Google Translate

Aкадемски назив: Мастер социолог у социјалној заштити
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма Мастер академских студија Социолог у социјалној заштити су, пре свега:

 1. овладавање социолошким појмовима и концептима битним за разумевање функционисања социјалне заштите;
 2. стицање знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним моделима система социјалне заштите с посебним акцентом на изучавање система социјалне заштите у Србији;
 3. упознавање са правним и финансијским оквирима у којима функционише систем социјалне заштите у Србији и механизмима за обезбеђивање уживања права и проблемима у организовању услуга социјалне заштите;
 4. стицање увида у основне изворе друштвених нефункционалности, искључености и социјалних проблема појединих друштвених група потенцијалних корисника социјалне заштите;
 5. стицање увида у структуру маргинализоване популације у Србији;
 6. стицање знања и вештина организације, кординације рада и упављања институцијама социјалне заштите;
 7. стицање знања и вештина у области медијације спорова актера (појединаца и институција) у оквиру система социјалне заштите;
 8. овладавање логиком и методологијом социјалних истраживања укључујући и познавање неколико основних типова истраживачких нацрта и њиховом применом у истраживањима у области социјалне заштите; способност критичке процене искуствене евиденције независно на који начин је она стечена;
 9. способности комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику.

Овако постављени циљеви биће остварени кроз адекватне саржаје предвиђене студијским програмом, одабиром обавезног и изборних предмета који пружају адекватна знања и вештине које јачају улогу социолога у области социјалне заштите. Ови садржаји омогућиће стицање фокусираног знања и вештина социолога на пољу социјалне заштите, нарочито у области организације, координације и управљања где је потребно демонстрирати социолошку експертизу познавања природе социјалних односа, функционисања друштвених институција и решавања социјалних проблема.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након окончања Мастер студија Социолог у социјалној заштити студенти ће бити у стању да:

 • објасне циљеве и улогу социјалне заштите у контексту социјалне политике;
 • опишу и објасне главне друштвене проблеме на чије решавање су усмерене мере социјалне заштите, а на основу теоријског знања и увида у резултате друштвених истраживања;
 • наведу главне димензије социјалне искључености и образложе основне механизме социјалног искључивања;
 • поброје групе са највећим ризиком од социјалног искључивања и механизме искључивања ових група из главних друштвених токова;
 • детаљно опишу систем социјалне заштите у компаративној перспективи с обзиром на њихове циљеве, правну регулације, административну и финансијску имплементацију и последице њихове примене на поједине категорије становништва;
 • примене квантитативне и квалитативне методе друштвеног истраживања у анализи друштвених проблема и мера у области социјалне заштите;
 • формулишу и образложе мере у области социјалне заштите с обзиром на постављене циљеве, а на основу секундарне анализе расположивих података или самостално прикупљених података;
 • демонстрирају вештине комуникације, решавања конфликта, медијације и заступања у заједници;
 • демонстирирају вештине управљања, организације и координације послова у институцијама социјалне заштите.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Мастер академске студије Социолог у социјалној заштити могу уписати сва лица са завршеним Основним академским студијама социологије у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на Мастер академске студије  Социолог у социјалној заштити утврђује се на основу опште просечне оцене постигнуте на основним студијама.