Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 18.01.2018.

Датум објављивања
18. јануар 2018.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
српска и компаративна књижевност, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарска стилистика и Реторика);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Деонтологија медија);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Креативне индустрије и Европски контексти уметности 20. века на југословенским просторима);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна епска поезија и Народна лирска поезија и народна проза);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је објављен у дневном листу „Народне новине“ и отворен је петнаест дана од дана објављивања, од 18.1.2018. године до 1.2.2018. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 25.11.2017.

Датум објављивања
25. новембар 2017.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, педагогија, српски језик, српска и компаративна књижевност, англистика, англистичка лингвистика, германистика, француска књижевност и култура

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Педагогија (Основи педагогије и Теорије моралног васпитања);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Књижевност од ренесансе до рационализма и Историја културе српског народа);
 3. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 6 и Семантика именовања);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Дидактика (1 и 2) и Докимологија);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Истраживања у развојној психологији и Педагошка психологија);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Германистика (Савремени немачки језик 1 и Лексикологија немачког језика 1/2);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Германистика (Савремени немачки језик 2 и Синтакса немачког језика 1/2);
 8. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима);
 9. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност прве половине 20. века и Француска поезија од Бодлера до Малармеа);
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1  и Синтакса 2);
 11. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднa местa од редног броја 1 до редног броја 8) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 27.11. до 11.12.2017. године.

Конкурс за избор сарадника (за радно место под редним бројем 8) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 27.11. до 04.12.2017. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса: ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 02.09.2017.

Датум објављивања
02. септембар 2017.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, англистика, англистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија, класични језици, неохеленистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ ИСПРАВКУ КОНКУРСА

У тексту конкурса Филозофског факултета Универзитета у Нишу, објављеном у дневном листу “Народне новине”, дана 2. септембра 2017. године, поништава се део  конкурса везан за позицију 1.  који исправно треба да гласи:

Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија одраслог доба и старења и Теорије когнитивног развоја);

Остали део конкурса остаје непромењен.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања исправке, односно од 14. 09. до 28.09.2017. године.

 

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија одраслог доба и старења и Психологија когнитивног развоја);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у студије енглеског језика и Увод у студије језика);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Англоамеричка књижевност I и Англоамеричка књижевност II);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Савремено новинарство);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Реклама и медији);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Класични језици и неохеленистика (Грчки језик на нематичним департманима);
 7. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима);
 8. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Комуникологија и Култура комуницирања);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднa местa од редног броја 1 до редног броја 7) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 04.09. до 18.09.2017. године.

Конкурс за избор сарадника (за радно место под редним бројем 8) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 04.09. до 11.09.2017. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 13.06.2017.

Датум објављивања
13. јун 2017.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, педагогија, социологија, српска и компаративна књижевност, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Увод у социологију и Социологија рада);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе и Општа књижевност од ренесансе до модернизма);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Југославије до 1941. године и Историја Југославије од 1941. године);
 7. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Анализа медијског дискурса и Конфликти и управљање јавношћу);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднa местa од редног броја 1 до редног броја 6) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 14.06. до 28.06.2017. године.

Конкурс за избор сарадника (за радно место под редним бројем 7) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 14.06. до 21.06.2017. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 10.05.2017.

Датум објављивања
10. мај 2017.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, француски језик, француска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Психологија (Школе и правци у психологији и Теорије личности);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Француски језик (Граматичка морфологија и Историја француског језика);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Савремена француска књижевност и Француска књижевност романтизма);
 4. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француски роман реализма и натурализма);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднa местa од редног броја 1 до редног броја 3) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 11.05. до 25.05.2017. године.

Конкурс за избор сарадника (за радна места од редног броја 11 до редног броја 20) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 11.05. до 18.05.2017. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 08.03.2017.

Датум објављивања
08. март 2017.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, психологија, српски језик, англистичка лингвистика, француски језик, комуникологија, језик и студије медија, англоамеричка књижевност, француска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Психологија (Психологија менаџмента и Психологија рада);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српски језик (Увод у методику наставе и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 3. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српски језик (Историја језика 1 и Историја језика 2);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Историја нововековне филозофије 1 и Историја нововековне филозофије 2);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1/2 - Морфосинтакса и Савремени француски језик 3/4 - Синтакса просте реченице);
 6. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност просветитељства и Француска књижевност барока и класицизма);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Савремено новинарство);
 8. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Новинарство у штампаним медијима);
 9. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Анализа дискурса и Интегрисане вештине: развијање прагматичке компетенције);
 10. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Америчке студије I и Афроамеричке студије);
 11. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 7 и Савремени енглески језик 8);
 12. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у когнитивну лингвистику и Савремени енглески језик 3);
 13. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Историја античке филозофије 1 и Историја средњовековне филозофије 1);
 14. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 1 и Историја естетике 2);
 15. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Социјална перцепција и Психологија учења 1);
 16. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Теорије развојне психопатологије и Психопатологија детињства и младости);
 17. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Истраживачко новинарство и Савремени медијски системи);
 18. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 3/4 - Синтакса просте реченице и Прагматика француског језика);
 19. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1/2 - Морфосинтакса и Писмено и усмено превођење);
 20. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднa местa од редног броја 1 до редног броја 10) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 09.03. до 23.03.2017. године.

Конкурс за избор сарадника (за радна места од редног броја 11 до редног броја 20) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 09.03. до 16.03.2017. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 06.12.2016.

Датум објављивања
06. децембар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, русистичка лингвистика, германистика, социјална политика и социјални рад

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2);
 2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем);
 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Социјални рад у школи и Социјални рад са групом);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Психосоцијалне интервенције у кризи и Социјални рад у заједници);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психологија и Психологија у образовању);
 6. Једног сарадника у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 5 и Немачки језик 6);
 7. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднo местo под редним бројем 1) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 07.12. до 21.12.2016. године.

Конкурс за избор сарадника (за радна местo од редног броја 2 до редног броја 7) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 07.12. до 14.12.2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 25.10.2016.

Датум објављивања
25. октобар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, германистика, романистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Романистика (Француски језик на нематичним департманима и Методика наставе француског језика);
 3. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима – почетни ниво);
 4. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 1 и Немачки језик 2);
 5. Једног сарадника у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за радна места од редног броја 1 до 5) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 26.10. до 09.11.2016. године.

Конкурс за избор сарадника (за раднo местo са редним бројаем 5) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 26.10. до 02.11.2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца потребно је да кандидат има кориснички налог на порталу http://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог, потребно је да се обрати Рачунарском центру Филозофског факултета (e-mail ).

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 15.09.2016.

Датум објављивања
15. септембар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, психологија, социологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, англистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Основи социологије на нематичним департманима и Социологија мањинских идентитета);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Историја књижевног језика и Старословенски језик I и II);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Основе психологије личности и Психологија индивидуалних разлика);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна књижевност и Креативно писање);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века и Основе академског писања);
 7. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 5 и Савремени енглески језик 6);
 8. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Методика наставе филозофије 1 и Методика наставе филозофије 2);
 9. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психолошко саветовање) до повратка запослене са породиљског одсуства;
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика) са непуним радним временом, 50% од пуног радног времена;
 11. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за радна места од редног броја 1 до 6) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 16. до 30. септембра 2016. године.

Конкурс за избор сарадника (за радна места од редног броја 7 до 11) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 16. до 23. септембра 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 07.07.2016.

Датум објављивања
07. јул 2016.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
психологија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психологија слободног времена);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 8. до 22. јула 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.