Google Translate

др Владимир Ж. Јовановић

редовни професор
Кабинет
123
Консултације
Среда, 15.15 – 17.15
Предмети

Морфологија енглеског језика

Контрастивна анализа

Савремени енглески језик 7

Лексички елементи енглеског језика

Енглески језик у употреби

Контрастивна језичка истраживања

Преглед лингвистичких теорија

Дескриптивна граматика

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Владимир Ж. Јовановић рођен је 17. октобра 1968. године у Скопљу, Република Северна Македонија. Од 1981. године живи у Нишу, Србија, где је завршио основно и средње образовање.

Звање "Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност" стекао је 1992. године на Студијској групи Англистика, Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

У периоду од фебруара 1992. до јула 1993. године био је ангажован на Филозофском факултету у Нишу на пословима библиотекара у семинарској библиотеци Англистике и Србистике.

У периоду од фебруара 1992. до јула 1993. године обављао је послове предавача за енглески језик на Студијским групама Социологија и Хемија.

Октобра 1993. изабран је за сарадника у звање асистент-приправник за предмет Енглески језик на СГ Англистика, Филозофски факултет Ниш.

Академско звање Магистра наука стекао је марта 1999. године на Филолошком факултету у Београду, Катедра за науку о језику, одбранивши рад под насловом "Процес конверзије у савременом енглеском језику и одговарајући облици у српском". Ментор на изради магистарског рада био је проф. др Младен Михајловић, редовни професор Филолошког факултета у Београду.

Од јула 1999. ради као сарадник у звању асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (предмет Енглески језик) на СГ Англистика Филозофског факултета у Нишу. Научно-наставно веће Филозофског факултета у Нишу поверило му je 2002. године извођење наставе из предмета Морфологија енглеског језика и Енглески језик II под менторством проф. др Видановић Ђорђа.

Докторску дисертацију под називом „Адјективалне сложенице у енглеском и српском језику", урађену под менторством проф. др Видановић Ђорђа, одбранио је јуна месеца 2004. године, чиме је стекао право на академску титулу Доктора филолошких наука Универзитета у Нишу.

У звање доцент за научну област Англистичка линвистика изабран је од стране Универзитета у Нишу априла 2005, а у звање ванредни професор јуна 2010. године. Фебруара 2015. године, на основу одлуке Универзитета у Нишу, изабран је у звање редовног професора.

На Департману за англистику Филозофског факултета предаје предмете Морфологија енглеског језика, Лексичке и функционалне категорије енглеског језика, Савремени енглески језик 7 на основним студијама, као и предмет Контрастивна анализа, Контрастивна језичка проучавања и Преглед лингвистичких теорија на докторским студијама Стране Филологије. У новијим студијским програмима додатни су изборни предмети Лексички елементи енглеског језика, Глаголске структуре у контрасту и Енглески језик у употреби.

Од октобра 2006. до јуна 2011. године, био је ангажован као наставник за извођење наставе и испита на предметима Општа морфологија, Морфосинтакса, Увод у студиј језика и Дескриптивна граматика на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2012. do 2014. године је био ангажован за извођење наставе на предмету Контрастивна језичка проучавања и Анализа дискурса на дипломским студијама на истом факултету.

 Владимир Ж. Јовановић је аутор и коаутор преко 60 научних радова, укључујући монографије и уџбенике, и око 90 рецензија за књиге, радове и зборнике радова у земљи и иностранству.

МЕНТОРСТВА

Докторске дисертације

1. Радић, Нинослава (2014 -  ) „Адаптација енглеских сложеница и њихов утицај на творбене обрасце слагања у српском језику", Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву.

2. Pagan Motos, Juan Carlos (2018 - 2019)  'Political Neologisms and Nonce Formations in Spanish and English', Vilnius University, Lithuania/ Universidad de Murcia, Spain (Preliminary Suprevision).

3. Жарковић, Маја (2015). „Продуктивност процеса у творби именица и придјева у енглеском језику", Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. Одбрањена 15. октобра 2015. године.

4. Субашић, Слободанка (2014). „Културни модели у пословном енглеском и српском језику: контрастивна анализа", Филозофски факултет, Универзитет у Нишу. Одбрањена 24. априла 2014. године.

 Магистарске тезе

1. Радић, Нинослава (2010) „Англицизми у српском језику економске струке на основу српског и хрватског корпуса",  Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву.

 

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА

Научни пројекти

1. Structuring Concept Generation with the Help of Metaphor, Analogy and Schematicity (Strukturisanje procesa izgradnje pojmova putem metafore, analogije i shematičnosti) (2022).  Руководилац пројекта: проф. др Владимир Ж. Јовановић, 7715934, Фонд за науку Републике Србије.

2. Иновације у настави и истраживања у области англистичке лингвистике и англоамеричке књижевности и културе (2020).  Руководилац пројекта: проф. др Михаило Антовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. (бр. 360/1-16-1-01)

3. Савремени правци у истраживањима у англистичкој лингвистици, англофоној књижевности и клутури (2018). Руководилац пројекта: проф. др Михаило Антовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.

4. Језици и културе у времену и простору (2011). Руководилац пројекта: проф. др Снежана Гудурић, 178002, Министраство просвете и науке Републике Србије.

5. Начини обраћања као социолингвистички феномен у српском друштву (1996). Руководилац пројекта: проф. др Ђорђе Видановић, Финансијер: Фонд за отворено друштво, Београд, Србија и Црна Гора.

Стручни пројекти

1. Reforming Foreign Language Studies in Serbia. (2010) (Реформа студијских програма страних језика у Србији) 511366-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR. Руководилац пројекта: Јасмина Николић, Универзитет у Београду, Финансијер: Европска Комисија.

