Вести и факултетска дешавања

28 јул 2022
21 јул 2022
14 јул 2022
11 јул 2022
30 јун 2022
20 јун 2022
14 јун 2022
14 јун 2022
6 јун 2022
1 јун 2022

Историјат департмана

Департман за историју основан је 1. октобра 1998. године, под именом Студијске групе за историју. Отварање студијске групе условљено је кадровским потребама, јер је почетком 70-их година XX века престала са радом Група за историју и географију на Вишој педагошкој школи у Нишу, те је потреба за дипломираним историчарима била велика.

Настава на основним студијама започела је 1. октобра 1999. године. Према усвојеном наставном плану, предвиђено је изучавање националне и опште историје у трајању од четири године. За првог управника Студијске групе за историју именован је проф. др Љубиша Митровић. Управници су потом били: проф. др Зоран Ђорђевић, проф. др Ема Миљковић Бојанић, проф. др Татјана Пауновић, проф. др Божица Младеновић и проф. др Ирена Љубомировић као актуелни управник.

Преласком на Болоњски систем студирања школске 2006/07. године, студенти основних академских студија историје наставу слушају по новом програму.

 

Проф. др Зоран Ђорђевић

Проф. др Зоран Ђорђевић, управник у периоду од 1998. до 2011. године.

 

Проф. др Ема Миљковић Бојанић

Проф. др Ема Миљковић Бојанић, управница у периоду од 2011. до 2015. године.

 

Проф. др Божица Младеновић

Проф. др Божица Младеновић, управница у периоду од 2016. до 2018. године

 

Наставно особље

Департман чине наставници ангажовани скоро од оснивања, најпре у звањима асистената, а сада у професорксим звањима: проф. др Славиша Недељковић, проф. др Ђорђе Ђекић, проф. др Ирена Љубомировић, доц. др Владимир Алексић. Успешан рад Департмана огледа се и у томе што добар део дипломираних студената уписује постдипломске студије и добија научни степен доктора историјских наука. Департман се поноси својим студентима, који су сада наставног особља нашег Департмана: проф. др Мирослав Пешић, проф. др Милош Ђорђевић, доц. др Дејан Антић, доц. др Јасмина Шаранац Стаменковић као и сарадници, асистент Ненад Радуловић и истраживачи приправници Милан Виденовић и Алекса Поповић.

Департман за историју успешно сарађује са институцијама у земљи и иностранству попут Института за савремену историју у Београду, Балканолошког института у Београду, Археолошког институа у Београду, Филозофског факултета у Бањалуци и Источном Сарајеву.

Комплетан списак наставног особља Департмана за историју

 

Акредитовани студијски програми

На Департману за историју су акредитована сва три нивоа студијских програма:

  1. Основне академске студије историје
  2. Мастер академске студије историје
  3. Докторске академске студије историје

 

Друштвене мреже

За више информација о студијским програмима историје посетите наше профиле на друштвеним мрежама:

Студијски програм (данас Департман) за социјалну политику и социјални рад настао је као резултат рада на ТЕМПУС пројекту Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне заштите (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery – SHESPSS), који је финансирала Европска комисија – EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), а припада групи пројеката који се односе на реформу курикулума и увођење нових наставних програма на нивоу високог образовања (http://www.shespss.ni.ac.rs/sr). Координатор овог пројекта био је Универзитет у Нишу, а у његовој реализацији учествовале су следеће институције и организације: Универзитет у Београду и Новом Саду, Универзитетски колеџ Зеланд из Данске, Универзитет Катанија из Италије, Институт за образовање и Универзитетски колеџ Лондон из Велике Британије, Републички завод за социјалну заштиту из Београда, Центар за самостални живот особа с инвалидитетом из Београда, Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Асоцијација центара за социјални рад Србије. Циљ пројекта био је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада и успешно повезивање студијског програма са потребама у домену социјалне заштите и са потребама на тржишту рада.

Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада (четири године) и Мастер академске студије социјалног рада (једна година) акредитоване су 2016. године (Комисија за акредитацију и проверу квалитета, број 612-00-00585/2016-06, 02.09.2016. године, Београд [уверење ОАС - уверење МАС]), а настава на основним и мастер студијама почела је школске 2016/2017. године у оквиру Департмана за социологију. Ради обезбеђивања што квалитетнијег рада на основним и мастер студијама, 2018. године је донета одлука о формирању самосталног Департмана за социјалну политику и социјални рад (Веће Департмана за социјалну политику и социјални рад конституисано је 09.05.2018. године).

