Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани филолог (за српски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студенти се оспособљавају за стицање теоријских и практичних знања и вештина из српског језика и књижевности. Након реализације студијског програма они познају базичне нивое науке о језику, тј. фонолошки, морфолошки, синтаксички и семантички аспект српског језика. Студенти стичу одговарајућа знања из науке о књижевности – књижевноисторијска, теоријска и методолошка, чиме се оспособљавају за тумачење и вредновање књижевних дела. Стицањем увида у савремена сазнања из педагошко-психолодшких дисциплина и методике наставе, оспособљавају се да своја знања, умења и вештине пренесу коријшћењем најсавременијих наставних метода.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Сврха студијског програма Oсновних академских студија србистике јесте образовање студената за филологе србисте. Научне, стручне и практичне компетенције које студенти стичу на студијама првог степена омогућиће им да буду наставници српског језика и књижевности посвећени образовању и васпитању ученика, способни да подстичу њихов интелектуални, културни и духовни развој. Након завршених основних студија србистике, студент је способан да:

 • разликује средишње лингвистичке проблеме и питања, влада генеалогијом индоевропских језика, формулише став о актуелним језичко-политичким питањима;
 • разликује дисциплине науке о књижевности и основне функције књижевности;
 • познаје разлоге и механизме језичке промене и разуме хијерархијску организацију граматике и из традиционалног, и из формалног угла;
 • класификује књижевна дела по роду и жанру, као и по књижевним периодима;
 • опише, објасни и демонстрира структуру стандардног српског језика на свим нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком и лексичком);
 • опише сложену и динамичну природу историје српске књижевности;
 • препозна дијалекатску разуђеност савременог српског језика, сумира његов историјског развој;
 • препозна, класификује и дефинише опште поетичке одлике појединих епоха, праваца, жанрова и стваралаца српске, јужнословенских и светске књижевности;
 • формулише основе србистике, анализира историјске књижевне идиоме (српскословенски, рускословенски, славеносрпски и доситејевски језик);
 • анализира, интерпретира и објашњава репрезентативна дела српске, јужнословенске, европске и светске књижевности; - демонстрира употребу основа технике научног писања и покаже способност у избору, организовању и употреби релевантне литературе у свим понуђеним областима;
 • савлада један страни језик, на нивоу писане и усмене комуникације;
 • примени савремена сазнања педагошко-психолошких дисциплина и буде у стању да своја знања, умења и вештине формулише и препоручи будућим ученицима коришћењем најсавременијих наставних метод.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У прву годину Основних академских студија србистике може се уписати лице које:

 • има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, што документује одговарајућом дипломом и сведочанствима о завршене све четири године средње школе;
 • положи пријемни испит, који се састоји од теста из српског језика и теста из књижевности.