2. Стандардизација начина евалуације знања и вештина студената англистике и достигнутих нивоа језичке компетенције и методичке обучености. (2003) Руководилац пројекта: проф. др Слободанка Китић, СГ за енглески језик Филозофског факултета у Нишу, Финансијер: Фонд за отворено друштво, Београд, Србија и Црна Гора.

3. Интеркатедарско повезивање. (2002) Руководилац пројекта: проф. др Слободанка Китић, СГ за енглески језик Филозофског факултета у Нишу, Финансијер: Фонд за отворено друштво, Београд, Србија и Црна Гора.

4. The Romanies between the Serbs and Albanians in Bujanovac and Preševo (Political and Cultural Causes of Conflicts). (2000) Руководилац пројекта: проф. др  Драгољуб Ђорђевић. Финансијер: Social Science Research Council, Washington, USA.

5. Religious Life Of Orthodox And Muslim Romanies in Western-Southeast Serbia (1999). Руководилац пројекта: проф. др Јован Живковић. Финансијер: Фонд за отворено друштво, Праг, Чешка Република.

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРИ

Летње школе

1. Лингвистичка школа организације GLOW, Лезбос, Грчка, јул 1999. године.

2. Школа генеративне лингвистике у источној Европи организације GLEE, Благоевград, Бугарска, јул 2000. године.

Семинари

1. International Seminar on Bologna Process and Educational Reform, University of Kragujevac, Kragujevac, March 9-10, 2006.

2. Регионално усаглашавање курикулума (Tuning). Ка Европском простору високог образовања, Алтернативна академска образовна мрежа, Фрушка Гора, 17-20. април 2006.

3. Serbian Teacher Education Development Programme, KORAK/ STEP Programme, Belgrade, April 07th 2006.

4. Serbian Teacher Education Development Programme, KORAK/ STEP Programme, Novi Sad, May 24th 2006.

5. E-Learning будућност образовања (Како да уведете E-learning у вашу установу), Link Group, Београд, 26. март, 2008.

Учешће у семинарима као предавач

1. „Јануарски дани просветних радника" у Нишу, са предавањем Анализа грешака у прводу студената ангистике, Филозофски факултет Ниш, 1996. година.

2. „Саветовању професора енглеског језика основних и средњих школа Србије", са предавањем Word Conversion in Teaching English, Велика Плана, 2006. године.

ЕЛЕМЕНТИ ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Руководеће функције

Председник Удружења англиста Србије, 2019 - .

Продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу Филозофског факултета у периоду 2005-2010. (мандати 2006 - 09, додатни 2009 - 2010).

Заменик председника Савета Филозофског Факултета, 2013 - 2016. године.

Управник Департмана за англистику у периоду 2005/2006. године.

В.д. Управника Департмана за англистику у периоду октобар 2012/ фебруар 2013. године.

Главни и одговорни уредник часописа Универзитета у Нишу Facta Universitatis: Series Linguistics and literature 2013 - 2017. године.

Главни и одговорни уредник Издавачке јединице Филозофског факултета у периоду 2005 - 2010. године.

 

Учешће у раду тела универзитета и факултета

Члан Сената Универзитета у Нишу, 2021 - .

Потпредседник Одбора за међународну сарадњу Универзитета у Нишу, 2006 - 2009. године.

Члан Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу, 2018 - .

Члан Уређивачког колегијума издавачке делатности на Универзитету у Нишу, 2010 - 2014. године.

Члан Надзорног одбора Филозофског факултета у Нишу у периоду 1999 - 2000. године.

Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета (више мандата).

Члан Изборног већа Филозофског факултета (више мандата).

Члан Комисије за акредитацију Филозофског факултета у Нишу у периоду 2006 - 2010. године.

Председник комисије за спровођење конкурса за упис на мастер академске студије на Департману за англистику, 2015. године.

Председник комисије за спровођење класификаног испита на Департману за англистику, 2005. године.

Члан комисија за спровођење класификационих испита на нивоу основних студија на Департману за англистику.

Члан комисије Филозофског факултета за спровођење самопроцене факултета, 2007. године.

Члан комисије Филозофског факултета за израду предлога статута Филозофског факултета у Нишу, 2006. године.

Члан комисије Филозофског факултета за писање правилника Филозофског факултета, 2006. године.

Члан комисије Универзитета у Нишу за писање извештаја о признавању стране високошколске исправе Дорина Драмбареана, 2006. година.

Члан комисије Универзитета у Нишу за писање извештаја о признавању стране високошколске исправе Ане Коцић, 2009. година

Учешће у стручним телима Министарства

Члан Радне групе за развој концепта стручне матуре и завршног испита у средњем образовању при Министарству просвете и науке Републике Србије, 2012. година.

Програмски и организациони одбори научно-стручних скупова.

Председник Организационог одбора Интеркатедарске конференције англистичких катедри Ниш 2006, Филозофски факултет Ниш, април 2006. године.

Струковне организације и удружења

Члан Европског удружења за студије Енглеског језика и културе (ESSE), 1995 -

Члан Удружења англиста Србије, 2008 -

Члан Југословенског друштва за примењену лингвистику и Друштва за примењену лингвистику Србије, 1997 -

Члан Колегијума Друштва за примењену лингвистику Србије и Црне горе од 2006. до 2009. године.

Члан Надзорног одбора Друштва за примењену лингвистику Србије од 2009. до 2012. године.

Члан удружења Society for Language and Literature Yugoslavia - Canada од 1991. до 1997. године.

Члан удружења Yugoslav Association for Canadian Studies од 1998. до 2007. године.

Члан удружења Central European Association for Canadian Studies од 2005. до 2007. године.