На основним и мастер студијама сви предмети су једносеместрални, а курикулуми су модерно конципирани и усклађени са свим стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су општеобразовни предмети и стручни предмети (из социологије, психологије, педагогије, права, социјалне политике и социјалног рада). Постоји и велики број изборних предмета који пружају могућност студентима да по сопственом избору обликују свој образовни профил. Предмети су конципирани тако да обезбеђују теоријско и практично оспособљавање студената за разумевање комплексности социјалног рада као научне дисциплине и професије, али и за стицање знања и развијање способности и вештина заступања, усмеравања и примене мера социјалне политике.

Наставу на Департману изводе наставници и сарадници Филозофског факултета у Нишу (са Департмана за социологију, Департмана за психологију и Департмана за педагогију) и ангажовани наставници са Правног факултета у Нишу и Филозофског факултета у Скопљу. Наставници и сарадници Департмана активно учествују на домаћим и иностраним научним скуповима и истраживачким пројектима, а своје радове публикују у научним часописима и другим научним публикацијама.

Департман је успоставио одличну сарадњу са Центром за социјални рад, Регионалним центром за хранитељство, Заводом за васпитање деце и омладине, Домом за децу без родитељског старања, Клиником за заштиту менталног здравља Ниш, Специјалном психијатријском болницом Горња Топоница и Геронтолошким центром у Нишу, како би студенти могли да стекну и практичне вештине, а такође је отворен и за сарадњу са другим образовним институцијама у земљи и иностранству.

Управница Департмана за социјалну политику и социјални рад је ванредни професор др Лела Милошевић Радуловић.

Историјат департмана

Департман је основан као студијска група под првобитним називом Славистика са балканистиком на основу Одлуке бр. 271/1-3 Наставно-научног већа Филозофског факултета од 19. јула 2000. године и Одлуке бр. 8/0-01-007/00-003 Наставно-научног већа Универзитета у Нишу од 27. јула 2000. године, којом је дата сагласност на наставне планове новооснованих студијских група на Филозофском факултету у Нишу.

 

Наставно особље

Настава на основним студијама почела је 1. октобра 2000. године према усвојеном наставном плану, који је предвиђао изучавање руског језика и руске књижевности у четворогодишњем трајању, а од балканских језика, обавезно изучавање грчког и једног јужнословенског језика: бугарског или македонског (по избору) у двогодишњем трајању.

На самом почетку у радном односу са пуним радним временом група је имала једног редовног професора, који је био и први Управник Студијске групе, проф. др Драгољуб Величковић, а aсистент је била Виолета Џонић (сада ванредни професор за ужу научну област русистичка лингвистика). Као ангажовани сарадници у то време наставу су изводили: проф. др Предраг Пипер, редовни професор Филолошког факултета у Београду, мр Ирина Антанасијевић, виши лектор Филолошког факултета у Косовској Митровици, мр Вера Борисенко, виши лектор Филолошког факултета у Београду, Клаудија Тасић, лектор за македонски језик, Атханасиос Бинтас, лектор за грчки језик, Ценка Иванова, лектор за бугарски језик.

Преименовањем групе у Студијску групу Руски језик и књижевност, јула 2002. године, у радни однос примљени су нови наставници и сарадници. То су били: проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић, дотадашњи наставник руског језика на Електронском факултету у Нишу, која је школске 2002/03. и 2003/04. била Управник студијске групе, доц. др Ирина Антанасијевић, професор руске књижевности и културе, мр Дејан Марковић, у звању лектора (сада редовни професор за ужу научну област русистичка лингвистика, а такође и Управник Департмана у периоду од 2011-2017), мр Живојин Трајковић, у звању вишег предавача (за извођење наставе руског језика на другим департманима) и Тамара Костић-Пахноглу, предавач за грчки језик. Поред наведених наставника, као лектори страних језика радили и др Ристо Бонџолов (за бугарски језик), Михаил Харлицки, Зоја Попова, Викторија Строило, Ана Митрофанова, Татјана Матјушкина (за руски језик), др Стратигопоулос Димостенис (за грчки језик).

На Департману за Руски језик и књижевност, поред стално запослених, наставу су изводили ангажовани наставници са других факултета, међу којима су били: проф. др Зоран Божовић, проф. др Богољуб Станковић, проф. др Радмило Маројевић, сва тројица са Филолошког факултета у Београду, проф. др Лариса Раздобудко-Човић и проф. др Абдулах Мушовић, обоје са Филозофског факултета у Косовској Митровици, проф. др Марија Стефановић са Филозофског факултета у Новом Саду, проф. др Драган Копривица са Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Никшићу.

