Google Translate

Оливера Марковић

истраживач-сарадник
Кабинет
410
Консултације
Четвртак, 13.00 – 15.00
Предмети

Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе

Љубав, брак, прељуба у књижевности од класицизма до модернизма

Општа књижевност од симболизма до постмодернизма

Општа књижевност од ренесансе до модернизма

Постмодерна проза

Адреса електронске поште

Биографија

Оливера С. Марковић рођена је 1989. године у Нишу. Основну школу и гимназију завршила у Нишу. У академској 2008/2009. уписала студије Србистике на Филозофском факултету Универзитета у Нишу и завршила их 2013. године са просеком 9, 38. Исте године уписала мастер студије Филологије (модул Српска и компаративна књижевност) на Филозофском факултету у Нишу. Мастер студије завршила 2015. године са просеком 10, 00, одбранивши мастер рад на тему „Аутобиографија о другом: аутобиографски романи Џона М. Куција”, под менторством проф. др Дубравке Поповић Срдановић. Академске 2016/2017. године уписала докторске студије на Филозофском факултету у Нишу, смер Филологија. Положила је све испите са просеком 9, 93.

У јесењем семестру академске 2014/2015. године држала вежбе из Епске народне поезије у својству демонстратора у настави на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Од фебруара до децембра 2018. године ангажована на реализацији појединих активности Огранка САНУ у Нишу. Од јесењег семестра академске 2018/2019. године ангажована на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу у звању истраживач – приправник. Од јуна 2021. године на истом департману ангажована у звању истраживач – сарадник. 

 https://www.npao.ni.ac.rs/filozofski-fakultet/2224-olivera-markovic 

Научно и стручно усавршавање:

Summer Course in Narrative Studies (SINS), University of Aarhus, Denmark (online), 2021.

Романтизам из другог угла, два сата стручног усавршавања на основу учешћа на онлајн презентацији пројекта, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Ниш, 24. март 2021., онлајн.

Значај отворених података у академском сектору, Канцеларија за ИТ и еУправу, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), онлајн (15.12.2020.)

Едукативни семинар Центра за когнитивне науке „Current trends in cognitive sciences II”, Универзитет у Нишу, Ниш. (24. 03. 2018–14. 04. 2018. године).

Семинар о рецензирању за истраживаче, Центар за промоцију науке, Ниш. (13. 04. 2018. године). 

Стручна пракса у гимн. „Бора Станковић” у Нишу, Србија. (Април 2016–април 2017. године).

Летња школа „Академија Андрић”, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград (тема: „Култура сећања”). (16–20.9.2016. године).

Стручно усавршавање у области методике наставе српског као завичајног, на основу учешћа на пројекту „Настава српског језика путем скајпа за омладину из дијаспоре”  Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Канцеларије града Ниша за сарадњу са дијаспором. (Септембар–децембар 2014. године).

 

Учешће на научним пројектима:

Поетика српског реализма (носилац пројекта: Филолошки факултет Универзитета у Београду), април 2018–2020.

Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (носилац пројекта: Огранак САНУ у Нишу), мај 2018–.

Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије (носилац пројекта: Огранак САНУ у Нишу), 2019–.

Истраживање књижевне прошлости и садашњости на простору југоисточне Србије и у блиским заграничним областима, интерни пројекат Департмана за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 2019 –.

Србистика на Филозофском факултету у Нишу (35 година од оснивања студијског програма), 2021–.

 

Чланство у научним удружењима: 

Центар за наратолошке студије, Универзитет у Нишу, 2021–.

European Narratology Network, 2021–.

Центар за савремена филолошка проучавања младих истраживача, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2021–.

 

Научни рад:

Марковић, Оливера (2022). „Како разумемо приче смештене у период пре великог праска? Нивои утемељења као методолошка алтернатива при проучавању хумора.'' Језик, књижевност, алтернативе/Language, literature, alternatives – Jezička istraživanja, стр. 329–343. DOI: http://dx.doi.org/10.46630/jkaj.2022.20.  <https://drive.google.com/file/d/1jAEf4uTMP6tQl3WsCreYfJy3wOxCUkF4/view>.

Марковић, Оливера (2022). ,,Борбе моћи између полова: сексуална метафора хуморног типа у Декамерону", књига апстраката са међународног научног скупа Језик, књижевност, моћ, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 6–7.5.2022, стр. 58. <https://drive.google.com/file/d/1AjHg3Y7bdR4rKF-MnxF4scjrnEQz255F/view>.

Алекса Поповић и Оливера Марковић (2022). ,,Типологија и тропологија затвореног простора у Мемоарима Симеона Пишчевића", Исходишта / Originations,  Департман за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румунији (Темишвар), Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, бр. 8. Рад је прихваћен за штампу.

 Марковић, Оливера (2021). „Хуморна метафора у 'Декамерону': новела о Алибех и Рустику". Наслеђе, Крагујевац 18 (49), стр. 289–302.

