Google Translate

Aкадемски назив: Мастер журналиста
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије новинарства конципиране су као оргиналан приступ образовању будућих новинара ангажованим на јавномњенским процесима, мултимедијалним задацима, пословима портпарола или запосленим у одељењима за јавно комуницирање, истраживачима медија и сродним пословима. Основни циљ је оспособити кандидате да квалификовано и компетентно одговоре на нове, сложене и редефинисане захтеве комуниколошко-културо-лошких институција, установа и медија, ПР-агенција, служби за односе са јавношћу, истраживача јавности, примерено европском окружењу и процесима муњевитих друштвених промена.

Посебан циљ је интензивније повезивање факултета са масмедијским предузећима, ПР-агенцијама, професионалним удружењима и сличним институцијама. Потреба да овакво профилисани  кадрови, поред вештина и уже стручних знања из различитих, специја-лизованих области, овладају знањима из дисциплина управљања информацијама, комуниколошким пројектима, и сл., намећу потребу да се факултет ближе повеже са сличним образовним установама у земљи и иностранству. Стварањем мреже академске заједнице развијаће се и богатити обим и квалитет знања, размена студената и професора, мобилност људи и идеја, што је универзални циљ којем се тежи.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Разумевање процеса у области комуниколошких наука, посебно журналистике, идентификовање, креирање и примена оперативних циљева медијскихх установа или ПР агенција и служби, у свим условима савременог пословања. Посебно се развијају знања, уверења, идеје и ставови истраживачког приступа, анализе и синтезе стечених знања, као и вештина креирања и преношења информација, уз мотивисање на ширење интелектуалног развоја и жељу за даљим усавршавањем. Мастер студенти биће теоријски едуковани и стручно обучени за практична и научна истраживања, развијајући квалитетне предуслове за почетак докторских студија.