Google Translate

Департман за немачки језик и књижевност основан је 2017. године након што је Студијски програм ОАС немачког језика и књижевности усвојен Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 397/1-7-01 од 23. новембра 2016. и Одлуком Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/17-020 од 06. фебруара 2017. (а измењен новембра 2018).

Основне академске студије Немачког језика и књижевности успешно су акредитоване 1. новембра 2018. године од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању као тринаести студијски програм Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а настале су као израз потребе образовања пре свега наставника немачког језика и преводилаца за немачки језик, који су дефицитарни у региону. Реализација овог студијског програма почела је 9. новембра 2018. године када су свечано додељени индекси првој генерацији студената.

Настава у трајању од четири године (осам семестара) обухвата 48 предмета (заједно са методичком праксом). Вредност студија износи 240 ЕСПБ по европском систему преношења бодова. Сви предмети су једносеместрални, а курикулум је модерно конципиран и усклађен са стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су стручни, општеобразовни, као и велики број изборних предмета. Након завршених основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог (за немачки језик и књижевност).

У извођењу наставе на Департману учествује шест наставника и сарадника у пуном радном односу: од тога два доцента (доц. др Марина Ђукић Мирзјанац и доц. др Јан Красни), два наставника страног језика (др Николета Момчиловић и мср Маја Стефановић), две лекторке за немачки језик (Невенка Јанковић и мср Катарина Стаменковић). Управница Департмана за немачки језик и књижевност је др Николета Момчиловић, а секретар Невенка Јанковић.

Поред наставника и сарадника у сталном радном односу у извођењу наставе учествују и ангажовани наставници са Филолошког факултета Универзитета у Београду, и један гостујући професор са Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Чланови Департмана се поред наставних активности баве континуираним научно-истраживачким радом, учешћем у научно-истраживачким пројектима, учешћем на домаћим и међународним научним скуповима, те публиковањем радова у научним и стручним публикацијама. Ускоро се очекује напредовање наставника и сарадника у виша звања (један наставник страног језика је пред одбраном дисертације, а један сарадник припрема тему дисертације).