Google Translate

Aкадемски назив: Мастер наставник предметне наставе
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер студијски програм образовања наставника предметне наставе је развијен у оквиру TEMPUS пројекта "Master programme for subject teachers in Serbia" ("Програм мастер студија за наставнике предметне наставе") (ознака пројекта: "M.A.S.T.S", број пројекта: 511170-TEMPUS-1-2010-1-RSTEMPUS-JPCR). Основна сврха овог мастер програма је обезбеђивање образовања наставника предметне наставе у складу са законском регулативом (према Закону о основама система образовања и васпитања неопходан је мастер ниво образовања и минимум 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-
методичког образовања за професију наставник, према документу Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја захтевају се различите компетенције наставника које се односе на предметну област и методику наставе предмета, поучавање и учење, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу) и стандардима међународне
заједнице.

Општи циљ програма је да студенти развију компетенције које су неопходне за самостални рад наставника, односно стекну основна знања, вештине и способности кроз обавезни део педагошко–психолошко–методичког образовања и праксу у школи, као и виши ниво неких наставничких компетенција у зависности од изабраног предмета или групе предмета. Посебни циљеви програма су:

 • разликовање професионалног идентитета наставника од идентитета уже струке, разумевање улога наставника у школи и развијање спремности да се развијају компетенције које су потребне наставнику да би остваривао своје улоге,
 • разумевање основних педагошких, психолошких и методичких сазнања и оспособљавање за њихово критичко промишљање у контексту образовне праксе,
 • оспособљавање за планирање образовног рада у коме се уважавају: индивидуалне и групне одлике ученика, специфичности наставног предмета и наставног програма, одлике контекста школе и шире друштвене средине, општи циљеви савременог образовања и вредности савремене цивилизације (једнаке шансе и квалитетно образовање за све, интеркултурално разумевање, активно грађанство),
 • оспособљавање за адекватно одговарање на реакције ученика и промене у контексту при реализацији васпитно-образовног рада,
 • развој осетљивости за препознавање проблема у васпитно-образовном раду, њихово разумевање и осмишљавање начина њиховог решавања, - оспособљавање за примену савремених технологија као вида подршке школском учењу,
 • оспособљавање за истраживање и евалуацију образовних активности и развијање спремности за критичко промишљање, самовредновање и унапређивање сопственог рада и рада школе,
 • оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку у релацији са ученицима, родитељима, колегама и локалном средином,
 • развијање професионалног идентитета наставника као професије која подразумева континуирани професионални развој.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

 • Разумевање посла и улоге наставника у настави и ван ње и прихватање различите улоге наставника као професионалног идентитета.
 • Познавање когнитивног, социјалног и афективног развоја деце школског узраста, као и фактора који обликују њихов развој и начина на које школовање и наставници могу да му допринесу.
 • Планирање и реализовање васпитно-образовног рада уз развијање мотивације, активног учења и сарадње ученика и стварање услова за њихов целокупни развој.
 • Kоришћење савремених научних сазнања и методологија из предметне области и стално развијање курикулума.
 • Способност праћења наставног процеса и оцењивања напредовања ученика.
 • Уочавање и истраживање проблема у васпитно-образовној пракси и њихово решавање.
 • Сарађивање са свим релевантним актерима (колегама, ученицима, родитељима, локалном средином) у васпитно-образовном процесу.
 • Поседовање активног и одговорног односа према сопственом професионалном развоју и развоју школе.