Наталија Јовановић

ДЕКАН

др Наталија Јовановић
редовни професор

Марина Матејевић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

др Марина Матејевић
редовни професор

Владимир Хедрихћ

ПРОДЕКАН ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

др Владимир Хедрих
редовни професор

Гордана Ђигић

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

др Гордана Ђигић
доцент

Драган Тодоровић

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ

др Драган Тодоровић
ванредни професор