Aкадемски назив: Доктор наука - комуникологија
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Докторске студије трају три године и носе укупно 180 ЕСПБ бодова. Услов за упис на докторске студије је претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. Остали услови, регулисани су Законом о високом образовању и Правилником о докторским студијама Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Програм докторских студија Медији и друштво је мултидисциплинаран, модеран и научно фундиран, усмерен на актуелна тумачења доминантних теоријских праваца у области комуниколошко-културолошких наука.

Изучавањем предмета Теорија комуницирања, Теорија жанрова и Теорија визуелне комуникације, кандидати ће критички и теоријски овладати савременим теоријским учењима и перспективама. За овај ниво студија предвиђен је и адекватан корпус примењених методолошких предмета (Методологија истраживања друштвених појава и специфична Медијска аналитика). Програм садржи и групу изборних предмета (Савремена социологија, Историја социјалних теорија и Савремена социологија политике). Специфичност програмског садржаја профилишу предмети: Студије модерног диксурса, Медијска моћ и наративни контексти, Друштвена историја медија, Интердисциплинарност савремене уметности и медија, Психологија маса и медијска моћ, док предмети Јавна сфера у дигиталној заједници и Цивилно друштво и медији указују на потребу за изучавањем савремених медијских тенденција. Процес транзиције изискује и адекватан одговор на промене у медијској сфери, тако да ће докторанти кроз истраживачкке пројекте, критички сагледавати појаве и проблеме. Почетак истраживачког рада, под менторством професора, предвиђен је за трећи семестар, најпре самостално изведеним семинарским радовима, а потом и израдом докторске дисертације, чиме студент докторских студија практично проверава и примењује стечена теоријска знања.

 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха докторских студија Медији и друштво је у теоријско-методолошком заокруживању образовног процеса у специфичној области комуниколошко-културолошких наука, што је логичан наставак претходна два нивоа акредитованих студија. Приоритет је усавршавање сопственог научног подмлатка у области комуникологије и новинарства. Програм студија је модерно конципиран, мултидисциплинаран и друштвено релевантан, са акцентом ка теоријском продубљавању комуниколошких знања и истраживачких метода којима се кандидати усмеравају у правцу развијања теоријске креативности и критичке способности за самосталан научни рад у области медија и културе.

Сврха програма је да мултидициплинарно структуираним системом курсева оспособи кандидата за идентификовање, критичко преиспитивање и дефинисање појава у комуникационом окружењу, да их на методолошки одговарајући начин анализира и истражује, уочавајући одређене законитости, као и да их применом научне апаратуре понуди на увид научној јавности.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљеви студијског програма докторских студија Медији и друштво су развој и креирање нових теоријских знања и истраживачких метода заснованих на актуелним комуниколошко-медијским теоријама, као и образовање научно квалификованих истраживача, аналитичара и теоретичара, едукованих за самостална, оригинална и научно релевантна истраживања.

Остваривање основних циљева подразумева оспособљавање студената:

 • да критички испитују постојећа и стварају нова знања о теоријским претпоставкама и законима културне и медијске праксе;
 • шире и богате развој научно-истраживачке делатности у области комуникологије, културе и медија, као и да је методолошки повезују са наставом на свим нивоима студија;
 • да научнo одговори на преображаје који настају у сфери комуникологије, као дела друштвене транзиције и комуниколошких револуција;
 • да стварају услове за систематско увођење научно-истраживачког приступа у културним и медијским делатностима.

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА

Предвиђени програм, студенте постепено уводи у научно утемељено теоријско бављење различитим областима теорије медија, комуницирања, културе и друштва, уз пуну укљученост у примењене методе из свакодневне праксе. Курикулумом и садржајем предмета, организацијом, као и оцењивањем студијско-истраживачког рада, кандидатима је обезбеђено стицање највишег степена знања у области комуниколошко-културолошких наука. Докторанти такође стичу и поједине опште компетенције потребне за обављање стручне и научне делатности:

 • темељно познавање и разумевање комуниколошко-културолошких наука;
 • способност за самосталан научно-истраживачки рад;
 • овладавање процесним елементима у домену идентификовања и успостављања научних чињеница у оквиру медијско-комуникационих теорија важних за друштвено окружење и развој;
 • оспособљеност за успешно решавање уочених научних проблема;
 • способност самосталног коришћења техника и метода у научној анализи на свим нивоима научног сазнања;
 • припремљеност за одговарајући трансфер знања, односно принципа научно-истраживачког рада;
 • способност креативног и критичког приступа многобројним и све сложенијим развојним проблемима у области медија.

Друштвена важност и сврсисходност програма су у обезбеђивању академског образовања највишег степена и стварања компетентне научно-истраживачке и педагошке базе у домену комуниколошко-културолошких наука, као и у области стварања научне стратегије развоја у медијском образовању.