Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани филолог (за српски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Општи циљ програма Основних академских студија србистике јесте постизање компетенција и академских вештина неопходних за успешно обављање професије наставника српског језика и књижевности, али и других професија предвиђених овим студијским програмом.

Посебни циљеви студијског програма Основних академских студија србистике јесу:

 1. развој креативних способности и овладавање практичним вештинама потребним за обављање професија предвиђених овим студијским програмом;
 2. омогућавање студентима разумевања, схватања и коришћења појмова и термина лингвистике и теорије књижевности, различитих теоријско-методолошких приступа синхронијским и дијахронијским појавама у језику, различитих теоријско-методолошких приступа књижевном тексту;
 3. стицање увида у структуру стандардног српског језика на свим нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком и лексичком), дијалекатску разуђеност савременог српског језика, његов историјски развој, основе србистике, историјске књижевне идиоме (српскословенски, рускословенски, славеносрпски и доситејевски језик), основе славистичког аспекта изучавања српског језика;
 4. стицање увида у историју српске књижевности (усмену и писану, од првих сачуваних писаних трагова до савременог доба), и то укорењене у национални, јужнословенски и светски културноисторијски контекст; упознавање студената са основним токовима и репрезентативним делима јужнословенских, европских и светских књижевности;
 5. упознавање ширих, дијахронијски сагледаних токова српске културе и стицање способности за самостални аналитичко-критички приступ појединим књижевним делима;
 6. стицање увида у основне технике академског писања, као и оспособљавање студената за сналажење у релевантној литератури у свим понуђеним областима;
 7. савладавање најмање једног страног језика, на нивоу писане и усмене комуникације;
 8. упознавање студената са савременим сазнањима педагошко-психолошких дисциплина и оспособљавање студената да своја знања, умећа и вештине пренесу будућим ученицима коришћењем најсавременијих наставних метода;
 9. овладавање правописном и језичком нормом српског језика и стицање лекторских и коректорских знања и вештина;
 10. познавање књижевних токова и оспособљавање за самостално давање вредносних судова о књижевним делима прошлих епоха и о актуелној књижевној продукцији; пројектовање укуса читалачке публике;
 11. стицање комуникацијских способности, овладавање различитим комуникационим писменим и усменим формама, правоговором и техникама јавног наступа, што студенте оспособљава за рад у сектору односа са јавношћу.

 

Исход процеса учења

Након завршених Основних академских студија србистике студент је способан да:

 • разликује средишње лингвистичке проблеме и питања, влада генеалогијом индоевропских језика, формулише став о актуелним језичким питањима;
 • познаје разлоге и механизме језичке промене и разуме хијерархијску организацију граматике;
 • разликује дисциплине науке о књижевности и основне функције књижевности;
 • класификује књижевна дела по роду и жанру, као и по књижевним периодима;
 • опише, објасни и демонстрира структуру стандардног српског језика на свим нивоима (фонолошком, морфолошком,синтаксичком и лексичком);
 • препозна дијалекатску разуђеност савременог српског језика, сумира његов историјски развој;
 • формулише основе србистике, анализира историјске књижевне идиоме (српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Вук Караџић и дијалекатска база српског књижевног језика);
 • опише сложену и динамичну природу историје српске књижевности;
 • препозна, класификује и дефинише опште поетичке одлике појединих епоха, праваца, жанрова и стваралаца српске, јужнословенске и светске књижевности;
 • интерпретира репрезентативна дела српске и компаративне књижевности;
 • примени технике академског писања и покаже способност у избору, организовању и употреби релевантне литературе у свим понуђеним областима;
 • савлада најмање један страни језик, на нивоу писане и усмене комуникације;
 • примени савремене методе педагошко-психолошких дисциплина;
 • повезује знања из области науке о језику и науке о књижевности са другим друштвенохуманистичким областима;
 • систематизована филолошка знања примењује у пракси;
 • препознаје и образлаже одступања од граматичке и правописне норме и коригује грешке у пракси;
 • влада говорним компетенцијама у различитим видовима испољавања културе говора; влада теоријом и праксом говорне културе;
 • способан је за самостални професионални јавни наступ; способан је да критички анализира јавни говор и наступ;
 • препознаје, дефинише и описује појаве карактеристичне за новинарски стил;
 • препознаје и вреднује књижевну продукцију у дијахронији и синхронији и у стању је да васпитава књижевни укус читалачке публике.

 

Услови за упис студијског програма

Услов за упис на основне академске студије Србистике је завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит, што важи до ступања на снагу одредби Закона о високом образовању којима је предвиђена државна матура (општа, стручна и уметничка) као услов за упис на основне академске студије. Остали услови регулисани су општим актима и правилницима Универзитета у Нишу и Филозофског факултета.

 

Шта после студија

Студенти који су завршили Основне академске студије србистике могу радити као професори, наставници српског као страног језика, научни радници, лектори, коректори, библиотекари, књижевни критичари, форензичари из области лингвистике, уредници, водитељи итд. Наведеним занимањима могу се бавити у основној и средњој школи, на факултету, на институту, у библиотеци, у позоришту, у издавачком центру, на телевизији и др.