Успешан рад Департмана огледа се и у томе што добар део дипломираних студената уписује постдипломске студије и добија научни степен доктора филолошких наука . Департман се поноси својим првим студентима, који сада као наставници чине већи део наставног особља нашег Департмана: проф. др Велимир Илић (садашњи управник Департмана), доц. др  Јелена Лепојевић, доц. др Маја Вељковић, доц. др Ненад Благојевић, док две студенткиње раде на Департману у звању асистента, односно сарадника у настави: мср Емилија Јовић и Милица Ђорђевић. Као страни лектор за руски језик ангажована је др Олга Трапезњикова.

Департман успешно остварује међународну научну и стручну сарадњу са руском државном агенцијом за сарадњу у области високог образовања „Россотрудничество“, као и билатералну сарадњу са Белгородским државним технолошким универзитетом „Шухов“, Кемеровским државним институтом културе, Великотрновским универзитетом у Бугарској, а у плану је даљи развој сарадње са европским високошколским институцијама. Резултат ове сарадње је размена студената, постдипломаца и гостујућих професора, што је допринело томе да студенти нашег факултета редовно учествују у академској размени, док студенти из Русије долазе на усавршавање српског језика код нас. Активна сарадња остварује се и у виду предавања гостујућих професора.

Са руским центром за науку и културу Руски дом Споразум о сарадњи потписан је 2021. године.

Наставници и сарадници Департмана посебну пажњу посвећују организацији научних скупова, учешћу на скуповима у земљи и иностранству и објављивању радова у научним зборницима и часописима. Важно место у научно-стручном раду припада објављивању уџбеничке, приручне и методичке литературе. Научна сарадња се остварује и са факултетима у нашој средини. Тако су наставници Департмана за руски језик и књижевност написали четири универзитетска уџбеника за студенте физике, студенте биологије и екологије Природно-математичког факултета, као и за студенте Економског и Правног факултета Универзитета у Нишу.

Комплетан списак наставног особља Департмана за руски језик и књижевност

 

Акредитовани студијски програми

На Департману за руски језик и књижевност изводи се настава на сва три нивоа студија: ОАС руског језика и књижевности, МАС руског језика и књижевности и ДАС страних филологија.

 

Друштвене мреже

За више информација о нашим студијским програмима посетите наше профиле на друштвеним мрежама:

Историјат департмана

Департман за француски језик и књижевност основан је Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу (13. април 2011) и Одлуком Сената Универзитета у Нишу (7. јун 2011). Реализација усвојеног студијског програма Основних академских студија француског језика и књижевности отпочела је 1. октобра 2012. године. Тиме су, после четири деценије, настављене вишегодишње студије француског језика, књижевности и културе у југосточној Србији, које су биле започете 1950. године на Вишој педагошкој школи у Нишу формирањем Департмана за француски језик и књижевност, а које су постојале до 1971. године. Високошколска настава француског језика и књижевности одвијала се и на Универзитету у Нишу, на чијим је факултетима предмет Француски као страни језик заступљен више од пола века. Тако су, кроз вишедеценијску наставу, студије француског језика, књижевности и културе у овом делу Републике Србије стекле веома важну високошколску позицију, која је учвршћена најпре оснивањем Филозофског факултета у Нишу, а затим и оснивањем његовог Департмана за француски језик и књижевност.

 

Наставно особље

Наставу на студијском програму Француски језик и књижевност реализују наставници и сарадници са Департмана, као и доц. др Весна Симовић из Центра за стране језике Филозофског факултета у Нишу. До 2017. године у извођењу наставе из стручних предметâ учествовали су и наставници са Филолошког факултета „Блаже Конески" Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Скопљу, Р. Северна Македонија (проф. др Мира Трајкова, проф. др Мирјана Алексоска-Чкатроска, проф. др Елисавета Поповска, проф. др Ирина Бабамова и проф. др Снежана Петрова). Сваке академске године, на основу Уговора о сарадњи Филозофског факултета и Француског института у Србији, на Департману за француски језик и књижевност за извођење наставе ангажован је и један страни лектор.

На Департману је тренутно запослено шесторо наставника: троје наставника у звању ванредног професора и троје у звању доцента, као и шесторо сарадника: један у звању виши лектор, троје у звању асистент и двоје истраживача-приправника. Управник Департмана за француски језик и књижевност од оснивања до 2017. године била је проф. др Селена Станковић, док је актуелни управник проф. др Иван Јовановић.

