Google Translate

Академски назив: Дипломирани филолог (англиста)
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академске године
Обим студија: 240 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: енглески и српски (као и француски, немачки, руски и грчки као други страни језик по избору)

 

Циљеви студијског програма

Студијски програм има за циљ да омогући студентима да стекну неопходна знања и вештине, и да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду. Специфични циљеви студијског програма јесу:

 • стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области англистичке лингвистике и науке о језику уопште;
 • развијање језичких вештина и компетенција студената у енглеском као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике: језичка компетенција која се огледа у синтези интегрисаних језичких вештина (говорење, читање, слушање и писање) са знањима из области граматике, вокабулара као и употребе језика; такође се развијају и прагматска и комуникативна компетенција, те културна компетенција у најширем смислу, уз разумевање различитих језичких стилова и варијетета;
 • стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области англофоних књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности, као и упознавање са различитим критичкотеоријским приступима књижевном делу;
 • развијање вештина разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
 • стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области британске, америчке, канадске, шкотске и аустралијске културе;
 • стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области методике наставе;
 • стицање неопходних знања и компетенција из области педагогије и психологије, као и практично искуство везано за рад у настави кроз практикум од друге године студија, чиме се студент додатно оспособљава за рад у образовању;
 • стицање знања и вештина из још једног страног језика (француски, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б1 Заједничког европског оквира за језике, као и стицање знања из већег броја предмета из области социологије, историје и филозофије;
 • развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
 • развијање вештина и компетенција које студента оспособљавају за даље образовање кроз мастер студије;

 

Исход процеса учења

По завршетку Основних академских студија англистике:

 • студент је стекао основна теоријско-методолошка, научна и стручна знања из области англистичке лингвистике и науке о језику уопште;
 • студент је усвојио вештине и стекао знања из енглеског језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике;
 • студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком), као и са основама неких од специфичних лингвистичких и примењено-лингвистичких дисциплина као што су когнитивна лингвистика, наука о превођењу, или коришћење компјутерских технологија у настави страног језика.
 • студент је упознат са различитом теоријско-методолошким приступима тумачењу књижевних текстова, са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, као и са стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности;
 • студент је развио вештине разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
 • студент је стекао основна теоријско-методолошка, историјска и стручна знања из области британске, америчке, канадске, шкотске и аустралијске културе и способан је да их разуме, анализира и пореди са другим културама;
 • студент је стекао знања и компетенције из методике наставе енглеског језика, као и педагогије и психологије, неопходне за подучавање енглеског као страног језика, уз практично искуство везано за рад у настави кроз практикум од друге године студија;
 • студент поседује знања и вештине из још једног страног језика (француски, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б1 Заједничког европског оквира за језике; као и знања из већег броја научних дисциплина (социологија, историја и филозофија);
 • студент је развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
 • студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања и
 • студент је оспособљен за даље образовање кроз мастер и докторске студије, односно, за даље стручно усавршавање кроз специјалистичке студије и пројекте за професионално усавршавање.

 

Услови за упис студијског програма

У први семестар студијског програма Основних академских студија англистике могу се уписати сва лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Услов за упис на студијски програм јесте положен пријемни испит. Пријемни испит подразумева проверу синтетисаног знања из енглеског језика стеченог током претходног школовања. Испит се ради писмено и кандидат може да освоји до 60 бодова. Његово место на ранг листи дефинисано је збиром бодова које доноси на основу успеха у средњој школи и бодова које добије израдом пријемног испита.

 

Шта после студија?

По завршетку студија, студент је квалификован за обављање послова у домену образовања (наставник енглеског језика), преводилаштва (књижевни или стручни преводилац, затим конференцијски преводилац), издаваштва (лектор или коректор), маркетинга (copywriter, content writer), људских ресурса, односа са јавношћу, нарочито у канцеларијама за међународне односе, затим у туризму, као и у свим областима које захтевају професионални профил стручњака за енглески језик и културу.