Google Translate

Академски назив: Дипломирани педагог
Дужина трајања студија: 8 семестара /4 академске године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ основних студија педагогије јесте постизање компетенција и академских вештина: овладавања основним педагошким знањима, принципима и законитостима; анализирања и процењивања ефеката примењиваних поступака, облика и метода, уведених иновација, за сагледавање њихових позитивних страна и недостатака; самосталног практичног рада у свим врстама васпитно-образовних установа у својству стручног сарадника; самосталног и стваралачког истраживања васпитно-образовних проблема; планирања, анализирања и унапређивања васпитно-образовног процеса. По завршетку основних студија очекује се да дипломирани студент педагогије научи, евалуира и демонстрира разумевање и буде у стању да:

 • објасни основне чињенице, именује и саопшти принципе и законитости васпитно-образовног процеса;
 • наведе и опише сложеност образовне установе као дела система васпитања, разликује врсте улога, утврди сложеност и међузависност социјалних интеракција у њој;
 • конструише и даје квалификоване предлоге за побољшање рада наставника и других актера у школи/предшколској установи и установама социјалне заштите, на начин који је прихватљив за њих;
 • критички промишља релевантне проблеме у васпитању и образовању, идентификује проблеме чије решавање превазилази његове професионалне компетенције, процени и организује решавање проблема од стране одговарајућих институција или професионалаца;
 • компетентно прати, дизајнира, евалуира и унапређује сопствени рад и ради на сопственом професионалном усавршавању узимајући у обзир најновија научна и стручна достигнућа
 • осмисли, испланира, процени, измери параметре неопходне за реализацију самосталног практичног рада у свим врстама образовних установа (предшколске установе, основне и средње школе, специјалне школе, установе за образовање одраслих, посебно профилисане образовне институције) у својству школског/предшколског педагога, односно да креативно и стваралачки трага за решењима у васпитној стварности;
 • прецизно конципира, анализира и упоређује налазе својих и других истраживања, компетентно их демонстрира и активно примењује у свом раду.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • разумевања, анализирања, примене и евалуације најзначајнијих педагошких сазнања и идеја;
 • познавања и разумевања принципа и законитости васпитнообразовног процеса;
 • учествовања у тимском раду и другим кооперативним облицима рада;
 • критичког промишљања релевантних проблема у васпитању и образовању;
 • подстицања, развијања и унапређивања квалитетне интеракције између учесника васпитно-образовног процеса;
 • показивања сензибилности за етичке и интеркултуралне проблеме;
 • учествовања у стручним дискусијама које се тичу унапређивања струке;
 • прецизно конципирање налаза својих и других истраживања и компетентног презентовања утврђених резултата;
 • активног и одговорног односа према сопственом професионалном развоју у смислу укључивања у процес континуираног образовања и самообразовања;

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно специфичне способности:

 • темељног познавања и разумевања основних поставки педагошких дисциплина;
 • разумевања сложености образовне установе као дела система васпитања, врста улога, комплексност и међузависност социјалних интеракција у њој;
 • креирања квалификованих предлога за побољшање рада наставника и других актера васпитно-образовних процеса;
 • идентификовања проблема чије решавање превазилази његове професионалне компетенције и упућивање на одговарајуће институције или професионалце;
 • праћења, евалуације и унапређивања сопственог рада и професионално усавршавање у складу са најновијим научним и стручним достигнућима;
 • примене стечених знања у непосредној васпитно-образовној пракси и решавања конкретних проблема употребом релевантних педагошко-дидактичко-методичких поступака;
 • креативног и стваралачког трагање за иновацијама и њихова непосредна примена у педагошкој стварности употребом савремених информационих технологија;
 • интердисциплинарног приступања проблемима васпитања и образовања.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су Законом о високом образовању.