Наставници и сарадници Департмана учествовали су у реализацији научноистраживачких пројеката које је у целини финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ЕДБ 178019 и ЕДБ 178029), а данас активно учествују у стручним пројектима (Међународни стручни пројекти Француског института у Србији Delf tout public, Delf junior, Delf scolaire), као и у организацији бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству.

Наставници, сарадници и студенти Департмана учесници су пројекта за међународну сарадњу Еразмус+, а учествују и у реализацији пројеката организованих у оквиру сарадње са међународним академским институцијама. На основу Уговора о сарадњи Универзитета у Нишу и Универзитета у Поатјеу (Француска), као и Филозофског факултета у Нишу и Факултета књижевности и језикâ у Поатјеу (Faculté des lettres et des langues, Université de Poitiers), у периоду од 22. јуна до 5. јула 2014. на Универзитету у Поатјеу двадесет троје студената и двоје наставника учествовало је у реализацији пројекта Campus européen d’été (Летњи европски кампус) и на семинару Le multilinguisme européen et la traduction (Европски мултилингвизам и превођење). У периоду од 2014. до 2021. године Летњу школу у Поатјеу похађало је 80 наших студената. Такође, два Факултета имају потписан Уговор о студијском програму двоструких диплома на мастерским академским студијама чија је реализација отпочела школске 2019/2020. године. По завршетку тих студија, студент добија диплому Филозофског факултета у Нишу и диплому Факултета језика и књижевности у Поатјеу.

Департман сарађује и са Филолошко-уметничким факултетом Универзитета Артоа у Арасу, Француска (Faculté de lettres & arts, Université d’Artois, Arras). Један од резултата ове сарадње јесте попуњавање нашег библиотечког фонда неопходног за извођење Студијског програма за француски језик и књижевност, као и организовање гостујућих предавања наставника са Универзитета Артоа. Департман за француски језик и књижевност сарађује и са Универзитетом у Бордоу, са Високом школом за образовање наставника и учитеља (ЕСПЕ), као и са Школом језика EURL MONDO LINGUAE у Жексу (Француска) у којој студенти могу обављати стручну праксу.

Департман за француски језик и књижевност активно сарађује са Амбасадом Републике Француске и Француским институтом у Републици Србији. На основу Уговора Филозофског факултета у Нишу и Француског института у Србији, Огранка у Нишу: (а) сваке академске године ангажује се лектор за извођење наставе на Департману, али и на нематичним департманима Факултета; (б) наши студенти су корисници Медијатеке и Библиотеке Француског института чији богати фонд садржи стручну литературу, приручнике и уџбенике за учење француског језика, као и велики број наслова из области франкофоне књижевности, часописа, филмова и музике; (в) студенти учествују и у раду Медијатеке, у организацији културних догађаја у Институту и сл.

Сваке године, почев од 2015. године, петнаесторо наших студената са III и IV године и са мастер студија учествује у жирију студената француског језика у Србији, који додељује Награду Гонкур – избор Србије (Prix Goncourt – choix serbe), у организацији Француског института у Србији

Преко Универзитета у Нишу, који је члан Универзитетске aгенције за франкофонију (AUF – Agence universitaire de la francophоnie), наставници, сарадници и студенти Департмана за француски језик и књижевност имају бројне могућности за стажеве, стипендије, финансијску подршку пројектима и сл. Департман сарађује и са Медиа Реформ центром у Нишу за потребе извођења наставе усменог превођења.

Поред наведене академске, Департман остварује и институционалну сарадњу са установом Породично одмаралиште Лу Риу у Сен-Тропеу, Француска (La Maison Familiale de Vacances Lou Riou, Saint-Tropez, France), са којом је склопљен Уговор о радној пракси студената француског језика и књижевности.

У периоду 2017–2021, Департман је био носилац међународног научноистраживачког пројекта Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту (бр. 81/1-17-8-01), који финансирају Филозофски факултет у Нишу, Универзитетска агенција за франкофонију (Аgence universitaire de la francophonie) и Амбасада Републике Француске у Србији (Ambassade de France en Serbie). Пројекат је добио продужетак и за период 2021–2026. (бр. 1001-13-01).

У новембру 2015. године Департман за француски језик и књижевност био је организатор Осмог, а у новембру 2019. године Дванаестог међународног научног скупа одсекâ за романистику Les Études françaises aujourd’hui (Студије француског језика и књижевности данас). Департман организује и гостујућа предавања еминентних професора из земље и иностранства.

