Aкадемски назив: Мастер социјалног рада
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер студије социјалног рада имају следеће циљеве:

 • обучавање студената да приступе пракси социјалног рада из оквира који интегрише теоријско и методолошко знање, етичке вредности и прихватање разноликости;
 • промовисање вредности социјалне правде и мобилизацију студената да те вредности усвоје;
 • проширивање и продубљивање теоријских и методолошких знања из области социјалног рада са децом и младима у породичном и школском контексту;
 • проширивање и продубљивање теоријских и методолошких знања у области социјалне искључености и политика социјалног укључивања маргинализованих социјалних група;
 • овладавање знањима и вештинама управљања и организације праксе социјалног рада;
 • овладавање знањима и вештинама супервизије праксе социјалног рада;
 • стицање знања о различитим типовима истраживачких нацрта и метода прикупљања, обраде и анализе података о социјалним проблемима, мерама социјалне заштите маргинализованих друштвених група и корисницима услуга социјалног рада;
 • познавање основних метода анализе и евалуације социјалних услуга (укључујући мере социјалне превенције и интервенције);
 • промовисање целоживотног учења и унапређења професионалних компетенција.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма студент/студенткиња стиче следеће способности:

Опште способности

 • да објасни, илуструје и повеже различите теорије и принципе примене знања из различитих научних дисциплина;
 • да самостално, или као члан тима, спроведе истраживање; аналитички размотри и изведе утемељене закључке на основу спроведеног истраживања; систематизује и примени његове резултате у непосредној пракси; користи друге доступне изворе података, релевантне за област социјалне заштите;
 • да реализује активности у различитим доменима рада социјалног радника у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке; да повезује и илуструје факторе који доводе особу или групу у стање социјалне потребе, као и начине пружања адекватне помоћи;
 • да анализира и примењује савремене приступе у супервизији и евалуацији у социјалном раду. Предметно-специфичне способности:
 • да селектује и спроводи адекватне методе у раду са појединцима, породицама, групама и заједницама;
 • да демонстрира и развија комуникационе вештине у изградњи и одржавању односа са корисницима социјалне заштите, као и са колегама у тиму ради давања професионалног мишљења;
 • да поседује способност за непосредну праксу са клијентима у разноврсним ситуацијама у различитим културолошким контекстима, као и за њену евалуацију и унапређење;
 • да планира истраживања којима се унапређује професионална пракса и систем социјалне заштите појединаца и маргинализованих група, корисника социјалне заштите;
 • да покаже рано препознавање ризика и предузима мере превенције фактора ризика за ментално здравље, раст и развој детета и одраслих и повећање
 • изгледа за стабилност и позитивно функционисање породице;
 • да заступа промовисање рада оријентисаног на снаге и предности код вулнерабилне деце, младих, одраслих и њихових породица;
 • да препознаје различите облике дискриминације и повреде права као и да зна примену одговарајућих мера прилагођавања, ублажавања и отклањања последица и узрока дискриминације и маргинализације;
 • да примењује стечена знања и вештине у давању процене, пружању интервенције и евалуацији ефеката рада са различитим појединцима, породицама, групама, организацијама и заједницама;
 • да одабере и примени релевантна знања из домена људских права и социјалне правде у раду;
 • да изради нацрт истраживања у складу са одабраним проблемом истраживања, да примени одговарајуће методе за прикупљање података и одговарајуће процедуре за њихову обраду и анализу; да сачини извештај о спроведеном истраживању и представи стручној јавности резултате спроведеног истраживања.
 • да буде добро информисан/а о политици, законском оквиру и службама социјалне заштите;
 • да темљно познаје механизме социјалне сигурности на локалном, националном и међународном нивоу;
 • да темељно познаваје и може да наведе принципе људских права и права детета.

Способност анализе

 • да критички разматра, упоређује и анализира различите приступе у решавању конкретних проблема у области социјалног рада;
 • да анализира, процењује и закључује о целисходности различитих интервентних мера као и нивоа њихове примене на микро, мезо и макро плану;
 • да анализира и решава етичке дилеме у раду са појединцима и друштвеним групама.

Способност синтезе

 • да интегрише и критички размотри знања из различитих научних дисциплина, релевантних за разумевање положаја појединца и друштвено маргинализованих група;
 • да интегрише, предвиди ефекте и изврши одабир интервенција и мера у циљу пружања благовремене и адекватне помоћи особама у стању социјалне потребе;
 • да систематизује, критички разматра и примењује резултате истраживања у непосредној пракси;
 • да осмисли, планира и спроведе истраживање ради евалуације ефеката примењених мера социјалне заштите.

Способност евалуације

 • да препозна и евалуира етичке дилеме у области социјалног рада и социјалне политике;
 • да процени вредност добијених резултата истраживања и евалуира импликације налаза са становишта добробити појединаца и друштвено маргинализованих група;
 • да критички разматра и евалуира ефекте сопствене праксе и примењених интервенција.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за Мастер академске студије социјалног рада, полажу диференцијални испит (тест знања). Тест знања обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основе саветовања, Заступање у социјалном раду.

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници.

На диференцијалном испиту кандидати морају освојити најмање 51% од укупног броја поена да би били рангирани на ранг листи.

Више информација о диференцијалном испиту и о литератури за припрему можете наћи на странама портала за упис.


 


 

 

Academic degree: MA in Social Work
Duration of studies: 2 semesters/1 academic year
The scope of the studies: 60 ECTS

 

REQUIREMENTS FOR ENROLMENT IN THE STUDY PROGRAMME

Students who have completed the corresponding undergraduate academic studies in the field of social sciences and humanities (social policy and social work, sociology, psychology, pedagogy...) can apply for the Master’s degree studies in Social Work.

Students who have not completed the undergraduate academic studies of Social Work and Social Policy have to take a differential exam on 21st October 2016. Information about the differential exam and the required literature will be posted soon on the web portal of the Faculty of Philosophy.

 

ENTRANCE EXAM

More information about the entrance exam will be posted soon on this page.