Google Translate

КРАТКА ИСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА

Филозофски факултет је основан 1971. године као академска јединица Универзитета у Нишу, са доста сложеном академском структуром која обухвата научне и образовне програме из хуманистичких и природних наука. Унутрашња организација која је захтевала више обазривости у спровођењу основне мисије Факултета одржала се до октобра 1999. године када су се Одсек за физичку културу и три одсека за природне науке развила у независне институције. То је омогућило трансформацију матичног факултета у интегрисанију академску јединицу. Године 2001. обележена је тридесета годишњица Факултета са новим образовним и научним изгледом, суштински фокусираним на филолошко-филозофске дисциплине, допуњеним Одсеком за уметност, који ће прерасти у независни факултет 2003. године. Након последње промене структуре, Филозофски факултет обухвата девет департмана, који функционишу као организационе јединице кроз које се образовне и истраживачке теме доводе у везу са главним пољем студија. Филозофски факултет обухвата девет департмана који јасно показују наша главна интересовања: Енглески језик и књижевност, Српски језик и књижевност, Руски језик и књижевност, Социологија, Филозофија, Психологија, Педагогија, Историја, Новинарство. Половина од укупног броја департмана је добро утемељена са значајном репутацијом, док у другу половину спадају млади департмани у формирању. Факултет има око 200 стално запослених, а број студената досеже 3000. Савет факултета, који се састоји од 22 члана, главно је тело управљања, док је Деканат задужен за организациона питања. Секретаријат Факултета састоји се од шест служби које се баве финансијама, правним аспектима, студентским проблемима, и тако даље.

 

АКАДЕМСКЕ И ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ

Основна обавеза Филозофског факултета је да организује и спроводи академске програме који воде до стицања дипломе основних студија, дипломских, као и докторских студија на одређеним департманима. Осим тога, Факултет промовише различите облике основних и развојних истраживања, а бави се и другим проблемима који се односе на образовање, независно или у сарадњи са другим академским, истраживачким или индустријским организацијама и институцијама.

Званични конкурс за упис на Факултет оглашава се у мају месецу за предстојећу академску годину, а односи се на ученике који имају комплетно четворогодишње средњошколско образовање. Пријемни испит је фокусиран на проверу знања из потребних предмета. Већина програма се завршава испитом, али пре тога се морају испунити други постављени услови.

 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ

Основни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу дефинисани Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета јесу остваривање Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на Факултету. Дугорочни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу који се остварују спровођењем Стратегије обезбеђења квалитета су:

  • континуирано унапређење квалитета високог образовања на Факултету,
  • повећање ефикасности студија применом мера за обезбеђење квалитета,
  • континуирано унапређење квалитета студијских програма,
  • континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса,
  • континуирано унапређење научноистраживачког рада наставног особља,
  • континуирано унапређење квалитета простора и опреме,
  • континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
  • обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења квалитета,
  • систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење система квалитета на Факултету.