инструктивни рад са наставницима и родитељима у циљу унапређивања процеса рада са ученицима који показују проблеме у учењу и понашању;
 • (ре)конструишу програме васпитно-образовног рада установе сходно савременим тенденцијама у области социјалне заштите и непосредним потребама васпитаника;
 • професионално и етички креирају социјалне везе и односе изграђујући репрезентативни социјални идентитет установе у којој раде;
 • креирају мултидисциплинарне тимове и развијају професионалне мреже формалног и неформалног карактера за помоћ и подршку васпитаника из рањивих друштвених група.

 

Услови за упис студијског програма

Број студената који се уписује на студијски програм Мастер академских студија педагогије одређује се на основу процене друштвених потреба, кадровских, материјално-техничких и просторних могућности Филозофског факултета у Нишу.

Maстер академске студије педагогије могу уписати лица која су завршила одговарајуће основне студије у трајању од најмање 240 ЕСПБ. Распоред кандидата који се уписују на мастер академске студије утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним академским студијама и дужине студирања. Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу диференциајлни испит. Садржај полагања диференцијалног испита обухвата елементарна педагошка знања која се стичу на Основним академским студијама педагогије. Списак литературе са јасно спецификованим областима које обухвата диференцијални испит јавно су доступни на сајту Филозофског факултета у Нишу. Остали услови уписа и рангирање пријављених кандидата регулисани су Законом о високом образовању, Статутом и Правилником Филозофског факултета у Нишу. Општим актом факултета могу се утврдити и други критеријуми за упис кандидата на мастер академске студије. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова на ранг листи и квоте предвиђене за упис кандидата. Студенти могу да пређу са истоветних и сродних студијских програма на Мастер академске студије педагогије ако остваре услове предвиђене Статутом и Правилником Филозофског факултета у Нишу. У први семестар студијског програма Мастер студија педагогије уписује се 50 кандидата (25+25) са коначне ранг листе. Број кандидата који се уписује за сваку академску годину одређује конкурсом који расписује Универзитет у Нишу.

 

Шта после студија?

Педагози су стручњаци који делују у васпитно-образовним установама и баве се проучавањем и истраживањем подручја васпитања и образовања. Стечена знања, вештине и компетенције педагози користе како би унапредили квалитет живота појединца и друштва у целини. Након завршених студија педагози се могу запослити у:

 • Предшколским установама;
 • Основним школама;
 • Средњим школама;
 • Високошколским установама;
 • Центрима за социјални рад;
 • Установама социјалне заштите (Центар за породични смештај и усвојење, Завод за васпитање омладине, Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља…)
 • Васпитно поправним домовима;
 • Центрима за боравак деце са потребом за посебном друштвеном подршком;
 • Истраживачким институтима;
 • Организацијама цивилног друштва и предузећима;
 • Институцијама које са баве саветодавним радом (саветовалишта за децу и младе);
 • Невладиним секторима и организацијама;
 • HR сектору;
 • Музејима;
 • Медијима.