Google Translate

Академски назив: Доктор наука – социолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семстара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Циљ програма Докторских академских студија социологије јесте да студенти стекну способности за самостални научно-истраживачки рад у социологији и компетенције за сложене професионалне послове. Током студија докторанди темељно упознају социолошку теорију и методологију и специјализују се за одређене социолошке дисциплине. Стечене истраживачке компетенције омогућиће свршеним студентима да:

 • осмисле и спроведу комплекснија истраживања, самостално обаве сложеније типове анализа прикупљених података и презентују резултате истраживања;
 • решавају проблемске ситуација које произилазе из структурне и институционалне међуповезаности различитих области друштвеног деловања.

Такође, циљ је да студенти унапреде и развију способности да:

 • користе, интерпретирају и критикују достигнућа у области социологије и сродних друштвених наука;
 • теоријски и методолошки кoнтeкстуaлизују aктуелне друштвeне појаве и односе;
 • сaмoстaлно анализирају и користе рaзличите врсте секундарних извора од значаја за сoциoлoгију;
 • прoблeмaтизују отворена питања у подручју социолошке теорије и методологије;
 • рaзумeју, oбjaсне и предвиђају кључна питaњa друштвeнoг рaзвоја;
 • критички мисле о процесима и актерима функционисања друштва и друштвених промена;
 • координирају интеракције и управљају комплексним друштвеним организацијама;
 • анализирају, евалуирају и креирају мере јавних политика;
 • излажу резултате истраживања научној и широј јавности;
 • обављају педагошки рад на највишим нивоима образовања.

 

Исход процеса учења

По завршетку студијског програма Докторских академских студија социологије студенти ће моћи да:

 • самостално спроводе обухватнија истраживања у области социологије:
 • аутономно анализирају друштвене феномене и трендове развоја савременог друштва;
 • самостално решавају проблеме у стручном и академском раду интеграцијом знања из различитих извора и иновацијом;
 • учествују у стратешком планирању и формулишу пројектне задатке у различитим областима друштвеног живота;
 • анализирају, спроводе евалуацију и креирају мере јавних политика;
 • преносе знања на свим нивоима образовања.

Доктроске студије социологије студентима омогућавају даљи професионални, академски и научни развој. Они су оспособљени да критички и креативно реагују на друштвене, научне и етичке проблеме са којима се срећу у професионалној и академској делатности, да прате и процењују савремена достигнућа у социолошкој науци, да формулишу нове и сложене идеје које проширују обим знања и да се укључују у тимове домаћих и међународних истраживачких пројеката.

 

Услови за упис студијског програма

У прву годину докторских студија социологије може се уписати лице које има:

 • завршене мастер академске студије из области друштвено-хуманистичких наука које је остварило најмање 300 ЕСПБ бодова са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија; или 
 • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета; или
 • завршене основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005), са просечном оценом најмање 8.

Студент магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм Докторских академских студија социологије.

Кандидати полажу пријемни испит.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу следећих критеријума:

 • опште просeчне оцене остварене на основним и мастер академским студијама;
 • броја бодова остварених на пријемном испиту;
 • усклађености програма основних и мастер академских студија са докторским академским студијама;
 • објављених научни радови (или прихваћени за објављивање) у научним публикацијама са рецензијама.

 

Шта после студија?

Имајући у виду стечена знања и способности, свршени студенти Докторских академских студија социологије могу се бавити:

 • теоријским, емпиријским и примењеним истраживањима у области друштвених наука у научно-истраживачким и другим организацијама;
 • образовно-просветном делатношћу у вишим и високим школама и факултетима;
 • примењеним, развојним и акцијским истраживањима и консултативном и управном делатношћу у организацијама и установама у различитим областима друштва.

Свршени докторанти могу да раде у свим организацијама у којима је потребна стручна социолошка експертиза: а) државним органима; б) у државним и приватним компанијама; в) институцијама за пружање социјалне заштите; г) културним институцијама; д) политичким партијама; ђ) штампаним и електронским медијима; ж) агенцијама за испитивање јавног мњења.