Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани историчар  
Дужина трајања студија:  8 семестара/4 академскe годинe  
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студенти који стекну звање дипломираног историчара стичу способност бављења научним и истраживачким радом, разумевања историјских процеса и развој људске цивилизације кроз епохе. Студенти током овог процеса овладавају вештинама да препознају, документују, класификују, архивирају, интерпретирају и разумеју сву комплексност међународних односа, функционисање дипломатије и државне политике из једне историјске епохе и области. Савладавањем ових вештина и компетенција стицањем академског назива дипломирани историчар студент се уже специјализује за даље школовање у овој или сродној области на наредном нивоу студија. Сем даљег школовања свршени студенти се оспособљаваљу и за бављење историјом као науком у некој од институција предвиђеним за то.

Значајан део студијског програма историје заузима и разматрање историје материјалне и писане културе и духовне баштине смештене у оквире европске и светске цивилизације.

Студијски програм основних академских студија историје има за циљ да оспособи студенте да:

 • стечено знање и разумевање проблема у области студија самостално даље развијају и продубљују применом критичког мишљења;
 • примене стечена знања и вештине;
 • интегришу знања, решавају сложеније проблеме, и доносе процене и закључке на основу сакупљених информација;
 • осмисле и спроведу истраживања;
 • процењују друштвена питања;
 • преносе знање и резултате свог рада другима, стручној и широј јавности;
 • наставе своје професионално и академско усавршавање.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем  студијског програма основних академских студија историје,  студенти се оспособљавају за примену научних и стручних достигнућа из области историје. Применом стечених знања, вештина и компетенција дипломирани историчар достигнућа из историјске науке преноси даље ученицима кроз систем основног и средњошколског образовања. Оваквим радом код средњошколаца се развија критичко мишљење, али и интересовање за изучавање националне и опште историје, чиме се доприноси развоју свести код млађих нараштаја. У зависности од одабира изборних предмета студенти се квалификују за рад у наставном процесу у систему основног и средњошколског образовања, затим, за рад у научно-истраживачким институцијама, библиотекама, музејима, архивима, културним центрима и другим инстиуцијама чија област деловања укључује изучавање или представљање историје.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Примене знања у пракси;
 • Примене критичког мишљења приликом истраживања и презентовања резултата истраживања;
 • Развоја комуникационих способности и вештина презентовања;
 • Овладавања методама, поступцима и принципима истраживања;
 • Темељног познавања и разумевања уже научне области историје;
 • Решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака из историјске науке;
 • Повезивања знања из различитих, сродних научних области и њихове примене;
 • Праћења и примене новина у струци

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су Законом о високом образовању. Упис ће се након увођења и спровођења државне матуре спроводити у складу са Законом о високом образовању који прописује упис на основу државне матуре и аката Универзитета у Нишу и Филозофског факултета који се односе на упис. Укупан број студената који се уписују на студијски програм основних академских студија историје је 50.

Редослед кандидата за упис на прву годину основних академских студија историје утврђује се на основу следећих критеријума:

 • поена стечених успехом из средње школе, којих може бити максимално 40 (израчунавају се множењем просечне оцене са 4)
 • поена стечених на пријемном испиту који се састоји из теста знања из историје и носи максимално 60 поена.
 • студент који освоји у прво место на републичком такмичењу из историје ослобођен је полагања пријемног испита.

 

Шта после студија историје?

На основу стеченог звања након завршених основних студија отвара се могућност даљег усавршавања, односно уписа на мастер академске студије историје, а након њих и на докторске академске студије историје.

Иако се наши студенти превасходно школују за наставу историје у основној и средњој школи, могућ је широк спектар могућности запошљавања историчара. Наши бивши студенти каријере граде у научним институцијама, попут историјских института са којима Департман за историју има сарадњу. Многи историчари посао налазе у музејима, архивима, издавачким кућама, заводима за заштиту споменика или културним центрима којих има готово у сваком граду. У последње време све више маха узима IT индустрија, где такође има примера запошљавања наших бивших студената у HR сектору, али и у делу где се креирају видео игре са историјском тематиком. С обзиром на ширину знања свршени историчари често обајвљају различите јавне функције у локалним заједницама или на нивоу земље. С обзиром на то да постоје и докторске студије, известан број одличних студената посао може наћи на универзитетима у земљи и иностранству.