Google Translate

Савет Факултета је орган управљања на Факултету.

Савет Факултета чине представници  Факултета, студената и оснивача.

Савет Факултета чини 27 чланова:

 • 15 представника Факултета, које бира Наставно-научно веће Факултета: 13 представника департмана (по један представник са сваког департмана) и 2 представника ненаставног особља;
 • 4 представника Студентског парламента Факултета;
 • 8 представника оснивача.

Чланове Савета Факултета из реда запослених на Факултету бира Наставно-научно веће Факултета, на предлог већа департмана и предлога секретаријата Факултета, тајним гласањем за предложену листу.

Чланове Савета Факултета из реда оснивача именује Влада Републике Србије.

Чланове Савета Факултета из реда студената бира Студентски парламент.

На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација мандата чланова Савета, и бирају се председник и заменик председника Савета, тајним гласањем.

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета.

Мандат чланова Савета Факултета траје четири године.

Мандат чланова Савета, представника студената траје годину дана.

Савет може пуноважно да заседа ако седници присуствује више од половине чланова Савета.

Декан и продекани Факултета присуствују седницама Савета без права одлучивања.

 

Надлежност Савета Факултета

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета, на предлог Наставно-научног већа,
 • бира и разрешава декана,
 • одлучује по жалби против првостепених одлука декана,
 • усваја финансијски план, на предлог Наставно-научног већа,
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета, на предлог Наставно-научног већа,
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа,
 • доноси годишњи програм рада Факултета,
 • доноси општи акт о расподели сопствених прихода,
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа Факултета,
 • бира председника Савета, и заменика председника Савета,
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа,
 • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње,
 • доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената,
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета,
 • усваја Стратегију обезбеђења квалитета и Акциони план за њено спровођење,
 • надзире поступање декана ради извршења акта просветног инспектора из члана 135. ст. 3. т. 5. и 6. Закона о високом образовању,
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.

Савет Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, а о питањима из тачака 2 и 12 овог члана тајним гласањем.

Савет може формирати помоћна тела ради разматрања и припремања појединих питања из своје надлежности.

 

Списак чланова Савета Филозофског факултета

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА

 • Др Жарко Петровић
 • Иван Михајловић, мастер економиста
 • Др Марија Ранђеловић
 • Др Бојан Станојевић
 • Иван Савић, дипл. машински инжењер
 • Миљана Јањић, мастер економиста
 • Владимир Војводић, мастер правних наука
 • Соња Шуковић, дипл. правник

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА

 • Марко Сотировић, студент, Департман за социологију
 • Стефан Николић, студент, Департман за историју
 • Игор Чупић, студент, Департман за филозофију
 • Анђела Лазић, студент, Департман за педагогију