Google Translate

КРАТКА ИСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА

Филозофски факултет је основан 1971. године као академска јединица Универзитета у Нишу, са доста сложеном академском структуром која обухвата научне и образовне програме из хуманистичких и природних наука. Унутрашња организација која је захтевала више обазривости у спровођењу основне мисије Факултета одржала се до октобра 1999. године када су се Одсек за физичку културу и три одсека за природне науке развила у независне институције. То је омогућило трансформацију матичног факултета у интегрисанију академску јединицу. Године 2001. обележена је тридесета годишњица Факултета са новим образовним и научним изгледом, суштински фокусираним на филолошко-филозофске дисциплине, допуњеним Одсеком за уметност, који ће прерасти у независни факултет 2003. године.

 

Филозофски факултет данас

Данас Филозофски факултет има дванаест департмана који представљају наставне базе за реализацију 32 студијска програма на свим нивоима студија: Англистика, Историја, Комуникологија и новинарство, Немачки језик и књижевност, Педагогија, Психологија, Социјална политика и социјални рад, Социологија, Србистика, Руски језик и књижевност, Филозофија, Француски језик и књижевност. У реализацији наставе учествује и Центар за стране језике, а на Факултету постоје и центри и лабораторије у оквиру којих се одвија научноистраживачки рад. Важну подршку наставном и научноистраживачком раду пружају Библиотека, Рачунарски центар, као и Издавачки центар.

Стручни органи Факултета су Изборно веће и Наставно-научно веће, а предлоге одлука факултетским већима упућују већа департмана, центара и Веће докторских студија.

Савет факултета је главно тело управљања, док Факултетом руководи декан. Кабинет декана и продекани задужени су за организациона питања. Секретаријат Факултета састоји се од стручних служби које се баве финансијама, правним аспектима, студентским питањима, техничким одржавањем. На Факултету постоје и Канцеларија за развој каријере и подршку студентима и Канцеларија за међународну и међуинституционалну сарадњу које студентима и наставном особљу пружају подршку у оквиру свог делокруга рада.

Факултет има око 240 запослених (наставници, сарадници, истраживачи и ненаставно особље), а број студената досеже 4000.

 

Наставне и истраживачке активности

Основна обавеза Филозофског факултета је да организује и спроводи студијске програме који воде до стицања дипломе основних, мастер и докторских академских студија. Осим тога, Факултет промовише различите облике основних и развојних истраживања, а бави се и другим проблемима који се односе на образовање, независно или у сарадњи са другим академским, истраживачким и другим организацијама и институцијама.

 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ

Основни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дефинисани Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета, јесу остваривање Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на Факултету.

Дугорочни циљеви рада Факултета исказују стратешко опредељење за континуирано праћење и унапређивање квалитета, и обухватају:

 • континуирано унапређивање квалитета високог образовања на Факултету,
 • континуирано унапређивање квалитета студијских програма и њихово усаглашавање са потребама тржишта рада
 • развој нових квалитетних студијских програма, посебно на другом и трећем нивоу академских студија,
 • континуирано унапређивање квалитета наставе и наставног процеса,
 • унапређивање квалитета наставног кадра,
 • континуирано унапређивање научноистраживачког рада,
 • обезбеђивање значајне улоге студената у процесу унапређивања квалитета,
 • унапређивање квалитета постигнућа студената,
 • повећање ефикасности студија и квалитета компетенција свршених студената,
 • јачање друштвене одговорности установе у обезбеђивању могућности школовања студената из осетљивих група
 • унапређивање квалитета студирања развојем могућности за ваннаставне активности студената,
 • константно ширење и јачање квалитета међународне сарадње на свим нивоима
 • унапређивање постојећих и успостављање нових мрежа размене и мобилности студената и наставног особља,
 • унапређење могућности за даљи професионални развој свршених студената, могућности за доживотно учење и студирање запослених лица,
 • континуирано унапређење квалитета простора и опреме за рад, укључујући библиотечке и информатичке ресурсе,
 • континуирано унапређење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
 • континуирано праћење и контролу квалитета финансирања,
 • редовно и систематично спровођење поступака самовредновања и периодичног екстерног вредновања Факултета,
 • систематично праћење и континуирано унапређивање система управљања квалитетом на Факултету.