Google Translate

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу формиран је као организациона јединица Факултета из сфере образовно-научне делатности. Његово формирање непосредно је усклађено са континуираним настојањима Филозофског факултета да све активности из области високог образовања, научноистраживачког и научностручног рада прати, усавршава и приближава највишим стандардима академских заједница у националним и светским оквирима. Центар је образован у складу са Статутом Факултета и на основу стратешког плана рада и развоја. Повезан је са активностима Комисије за унапређење квалитета

Основна функција Центра усмерена је ка провери, унапређивању и обезбеђивању квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада на Филозофском факултету. Рад Центра усклађен је са Стратегијом обезбеђења квалитета, одговарајућим правилницима, Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета (Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање, Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета Филозофског факултета у Нишу, Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета).

У најзначајније задатке Центра за унапређење квалитета спадају:

 • спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада,
 • спровођење електронске евалуације наставног процеса и студијских програма,
 • подношење извештаја о спроведеним поступцима самовредновања Наставно-научном већу,
 • достављање информација о резултатима самовредновања, као и других података од значаја за оцену квалитета свих поменутих нивоа активности и субјеката у систему обезбеђивања квалитета.

Виши степен организованости и ефективности у спровођењу основних активности које се тичу праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета постигнут је образовањем следећих радних група:

 • радна група за анализу успешности и ефикасности студирања
 • радна група за осигурање квалитета наставе
 • радна група за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада (руководилац је др Сузана Марковић Крстић).

Управница Центра је др Драгана Јовановић.

Чланови Центра су наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти, именовани од стране Наставно-научног већа Филозофског факултета, на предлог већа департмана, секретаријата и студентског парламента:

 • Др Слађана Ристић Горгиев, редовни професор, Департман за филозофију
 • Др Бранко Горгиев, редовни професор, Центар за стране језике
 • Др Јелена Опсеница Костић, ванредни професор, Департман за психологију
 • Др Сузана Марковић Крстић, ванредни професор, Департман за социологију
 • Др Марија Јовановић, ванредни професор, Департман за педагогију
 • Др Славиша Недељковић, ванредни професор, Департман за историју
 • Др Наташа Симеуновић Бајић, доцент, Департман за комуникологију и новинарство
 • Др Кристина Митић, доцент, Департман за српску и компаративну књижевност
 • Др Татјана Трајковић, доцент, Департман за српски језик
 • Др Ивана Миљковић, доцент, Департман за француски језик и књижевност
 • Др Јелена Лепојевић, доцент, Департман за руски језик и књижевност
 • Мср. Владимир Фигар, асистент, Департман за англистику
 • Бојана Пуцаревић, асистент, Департман за социјалну политику и социјални рад
 • Невенка Јанковић, лектор, Департман за немачки језик и књижевност

Ненаставно особље:

 • Александра Ристић, Служба за наставу и студентска питања
 • Марјан Милчић, Центар за унапређење квалитета

Студенти:

 • Марко Сотировић
 • Александар Стаменковић

 

Документација

Сву неопходну документацију у вези са радом Центра за унапређење квалитета можете прегледати и преузети на адреси https://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/centar-za-unapredjenje-kvaliteta/dokumentacija