др Душан Стаменковић

доцент

Основни подаци

Кабинет
418
Консултације
Среда, 13:30 - 15:30
Предмети

Савремени енглески језик 2

Енглески језик кроз дебату

Увод у когнитивну лингвистику

Консекутивно превођење

Когнитивна семантика

Мултимодалност и дискурс

Контрастивна језичка истраживања

Лингвистика и интердисциплинарност

Психолингвистика и значење

е-mail адреса

Биографија

Душан Стаменковић рођен је 10. јануара 1984. године у Нишу, где и данас живи. Запослен је на Филозофском факултету у Нишу, у звању доцента на Департману за англистику.

Подаци о образовању

У периоду од 1991. до 2003. године похађао је и одличним успехом завршио основну школу и гимназију. Школске 2003/04. године уписао је Филозофски факултет у Нишу, студијску групу за англистику, а дипломирао септембра 2007. године са просечном оценом 9,75. Новембра 2007. године додељена му је награда за најбољег дипломираног студента Департмана за англистику за академску 2006/07. годину и најбољег дипломираног студента на целом Филозофском факултету у Нишу за исту годину, због чега је 2008. године награђен повељом Универзитета у Нишу. У току 2006/07. академске године био је стипендиста Фонда за младе таленте Владе Републике Србије. Октобра 2007. године уписао је дипломске академске студије енглеског језика и књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је положио све испите са просечном оценом 10,00 и након тога почео израду мастер рада са називом Провинцијализам, готика и гротеска: „Fifth Business" Робертсона Дејвиса и „The Heart is a Lonely Hunter" Карсон Мекалерс под менторством проф. др Владиславе Фелбабов. Овај рад одбранио је 6. 9. 2008. године са оценом 10 и тиме успешно окончао дипломске академске студије – мастер.

Новембра 2008. године уписао је докторске академске студије језика и књижевности (језички модул) на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је фебруара 2011. положио и последњи испит (просечна оцена у току студија 10,00). Докторске академске студије завршио је 10. 7. 2013. године одбраном докторске дисертације под називом Глаголи људског кретања у енглеском и српском језику у светлу когнитивне семантике, коју је писао под менторством др Предрагa Новаковa, редовног професора Филозофског факултета у Новом Саду. Докторску дисертацију одбранио је пред комисијом у саставу проф. др Ђорђе Видановић, проф. др Предраг Новаков и проф. др Јасмина Грковић Мејџор, са оценом summa cum laude и стекао звање доктора филолошких наука.

Подаци о професионалној каријери

Пре заснивања радног односа на Филозофском факултету у Нишу, током оба семестра завршне године основних студија Душан Стаменковић радио је као демонстратор за енглески језик на Департману за филозофију Филозофског Факултета у Нишу, под менторством проф. др Савке Благојевић. Октобра 2008. године почео је са радом на Департману за англистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу као сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика, а октобра 2009. године изабран је у асистента за ужу научну област Англистичка лингвистика. У исто звање поново је изабран септембра 2012. године. У звање доцента изабран је марта 2014. године.

Члан је Центра за когнитивне науке Универзитета у Нишу (CogSciNiš), Друштва за истраживање и примену метафоре (RaAM), Словенског удружења когнитивних лингвиста (SCLA), српског и европског удружења англиста (SASE и ESSE), српске асоцијације за канадске студије (SAKS), као и Друштва за примењену лингвистику Србије (ДПЛС). У пројектом периоду од 2011. до 2014. године истраживач је на пројекту Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи на Машинском факултету Универзитета у Нишу, а финансира га Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Када је реч о стручно-административним пословима, вршио је дужност секретара Департмана за англистику, секретара Центра за когнитивне науке, секретара и члана организационог одбора конференција Језик, књижевност, идентитет (2009) и Језик, књижевност, промене (2010), CogSci Niš 2011 и CogSciNiš 2014, а био је и члан организационог одбора конференција Језик, књижевност, комуникација (2011) и Језик, књижевност, вредности (2012). Био је члан Комисије за припрему, организовање и спровођење класификационог испита за академске мастер студије Департмана за англистику 2011. године и Комисије за припрему, организовање и спровођење класификационог испита за основне академске студије Департмана за англистику 2013. године, као и председник Комисије за припрему, организовање и спровођење класификационог испита за основне академске студије Департмана за англистику 2017. године.

Децембра 2015. године боравио је на Универзитету у Бечу као гостујући предавач на Централноевропском интердисциплинарном мастер програму из области когнитивних наука (MEi:CogSci – The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science) у оквиру централноевропског програма размене CEEPUS (CIII-AT-0103-10-1516 – програм Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies).

У периоду од септембра 2016. године до марта 2017. године боравио је на Департману за психологију Универзитета у Калифорнији - Лос Анђелес (UCLA) као истраживач у оквиру Фулбрајтовог програма за гостујуће истраживаче. Истраживања из области психолингвистике обављао је под менторством проф. др Кита Холиоука.

Учествовао је на више од 20 научних скупова у земљи, региону (Босна и Херцеговина, Румунија) и иностранству (Велика Британија, Република Ирска, Немачка, Шпанија, Шведска, Аргентина). Аутор је монографије Језик и кретање: когнитивносемантички огледи и коаутор уџбеника A Practical Lexicology for EFL Students (са др Виолетом Стојичић), а објавио је и преко 50 научних радова.