Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани филолог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
Jeзик на коме се изводи настава: руски, српски (и француски/немачки/грчки за други страни језик по избору)

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Стицање потребних теоријских и практичних знања из области русистичке лингвистике и руске књижевности; упознавање са предметом и основним лингвистичко-теоријским и књижевно-теоријским методама у настави руског језика као страног, стицање комуникативне компетенције на руском језику, оспособљавање за примену стечених знања у животу, струци и настави, овладавање основним лингвистичким, књижевним и методичким појмовима и теоријским системима из области русистике и славистике, оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из области руског језика и књижевности. Један од циљева је да формирају етички суд о појавама којима се баве, да остварују тимску комуникацију и имају смисла за сарадњу са стручњацима из сродних области.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Овладавање основним теоријским и методолошким знањима неопходним за самостално проучавање језика и књижевности. Током студија студент треба да усвоји знања о предмету и методама лингвистичких и књижевних истраживања, о развоју и актуелном статусу руског језика као науке и струке, да овлада лингвистичким и књижевним појмовима и теоријским системима. Студенти треба да се оспособе за стручни и самостални професионални рад и да стекну трајна систематска знања из дисциплине коју су изабрали и стекну потребу за континуираном едукацијом и својим даљим стручним, професионалним усавршавањем, а самим тим да се служе руском литературом из области лингвистичких, књижевних и друштвених наука.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У прву годину студија могу се уписати сва лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Кандидати за упис полажу пријемни испит. Коначна ранг листа кандидата за упис формира се на основу њиховог постигнутог успеха у средњој школи и на основу резултата пријемног испита.