Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 09.02.2015.

Датум објављивања
09. фебруар 2015.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
српска и компаративна књижевност

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е     К О Н К У Р С

за избор наставника:

  1. Једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Српска књижевност XX века);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 9. до 23. фебруара 2015. године.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија).

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Страна 4 од 4