Марковић, Оливера (2021). „Трансмедијално приповедање и когнитивне метафоре: случај комедије 'Др' Бранислава Нушића и филма 'Масмедиологија на Балкану'“ Дигитални хоризонти културе, уметности и медија. Институт за позориште, филм, радио и телевизију; Факултет драмских уметности, Београд, Clio, 2021, стр. 203–222. <https://fdu.bg.ac.rs/uploads/files/Vesti/digitalni%20horizonti-2021.pdf>.

Алекса Поповић и Оливера Марковић (2021). ,,La tipologie et la tropoligie d’espace ferme dans les memoires du Simeon Piščević.", књига резимеа са научног скупа са међународним учешћем Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Департман за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румунији (Темишвар), Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, 15.10.2021, стр. 26.

Марковић, Оливера (2020). „Дескриптеме у роману Два идола Богобоја Атанацковића”, Зборник радова са XIV међународног научног скупа Језик, књижевност, уметност одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25–27. X 2019), уредници Драган Бошковић, Часлав Николић, стр. 263–272. DOI 821.163.41-31.09 Atanacković B. <https://drive.google.com/file/d/18cwDbd5rO1SIic1fq8IFUGmnARyo18m0/view>.

Марковић, Оливера (2019). Домановићев хумор из угла когнитивистичких теорија. Наука и савремени универзитет 8: Савремени токови у науци о језику и књижевности (тематски зборник радова, књига 2). Проф. др Марина Јањић (ур.). Ниш: Филозофски факулет Универзитета у Нишу. Стр. 133–145. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/nauka-i-savremeni-univerzitet-8-2018-savremeni-tokovi-u-nauci-o-jeziku-i-knjizevnosti-tematski-zbornik-radova-knjiga-2 

Марковић, Оливера (2019). „Све је тој било чисто у тој време: транскрипт теренског записа”, Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност, бр. 10, стр. 142–177. ISSN 1821-4061.

Марковић, Оливера (2019). „Хумор и ограничења хумора у роману 'Ходочашће Арсенија Његована' Борислава Пекића”, Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. http://www.philologiamediana.com/index.php/philologiamediana/article/view/572.

Марковић, Оливера (2019). „Потрага за идентитетом у романима 'Дечаштво: сцене из провинцијског живота' и 'Младост' Џона М. Куција”, Филолог, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Рад је прихваћен за штампу.

Марковић, Оливера (2019). Дескриптеме у роману Два идола Богобоја Атанацковића, књига резимеа са међународног научног скупа Језик, књижевност, уметност, Филолошко–уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 25–26. 10. 2019, Крагујевац.

Марковић, Оливера (2019). „Трансмедијално приповедање и когнитивне метафоре: случај комедије 'Др' Бранислава Нушића и филма 'Масмедиологија на Балкану'“, књига апстраката са међународног научног скупа „New horizons of culture, arts and media in the degital environment”, Факултет драмских уметности у Београду, 11–14. 9. 2019, Београд.

Марковић, Оливера (2018). „Гротеска као когнитивни феномен поетичког дискурса до предромантизма”, Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2018/download/1814_61717592bd5fe9b0dd27ee0dd6caa238>.

Марковић, Оливера (2018). „Потрага за идентитетом у приповеци Молски акорди Мирка Демића”, Филолог, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, бр. 17. ISSN 1986-5864. <https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=241>.

Марковић, Оливера (2018). „Невероватни цилиндер Њ. В. краља Кристијана Живојина Вукадиновића као друштвено-политичка критика”, Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, Ниш: Нишки културни центар, 82-83. ISSN 0436-2616.

Марковић, Оливера (2018). „Хумор и ограничења хумора у роману Ишчекујући варваре Џона М. Куција.” Krizni aspekti mišljenja: elektronski zbornik radova sa IV Karlovačkih dana slobodne misli. Andrea Ratković (ur.). Sremski Karlovci: Centar za afirmaciju slobodne misli, 2018. Стр. 75–85.

Марковић, Оливера (2018). „Домановићев хумор из угла когнитивистичких теорија”. Књига апстраката са научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 8, Филозофски факултет у Нишу, 10. 11. 2018, Ниш.

Марковић, Оливера (2018). „Иницијални и финални оквири у комедији Др Бранислава Нушића и филму Масмедиологија на Балкану: проблем трансмедијалности”. Књига апстраката са научног скупа Традиционална естетска култура: слика и писмо, Огранак САНУ у Нишу, 9. 11. 2018, Ниш.

Марковић, Оливера (2016). „Аутобиографски романи Џона Максвела Куција и autre-biography”, Наслеђе (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, год. XII, бр. 33, стр. 177–188. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац). <http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/Nasledje33.pdf>.