Од априла 2021. године Департман за француски језик и књижевност има потписан Уговор о сарадњи са Француско-српском привредном комором.

Комплетан списак наставног особља Департмана за француски језик и књижевност

 

Акредитовани студијски програми

На Департману се реализују студије на сва три нивоа: студије првог степена – основне академске студије (од 2012), студије другог степена – мастер академске студије (од 2016), а од 2015. и студије трећег степена – докторске академске студије, у оквиру докторских студија филологије.

Основне aкадемске студије Француског језика и књижевности трају четири године, вредност студија износи 240 бодова по европском систему преношења бодова (по семестру 30 бодова). Савременост Студијског програма за француски језик и књижевност обезбеђена је садржајем обавезних и изборних предмета. Предмети из области француског језика прате најновије теоријске моделе у науци и савремене тенденције у пракси. Кроз предмете који обухватају проучавање књижевности француског говорног подручја обрађује се њен развој, као и значајнији аутори и књижевни правци са теоријског и жанровског становишта. Предмети који се баве културом Француске и културама осталих франкофоних земаља пружају студентима темељан увид у ове културе и у савремене трендове њиховог развоја. Након завршетка основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

Мастер академске студије Француског језика и књижевности трају једну годину, вредност студија износи 60 ЕСПБ (30 бодова за предмете и 30 бодова за мастер рад). Након завршетка мастер студија, студент стиче академски назив мастер филолог за француски језик и књижевност.

Докторске академске студије трају три године (180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија и одбране докторске дисертације, докторанд стиче научни назив доктор наука – филолошке науке.

 

Друштвене мреже

За више информација посетите:

Историјат Департмана

Департман за немачки језик и књижевност основан је 2017. године, након што је студијски програм ОАС немачког језика и књижевности усвојен Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 397/1-7-01 од 23. новембра 2016. и Одлуком Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/17-020 од 06. фебруара 2017. године (а измењен новембра 2018).

Основне академске студије немачког језика и књижевности успешно су акредитоване 1. новембра 2018. године од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању као тринаести студијски програм Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а настале су као израз потребе образовања пре свега наставника немачког језика и преводилаца за немачки језик, који су дефицитарни у региону. Реализација овог студијског програма почела је 9. новембра 2018. године када су свечано додељени индекси првој генерацији студената.

 

Наставно особље

У оснивању Департмана учествовали су др Николета Момчиловић, др Марина Ђукић Мирзајанц, др Јан Красни, Невенка Јанковић и мср Катарина Стаменковић у области германистичке лингвистике и методике наставе и др Маја Антић у области немачке књижевности и културе, као и наставници Универзитета у Београду. Прва управница Департмана за немачки језик и књижевност је др Николета Момчиловић, а секретар Невенка Јанковић.

Данас у извођењу наставе на Департману учествује седам наставника и сарадника у пуном радном односу: три доцента (доц. др Николета Момчиловић, доц. др Марина Ђукић Мирзaјанц и доц. др Маја Антић), један наставник страног језика (Невенка Јанковић), један лектор (мср Катарина Стаменковић), један страни лектор (мср Мариа Марковић) и један асистент (мср Бранка Огњановић).

Поред наставника и сарадника у сталном радном односу ангажована су и три наставника с Универзитета у Београду (проф. др Анете Ђуровић, проф. др Бранислав Ивановић, доц. др Александра Лазић Гавриловић) и један с Универзитета у Крагујевцу (доц. др Марија Станојевић Веселиновић).

Комплетан списак наставног особља Департмана за немачки језик и књижевност

 

Акредитовани студијски програми

Акредитован студијски програм Основних академских студија немачког језика и књижевности обухвата наставу у трајању од четири године (осам семестара) и 48 предмета (заједно с методичком праксом). Вредност студија износи 240 ЕСПБ по европском систему преношења бодова. Сви предмети су једносеместрални, а курикулум је модерно конципиран и усклађен са стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су стручни, општеобразовни, као и велики број изборних предмета. Након завршених основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог (за немачки језик и књижевност).

 

Центар за наставна средства

Департман за немачки језик и књижевност у сарадњи с Гете институтом Београд основао је Центар за наставна средства за наставнике немачког језика и студенте германистике. Центар садржи стручну литературу и наставне материјале који су укључени у електронски каталог библиотеке Факултета и које је могуће изнајмити, а такође се бави и стручним усавршавањем наставника и промовисањем немачког језика, књижевности и културе. Опширније информације о раду Центра доступне су на страници: https://cens.filfak.ni.ac.rs

 

Друштвене мреже

За више информација посетите: