Департман за француски језик и књижевност основан је Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу (13. април 2011) и Одлуком Сената Универзитета у Нишу (7. јун 2011). Реализација усвојеног студијског програма Основних академских студија француског језика и књижевности отпочела је 1. октобра 2012. године. Тиме су, после четири деценије, настављене вишегодишње студије француског језика, књижевности и културе у југосточној Србији, које су биле започете 1950. године на Вишој педагошкој школи у Нишу формирањем Департмана за француски језик и књижевност и постојале су до 1971. године. Високошколска настава француског језика и књижевности одвијала се и на Универзитету у Нишу на чијим је факултетима предмет Француски као страни језик заступљен више од пола века. Тако су, кроз вишедеценијску наставу, студије француског језика, књижевности и културе у овом делу Републике Србије стекле веома важну високошколску позицију која је учвршћена најпре оснивањем Филозофског факултета у Нишу, а затим и оснивањем његовог Департмана за француски језик и књижевност.

На Департману се за сада реализују студије првог степена – основне академске студије, а у току је израда програма мастерских академских студија. Основне студије трају четири године, вредност студија износи 240 бодова по европском систему преношења бодова (по семестру 30 бодова). Савременост Студијског програма за француски језик и књижевност обезбеђена је садржајем обавезних (36) и изборних предмета (28). Предмети из области француског језика прате најновије теоријске моделе у науци и савремене тенденције у пракси; кроз предмете који обухватају проучавање књижевности француског говорног подручја обрађује се њен развој, као и значајнији аутори и књижевни правци са теоријског и жанровског становишта; предмети који се баве културом Француске и културама осталих франкофоних земаља пружају студентима темељан увид у ове културе и у савремене трендове њиховог развоја. Након завршетка основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

Студијски програм основних академских студија француског језика и књижевности реализују наставници и сарадници (у пуном радном односу) Филозофског факултета у Нишу, као и наставници са других високошколских установа (у једнотрећинском радном односу). У извођењу наставе из предметâ у оквиру уже научне области Француски језик и Француска књижевност и култура учествују: (а) са Департмана, три наставника у звању доцента (др Селена Станковић, др Нермин Вучељ и др Иван Јовановић), један лектор (Наташа Игњатовић, МА) и два асистента (Јелена Јаћовић, МА и Владимир Ђурић, МА); (б) из Центра за стране језике Филозофског факултета у Нишу, један наставник страног језика (мр Весна Симовић); (в) наставници са Филолошког факултета „Блаже Конески" Универзитета „Св. Кирил и Методиј" у Скопљу, Р. Македонија (проф. др Мира Трајкова, проф. др Мирјана Алексоска-Чкатроска и проф. др Елисавета Поповска). До краја првог циклуса основних академских студија, на Департману ће у реализацији наставе учествовати и проф. др Ирина Бабамова и проф. др Снежана Петрова са Филолошког факултета „Блаже Конески" у Скопљу. Сваке академске године, на основу Уговора о сарадњи Филозофског факултета и Француског института у Србији, на Департману за француски језик и књижевност за извођење наставе ангажован је и један страни лектор (у 2012/2013. Mathilde Chevalier, у 2013/2014. Caroline Frigot, у 2013/2014. Jean-François Albin). Од почетка рада Департмана управник је доц. др Селена Станковић, а секретар мр Весна Симовић.

Наставници и сарадници Департмана учествују у реализацији научноистраживачких пројеката које у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ЕДБ 178019 и ЕДБ 178029) и у стручним пројектима (Међународни стручни пројекат Француског института у Србији Delf tout public, Delf junior, Delf scolaire), као и у раду бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству.

Департман за француски језик и књижевност има свој редовни тематски оквир у склопу Међународног научног скупа НИСУН (Филозофски факултет у Нишу); у новембру 2015. год. бићe организатор Осмог међународног научног скупа одсекâ за романистику Les Études françaises aujourd'hui (Студије француског језика и књижевности данас). Департман организује и гостујућа предавања еминентних професора из земље и иностранства.

Наставници, сарадници и студенти Департмана за француски језик и књижевност учествују у реализацији пројеката организованих у оквиру сарадње са међународним академским институцијама. На основу Уговора о сарадњи Универзитета у Нишу и Универзитета у Поатјеу (Француска), као и Филозофског факултета у Нишу и Факултета књижевности и језикâ у Поатјеу (Faculté des lettres et des langues, Université de Poitiers), у периоду од 22. јуна до 5. јула 2014. на Универзитету у Поатјеу двадесет троје студената и двоје наставника учествовало је у реализацији пројекта Campus européen d'été (Летњи европски кампус) и на семинару Le multilinguisme européen et la traduction (Европски мултилингвизам и превођење); у оквиру поменуте сарадње, током јесењег семестра академске 2015/2016. један наш студент боравиће као француски стипендиста на Универзитету у Поатјеу. Департман сарађује и са Филолошко-уметничким факултетом Универзитета Артоа у Арасу, Француска (Faculté de lettres & arts, Université d'Artois, Arras), један од резултата ове сарадње је попуњавање нашег библиотечког фонда неопходног за извођење Студијског програма за француски језик и књижевност, као и организовање гостујућих предавања наставника са Универзитета Артоа. Овај универзитет је најавио и доделу стипендија студентима са Департмана.

Департман за француски језик и књижевност активно сарађује са Амбасадом Републике Француске и Француским институтом у Републици Србији. На основу Уговора Филозофског факултета у Нишу и Француског института у Србији, Огранка у Нишу, (а) сваке академске године ангажује се лектор за извођење наставе на Департману, али и на нематичним департманима Факултета; (б) наши студенти су корисници Медијатеке и Библиотеке Француског института чији богати фонд садржи стручну литературу, приручнике и уџбенике за учење француског језика, као и велики број наслова из области франкофоне књижевности, часописа, филмова и музике; (в) студенти учествују и у раду Медијатеке, у организацији културних догађаја у Институту и сл.; 2015. године шеснаесторо наших студената чиниће жири студената француског језика у Србији који ће доделити награду Гонкур (La Liste Goncourt / Le choix serbe). У 2014. години петоро наших студената је на такмичењима у организацији Амбасаде Републике Француске и Француског института у Републици Србији освојило две награде: Прво место на новинарском конкурсу и Прво место на конкурсу за најбољу фотографију; тема оба конкурса је била Лица франкофоније у Србији (Visages de la francophonie en Serbie).

Поред наведене академске, Департман остварује и стручну сарадњу са установом Породично одмаралиште Лу Риу у Сен-Тропеу, Француска (La Maison Familiale de Vacances Lou Riou, Saint-Tropez, France), са којом је склопљен Уговор о радној пракси студената француског језика и књижевности. У периоду од 5. јула до 31. октобра 2014. седам студенткиња је већ било на пракси у овој француској установи.