Марковић, Оливера (2016). „Вербална комика у комедији Пут око света Бранислава Нушића”, Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, год. VIII, бр. 8, стр. 157–174. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2016/download/1499_4dbbb8bd7ae8a777a272c29ed17c5a12>.

Марковић, Оливера (2013). „Стратегије читања у приповеци Џепови пуни камења Јелене Ленголд”, Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, Ниш: Нишки културни центар, бр. 52-53-54, стр. 179–195. ISSN 0436-2616.

 

Прикази:

Марковић, Оливера (2019). „Глишић, наш савременик (Поетика Милована Глишића: зборник радова, ур. Душан Иванић, Ваљево: Матична библиотека „Љубомир Ненадовић”, 2017). Зборник Матице српске за књижевност и језик. ISSN 0543-1220. Рад је прихваћен за штампу.

Марковић, О. (2019). „О мучењу надом: Милан Митић, Драме и монодраме, приредио Ново Томић, Бела Паланка: Народна библиотека „Вук Караџић“, 2018.“ Белопаланачки зборник 15 (2019). Бела Паланка: Народна библиотека „Вук Караџић“, Бела Паланка, стр. 295–299.

Марковић, Оливера (2018). „Свом роду на част: репринт Српског венца Тодора Влајића (о књизи „Српски венац” Тодора Влајића, прир. Данијела Поповић Николић и Александар Костадиновић, Књажевац: Народна библиотека „Његош”, 2017). Филолог, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, бр. 18. ISSN 1986-5864. <https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=293>.

Марковић, Оливера (2017). „Традиција и савременост: о делу Борислава Радовића”, Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, год. 9, бр. 9, стр. 725–732. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/download/1667_c7a2814adf47505af8837828f1240264>.

Марковић, Оливера (2014). „Велике љубавне приче и Бартови празни знакови (о књизи Горана Гоцића Таи)”, Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, Ниш: Нишки културни центар, бр. 62-63, стр. 316–318. ISSN 0436-2616.

 

Приређивачки рад: 

 „Tradicionalna estetska kultura 13: slika i pismo”, ur. Dragan Žunić i Olivera Marković, Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. Zbornik radova sa naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tradicionalna estetska kultura 13. (Zbornik pripremljen za štampu).

„Tradicionalna estetska kultura: beseda”, ur. Dragan Žunić i Olivera Marković, Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. Zbornik radova sa naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tradicionalna estetska kultura 12. (Zbornik pripremljen za štampu).

„Tradicionalna estetska kultura: lepo i ružno”, ur. Dragan Žunić i Olivera Marković, Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. Zbornik radova sa naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tradicionalna estetska kultura 11. <https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2021/08/lepoiruzno2021web7str-1.pdf>.

 

Усмена излагања на научним скуповима:

,,Борбе моћи између полова: сексуална метафора хуморног типа у Декамерону", међународни научни скуп Језик, књижевност, моћ, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 6–7.5.2022.  

,,Типологија и тропологија затвореног простора у Мемоарима Симеона Пишчевића", научни скуп са међународним учешћем Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Департман за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румунији (Темишвар), Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, 15.10.2021. (Алекса Поповић и Оливера Марковић).

,,Како разумемо приче смештене у период пре великог праска? О процесу урањања у свет приче и нивоима утемељења”, међународни научни скуп Језик, књижевност, алтернативе, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 24–25.4.2021.  

„Дескриптеме у роману Два Идола Богобоја Атанацковића", међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 25–26. 10. 2019.  

„Процес елаборације когнитивне метафоре хуморног типа у наративном тексту", национални научни скуп са међународним учешћем Balkan art forum, Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу, Ниш, 4–5. 10. 2019. 

„Трансмедијално приповедање и когнитивне метафоре: случај комедије Др Бранислава Нушића и филма Масмедиологија на Балкану”, међународни научни скуп New horizons of culture, arts and media in the degital environment, Факултет драмских уметности у Београду, 11–14. 9. 2019.

 „Домановићев хумор из угла когнитивистичких теорија”, Наука и савремени универзитет 8, Филозофски факултет у Нишу, 10. 11. 2018.

„Иницијални и финални оквири у комедији Др Бранислава Нушића и филму Масмедиологија на Балкану: проблем трансмедијалности”, Традиционална естетска култура: слика и писмо, Огранак САНУ у Нишу, 9. 11. 2018.

„Хумор и његова ограничења у роману Ишчекујући варваре Џона М. Куција”, IV карловачки дани слободне мисли, Центар за афирмацију слободне мисли Сремски Карловци, Сремски Карловци, 1–3.6.2018.

„Идеолошки дискурс Покрета за обнову србистике Петра Милосављевића”, Традиционална естетска култура 12: Беседа, Огранак САНУ у Нишу и Факултет уметности Универзитета у Нишу, Ниш, 10. 11. 2017.

„Ослабљена синтакса: теоријски модел Сергеја Аврутина", Стуликон: Студентска лингвистичка конференција, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 6–8. 5. 2011.