Google Translate

ЈУЧЕ - ДАНАС - СУТРА

Рачунарски центар Филозофског факултета формиран је у оквиру Јединственог Универзитетског Информационог Система (ЈУНИС) Универзитета у Нишу. Основни задатак био је аутоматизација пословања неколико стручних служби Факултета, пре свега Службе за студентска питања. Опрема која је била на располагању састојала се од неколико, у то време веома моћних, персоналних рачунара са 386/486 процесорима и извесног броја терминала.

Факултет је у том периоду у оквиру Рачунарског центра запошљавао једног дипломираног инжењера електронике који је послове обављао уз велику подршку ЈУНИС.

Убрзо затим, заједно са развојем нових технологија долази до експанзије персоналних рачунара и појаве Интернета. Информационо-комуникационе технологије постају све присутније и просто незаменљиве у обављању наставно-научне делатности Факултета као и у функционисању стручних служби Факултета.

Крајем деведесетих година, за потребе Факултета, донацијом Фондације за отворено друштво, формирана је прва рачунарска учионица која је имала 15 IBM десктоп рачунара повезаних у локалну рачунарску мрежу са приступом Интернету и представљала је квалитативан помак у примени нових технологија.

Почетком 2000. године, Филозофски факултет, уз свесрдну помоћ ресорних министарстава, спровео је читав низ активности и уложио значајна сопствена финансијска средства на пројектовањe и реализацију савремене рачунарске мреже као и куповину нових рачунара и рачунарске опреме. Тиме су створени неопходни предуслови за побољшање нивоа квалитета наставе у оквиру основног програма делатности факултета као и ефикасније и рационалније обављање дневно-оперативних послова једног броја организационих јединица ваннаставних делатности. Осим тога, ресурси комуникационе опреме Факултета у потпуности задовољавају европске стандарде у погледу брзине и поузданости, чиме је рачунарска мрежа Факултета, у правом смислу те речи, постала део интегралног система јединствене рачунарске мреже Универзитета у Нишу, Академске мреже Србије, а тиме и глобалне светске рачунарске мреже.

Данас, пре свега због разумевања и квалитетне процене предходних руководећих структура а посебно актуелне да су информационо-комуникационе технологије веома значајан чинилац функционисања и развоја, на Факултету постоји стабилан, модеран и функционалан информационо комуникациони систем креиран у складу са европским стандардима.

 

РАСПОЛОЖИВА ITC ОПРЕМА

Информационо комуникациони систем Факултета чини:

  • локална рачунарска мрежа са CISCO активном опремом са више од 400 прикључака и приступом Интернету преко оптичких каблова
  • неколико сервера реномираних произвођача који покрећу апликативни софтвер за потребе студената и стручних служби, као и два web сервера са неколико функционало одвојених портала
  • 2 рачунарске учионице
  • 25 мултимедијалних сала за обављање наставно научног процеса
  • више од 200 персоналних и преносних рачунара
  • приближно 100 ласерских штампача
  • пратећа аудио-видео опрема, паметне табле, опрема за видео конференције, итд.

 

ПЛАНОВИ

Заједно са Управом Факултета  и уз помоћ једног броја институција и појединаца, Рачунарски центар је у сталном процесу реализације нових пројеката.

У циљу подизања квалитета наставе и ради потпуне аутоматизације пословања стручних служби Факултета, посебан акценат стављен је на перманентну едукацију свих запослених радника у области информационо-комуникационих технологија.

 

ДЕЛАТНОСТ

Основне активности запослених у Рачунарском центру односе се, пре свега, на активно учешће у реализацији дела наставе и остваривању научне делатности Факултета као образовне установе у областима које се ослањају на коришћењу информационо-комуникационих технологија, уз ангажовање на припреми и реализацији неких од модула научно-стручних пројеката.

Запослени у Рачунарском центру, поред поменутог, одржавају и сервисирају рачунарску и комуникациону опрему Факултета и на тај начин омогућују oбављање послова и комфорно коришћење Интернет сервиса свим студентима и запосленима. Ангажовани су на инсталацији и одржавању сервера, реализацији web портала и развоју апликативног софтвера, али и континуираној едукацији запослених у области ИТ.

 

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ УЧИОНИЦЕ

Студентима Факултета омогућено је коришћење рачунарске учионице за ваннаставне активности током целе недеље у терминима када се не изводи редовна настава, а у складу са усвојеним Правилником о коришћењу рачунарске учионице.

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Уколико постоји интересовање или потреба студената за неким заједничким активностима у области информационо-комуникационих технологија, Рачунарски центар је спреман, да у оквиру  својих могућности и расположивог времена, учествује у реализацији таквог пројекта.

 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У оквиру рачунарског центра Факултета запослена су 2 стручњака са високом стручном спремом и то:

Предраг Петровић

Руководилац послова информационих система и технологија

Предраг Петровић

Никола Јовић

Пројектант информационих система и програма

Никола Јовић