Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 19.06.2019.

Датум објављивања
19. јун 2019.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, историја, психологија, српска и компаративна књижевност, англистичка лингвистика, немачки језик, немачка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Jедног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 3 и Основи лексикологије);
 2. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психофизиологија рада и Мотивација и емоције);
 3. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Упоредно проучавање јужнословенских књижевности и Књижевност за децу);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Систематска етика 1 и Систематска етика 2);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 7 и Методика наставе немачког језика 1);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Немачка књижевност и култура (Немачка књижевност 7 и Немачка књижевност 8);
 7. Jедног сарадника у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 4. јула 2019. године.

Конкурс је  отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 27. јуна 2019. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD, DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 08.05.2019.

Датум објављивања
08. мај 2019.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, српски језик, француска књижевност и култура, англоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Књижевност викторијанског доба и Средњовековна енглеска књижевност);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска поезија од Бодлера до Малармеа и Француска књижевност прве половине 20. века);
 3. Jедног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психолошко саветовање и Психолошке интервенције у кризи);
 4. Jедног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 23. маја 2019. године.

Конкурс је  отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 16. маја 2019. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD, DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 13.03.2019.

Датум објављивања
13. март 2019.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, педагогија, социологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, англистичка лингвистика, русистичка лингвистика, англоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.
О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Образовна технологија и Методика васпитно-образовног рада);
 2. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије британске културе и Шекспир – специјални курс 1);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Савремени српски језик и Продуктивни типови творбе у српском језику);
 4. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Методологија науке о књижевности);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Логика 1 и Логика 2);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социјална политика и Економска социологија);
 7. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података);
 8. Jедног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Ренесансна енглеска књижевност и Студије канадске културе)
 9. Jедног сарадника у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Фонетика и фонологија и Савремени енглески језик 4)
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика);
 11. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно до 28.03.2019. године.

Конкурс за избор сарадника је отворен осам дана од дана објављивања, односно до 21.03.2019. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs  За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ( )

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 16.01.2019.

Датум објављивања
16. јануар 2019.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
историја, руска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.
О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба до краја 11. века и Историја Срба у 12. и 13. веку);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Савремена руска књижевност и Историја руске културе);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно до 31.01.2019. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs  За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ( )

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 05.12.2018.

Датум објављивања
05. децембар 2018.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
социологија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Социологија (Савремене социолошке теорије и Социјална стратификација);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Социологија породице и Социологија религије);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника, односно до 20.12.2018. године.

 

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs  За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ( )

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 26.09.2018.

Датум објављивања
26. септембар 2018.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, педагогија, социологија, српски језик, англистичка лингвистика, француски језик, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Савремене медијске технологије и Образовање и медији);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Општа историја од 1492. до 1650. године и Општа историја од 1650. до 1789. године);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1800. до 1878. године и Историја Срба од 1878. до 1918. године);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Основи педагошке психологије и Психологија наставе);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Методика 1 и 2);
 6. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 2 и Увод у когнитивну лингвистику);
 7. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Француски језик (Лексичка морфологија и Семантика француског језика);
 8. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Модерне социјалне теорије и Социологија града);
 9. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Методологија психолошких истраживања 1 и Савремене теорије у социјалној психологији);
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 11. Једног сарадника у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика;
 12. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија);
 13. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика;

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника отворен је петнаест дана од дана објављивања, закључно са 11.10.2018. године.

Конкурс за избор сарадника отворен је осам дана од дана објављивања, закључно са 04.10.2018. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 29.05.2018.

Датум објављивања
29. мај 2018.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
филозофија, историја, психологија

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Психологија (Мултиваријантна статистика и Психометрија);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Историја народа Балкана 19. века и Историја народа Балкана 20. века);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Онтологија 1 и Онтологија 2);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника отворен је петнаест дана од дана објављивања, oд 29. маја до 13. јуна 2018. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Конкурс Филозофског факултета од 19.04.2018.

Датум објављивања
19. април 2018.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
педагогија, андрагогија

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Педагогија на нематичним департманима и Андрагогија);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника отворен је петнаест дана од дана објављивања, oд 19. априла до 2. маја 2018. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Конкурс Филозофског факултета од 28.03.2018.

Датум објављивања
28. март 2018.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, историја, педагогија, социологија, српска и компаративна књижевност, русистичка лингвистика, француски језик, комуникологија, језик и студије медија, руска књижевност и култура

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Социологија (Посматрање и мерење у социологији и Основни истраживачки нацрти);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарство у штампаним медијима и Истраживачко новинарство);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1300. до 1391. године и Историја Срба од 1391. до 1459. године);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења);
 5. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 7 - анализа дискурса: лекторске вежбе и Савремени француски језик 8 - анализа дискурса: лекторске вежбе);
 6. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Филозофија (Методологија 1 и Филозофска антропологија);
 7. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Статистика у педагошким истраживањима и Методика рада школског педагога);
 8. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска модерна и модернизам (до 1941) и Савремена српска књижевност (после 1980));
 9. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1/2 – Морфосинтакса и Писмено и усмено превођење);
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француски роман реализма и натурализма);
 11. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам);
 12. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарски жанрови и Пропаганда и јавност);
 13. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Медијска етика и Медијско право);
 14. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника отворен је петнаест дана од дана објављивања, oд 28. марта до 12. априла 2018. године.

Конкурс за избор сарадника отворен је осам дана од дана објављивања, oд 28. марта до 5. априла 2018. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Конкурс Филозофског факултета од 26.02.2018.

Датум објављивања
26. фебруар 2018.
Конкурс за избор
сарадника
Научне области
социологија

текст конкурса

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Социологија (Модерне социјалне теорије и Социологија града);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања, од 26.02.2018. године до 05.03.2018. године.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завшеним нивоима студијама, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.