Google Translate

Изучавање српског језика и компаративне књижевности на Филозофском факултету у Нишу има дугу традицију. У академској 2017/2018. години обележен је значајан јубилеј – тридесет година изучавања србистике на Филозофском факултету у Нишу. Данас у оквиру Департмана за србистику наставни и научноистраживачки рад обавља двадесеторо наставника, четворо сарадника и три истраживача-приправника. У редовима наставника је на Департману за србистику у академској 2020/21. години шест редовних професора (проф. др Горан Максимовић, проф. др Снежана Милосављевић Милић, проф. др Драгиша Бојовић, проф. др Ирена Арсић, проф. др Надежда Јовић, проф. др Марина Јањић), шест ванредних професора (проф. др Данијела Поповић Николић, проф. др Дејан Милутиновић, проф. др Мирјана Илић, проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, проф. др Данијела Костадиновић, проф. др Јелена Јовановић) и осам доцената (доц. др Снежана Божић, доц. др Бранимир Станковић, доц. др Александра Лончар Раичевић, доц. др Татјана Трајковић, доц. др Кристина Митић, доц. др Александра Јанић, доц. др Ивана Митић, доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић). У сарадничким звањима на Департману за србистику су у овом тренутку асистенти др Јелена Стошић, др Јелена Младеновић, мср Александар Новаковић, мср Нина Судимац и истраживачи-приправници мср Оливера Марковић, мср Василиса Цветковић и мср Христина Аксентијевић.

На основу одлуке Скупштине Универзитета у Нишу 29. 5. 1987. године, формирана је Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Настава на основним студијама почела је 1. октобра 1987. године према усвојеном наставном плану Наставно-научне групе за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Департман за србистику, под овим називом, функционише од 2020. године.

Управник прве Катедре за српскохрватски језик и југословенске књижевности био је професор Борислав Првуловић. Први професори на овој катедри били су Недељко Богдановић, Радослав Раденковић и Слободан Реметић, док су први асистенти били Драган Станић и Јордана Марковић. Наставни кадар се временом обогаћивао значајним проучаваоцима националне филологије.

Временом је расло интересовање за овај студијски програм. Самим тим, увећавао се и број студената на студијском програму, тако да је уочи прве акредитације (2008. године) донета одлука о формирању два засебна департмана ради обезбеђивања што квалитетније наставе из области проучавања српског језика и српске и компаративне књижевности. Студенти који су завршили студије на овом департману добијали су стручни назив дипломирани филолог за српски језик и дипломирани филолог за српску књижевност.

Одлуком Савета Универзитета у Нишу, за првог управника Департмана за српски језик именована је проф. др Јордана Марковић, а за првог управника Департмана за српску и компаративну књижевност именована је проф. др Дубравка Поповић Срдановић. У јуну 2010. године Департман је кандидовао проф. др Горана Максимовића за декана Филозофског факултета у Нишу, који је на основу тог предлога изабран у првом кругу тајног гласања на Седници Наставно-научног већа, а потом и Савета Факултета, тако да је од 1. октобра 2010. године преузео ту функцију за изборни период до 30. септембра 2013. године. Поред тога, у тадашњој управи Филозофског факултета као продекан за наставу налазила се проф. др Снежана Милосављевић Милић. Иста управа је у новом мандату била од 1. октобра 2013. године до 30. септембра 2016. године.

Тадашњи Департман за српски језик и Департман за српску и компаративну књижевност 2009. године покренули су публиковање часописа Philologia Mediana, који је за непуних тринаест месеци објавио три врло запажена броја, на основу чега га је Матични одбор за језик и књижевност Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС сврстао у категорију М51 научних часописа. Данас је часопис Philologia Mediana међу најпрестижнијим публикацијама у области друштвено-хуманистичких наука. Наставници и сарадници Департмана за србистику уређују више научних публикација: Годишњак за српски језик, међународни часопис Исходишта (Originations), зборнике радова са међународних и националних научних скупова, као и тематске зборнике различитих категорија.

Наставни кадар Департмана за србистику учествује у својству истраживача на пројектима које финансира Република Србија, као и на бројним другим међународним научним пројектима. Од 2018. године наставници и сарадници Департмана укључени су у истраживања интерних пројеката Филозофског факултета (Књижевна и језичка прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије и Истраживање књижевне прошлости и садашњости на простору југоисточне Србије и у блиским заграничним областима, руководиоца проф. др Горана Максимовића) и пројекта који се реализују у оквиру огранка САНУ у Нишу: Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије, руководиоца проф. др Данијеле Поповић Николић, Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије, Лексиколошка истраживања југоисточне Србије, руководиоца проф. др Недељка Богдановића и Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу, руководиоца проф. др Марине Јањић.

Департман једном годишње организује међународне научне скупове регионалног карактера посвећене проблемима проучавања књижевности и културе. Наставници и сарадници Департмана учествују на домаћим и иностраним научним скуповима, држе предавања по позиву на бројним универзитетима у земљи, региону и иностранству, те учествују у бројним културним манифестацијама, чиме на креативан начин доприносе профилисању и очувању националног идентитета и науке.

Наставници Департмана за србистику оснивачи су и руководиоци међународних научних центара: проф. др Драгиша Бојовић иницијатор је и један од оснивача Центра за византијско-словенске студије, проф. др Горан Максимовић оснивач је Центра за српски као страни и нематерњи језик Филозофског факултета Универзитета у Нишу, чији је први управник била проф. др Ирена Цветковић, други управник била је доц. др Маја Вукић, а актуелни управник је проф. др Надежда Јовић. Проф. др Марина Јањић основала је Центар за образовање наставника и професионално усавршавање при Филозофском факултету у Нишу, а проф. др Снежана Милосављевић Милић оснивач је Центра за наратолошке студије при Универзитету у Нишу.

Департман за србистику учествује у извођењу наставе на студијском програму Основних академских студија србистике, те на мастер филолошким модулима Српски језик, Српска и компаративна књижевност, Методика српског језика и књижевности и Књижевност и филм. Наставници Департмана за србистику изводе наставу и на Докторским академским студијама филологије заједно са колегама са других филолошких департмана. Такође, чланови Департмана за србистику учествују у држању наставе српског језика као страног у оквиру Центра за српски као страни и нематерњи језик.  Током свог наставног и научноистраживачког рада наставници Департмана за србистику стручно су се усавршавали у области науке о језику и науке о књижевности на престижним универзитетима у Бриселу, Копенхагену, Орхусу, Лиону, Вроцлаву, Дебрецину, Љубљани.

Департман има дугогодишњу плодотворну сарадњу са међународним институцијама: катедрама за славистику и бугаристику Универзитета у Великом Трнову, са Западним универзитетом у Темишвару и са Институтом за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Сарадња се огледа у предавањима по позиву, узајамној размени и посети наставникâ и студената, учествовању на научним скуповима, штампању заједничких зборника научних радова, штампању часописа Исходишта (Originations).

Актуелни управник Департмана за србистику је проф. др Мирјана Илић, а секретар Департмана је др Јелена Стошић.