Google Translate

Веће докторских студија је Стручни орган Факултета који чине наставници који учествују у реализацији студијских програма докторских академских студија на Факултету, и то по један или два представника Већа департмана који учествују у реализацији студијских програма.

Рад већа организује председник кога на предлог Већа докторских студија именује и разрешава декан Факултета, на време од 3 године.

Седнице Већа сазивају се према потреби, а најмање једном у семестру.

Седница Већа је јавна.

Седници Већа могу присуствовати декан, продекан за наставу, продекан за науку, представници студената, као и други заинтересовани запослени на Факултету. Чланови Већа докторских студија бирају се на време од три године.

Веће докторских студија Факултета обавља следеће послове:

 1. утврђује предлог студијских програма докторских студија на предлог Већа департмана и прослеђује га Наставно-научном већу;
 2. утврђује план извођења наставе, пре почетка наставе, у датој школској години,
 3. стара се о припреми и реализацији студијског програма, о плану извођења наставе, као и о спровођењу поступака за проверу и обезбеђење квалитета студијског програма докторских студија и анализира Извештаје о евалуацији Студијских програма докторских академских студија;
 4. врши проверу компетентности наставника и ментора који учествују у реализацији студијског програма докторских студија;
 5. стара се и о спровођењу поступака за пријаву и одбрану докторских дисертација;
 6. на предлог Већа департмана доноси одлуку о преласку студената са једног на други студијски програм докторских академских студија, о еквиваленцији, о признавању испуњених обавеза и положених испита као и о стеченом укупном броју ЕСПБ бодова кандидата;
 7. на предлог Већа департмана утврђује еквиваленцију, односно, признавање дела студијског програма магистарских или специјалистичких академских студија, и доноси одлуку о преношењу ЕСПБ бодова, на основу чега студенту може одобрити упис у прву или другу годину докторских студија, у зависности од укупног броја ЕСПБ бодова кандидата;
 8. на предлог Већа департмана доноси одлуку о признавању испита магистру наука, утврђује обавезе које кандидат треба да испуни након уписа, и доноси одлуку о упису кандидата у одговарајућу годину докторских студија, у зависности од броја ЕСПБ бодова остварених на основу еквиваленције;
 9. обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета и Правилником о докторским студијама.

 

Списак чланова Већа докторских студија

 

 • Департман за филозофију
  Др СЛАЂАНА РИСТИЋ ГОРГИЕВ, редовни професор
 • Департман за историју
  Др ИРЕНА ЉУБОМИРОВИЋ, редовни професор
  Др ЈАСМИНА ШАРАНАЦ СТАМЕНКОВИЋ, ванредни професор
 • Департман за психологију
  Др ЈЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВИЋ, редовни професор
  Др ЈЕЛЕНА ОПСЕНИЦА КОСТИЋ, редовни професор
 • Департман за социологију
  Др ДАНИЈЕЛА ГАВРИЛОВИЋ, редовни професор
  Др ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ, редовни професор
 • Департман за педагогију
  Др БИСЕРА ЈЕВТИЋ, редовни професор
  Др МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ, редовни професор
 • Департман за комуникологију и новинарство
  Др НЕВЕН ОБРАДОВИЋ, доцент
  Др МАРИЈА ВУЈОВИЋ, ванредни професор
 • Департман за србистику
  Др МИРЈАНА ИЛИЋ, ванредни професор
  Др МИРЈАНА БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ, доцент
 • Департман за англистику
  Др ДАНИЈЕЛА ПЕТКОВИЋ, ванредни професор
  Др ВЛАДАН ПАВЛОВИЋ, редовни професор
 • Департман за руски језик и књижевност
  Др ВИОЛЕТА ЏОНИЋ, ванредни професор                       
 • Департман за француски језик и књижевност
  Др ИВАН ЈОВАНОВИЋ, редовни професор
  Др НИКОЛА БЈЕЛИЋ, ванредни професор
 • Департман за немачки језик и књижевност
  Др НИКОЛЕТА МОМЧИЛОВИЋ, доцент
  Др МАРИНА ЂУКИЋ МИРЗАЈАНЦ, доцент
 • Центар за стране језике
  Др ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ, ванредни професор
  Др ВЕСНА СИМОВИЋ, ванредни професор