Google Translate

Језик, књижевност, алтернативе

Конференције  ::  среда, 20.11.2019.  ::   Прилози
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, алтернативе
Датум почетка
петак, 24 април 2020
Датум затварања
субота, 25 април 2020
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
60 EUR (или динарска противвредност на дан уплате)
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

Zadovoljstvo nam je da vam uputimo poziv za učešće na 14. međunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji posvećenoj jeziku i književnosti, ovoga puta pod nazivom Jezik, književnost, alternative, koja će se održati 24. i 25. aprila 2020. godine u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.

Više od jedne decenije naše aprilske konferencije sa opštim nazivom Jezik, književnost,... imale su u fokusu ne samo teme relevantne iz ugla lingvističkih i književnoteorijskih nauka, kao što su značenje, diskurs, vreme, prostor, teorija i kontekst, već i razne značajne društvene fenomene kao što su politika, globalizacija, identitet, promene, komunikacija, vrednosti i marginalizacija. Iako su konferencije uvek bile tematski koherentne, to ni u kom slučaju nije podrazumevalo uniformnost teorijskih i metodoloških pristupa, već se, naprotiv, težilo da se date teme sagledaju iz što više različitih, alternativnih perspektiva. Upravo želeći da podržimo alternativne perspektive, tema našeg skupa jeste Jezik, književnost, alternative.

U eseju Poetry and Commitment pesnikinja Edrijen Rič slavi poetsku imaginaciju, kojom probijamo stege nametnutog stava da ,ne postoji alternativa“: ,,The imagination’s roads open before us, giving the lie to that slammed and bolted door, that razor-wired fence, that brute dictum “There is no alternative.” Imaginacija, kreativnost i traganje za alternativama svakako da nisu odlike samo poezije, već i književnosti uopšte, a i nauke. U naukama, pogotovo društvenim i humanističkim, nisu retke promene paradigme, manje ili više radikalni zaokreti, ,,pomeranja klatna“ od formalnijih i apstraktnijih pristupa ka onim više funkcionalnim, šire kontekstualno uslovljenim i društveno kritički angažovanijim. Kao što mogućnost izbora između alternativnih formi izražavanja nije samo stvar stila, tako je i mogućnost alternativnih pristupa nekom jezičkom ili književnom fenomenu nužnost koja obezbeđuje bolje i kvalitetnije uvide. A kako kaže Teodor Adorno u zbirci eseja Minima moralia: ,,Kvalitet se određuje na osnovu dubine kojom neki rad ugrađuje u sebe alternative i tako ovladava njima.“

Cilj konferencije Jezik, književnost, alternative jeste da razmotri i istraži povezanost između jezika, književnosti i alternativa u okviru ovih oblasti. To može uključivati kritičko razmatranje različitih alternativnih teorijskih i metodoloških pristupa pitanjima iz oblasti jezika, književnosti i studija kulture, alternative koje književna dela nude vladajućim ideološkim pogledima na svet, alternative književno-jezičkim kanonima, analize alternativnih književnih formi ili alternativnih jezičkih konstrukcija, kao i druge teme koje se bave alternativama u širokom smislu u datim oblastima.

Zadovoljstvo nam je da predstavimo i plenarne govornike konferencije Jezik, književnost, alternative. To su:

Dr. Orin Percus, redovni profesor lingvistike, Univerzitet u Nantu, Francuska,
https://www.univ-nantes.fr/version-francaise/orin-percus-185378.kjsp

Dr. Zoran Paunović, dopisni član SANU, redovni profesor angloameričke književnosti, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filološki fakultet u Beogradu,
https://www.sanu.ac.rs/clan/zoran-paunovic/

Jezici konferencije su srpski i engleski, a vreme predviđeno za izlaganje radova je 15 minuta, uz pet dodatnih minuta predviđenih za diskusiju.

Ukoliko biste želeli da na konferenciji učestvujete, molimo vas da popunite registracioni formular koji možete naći u prilogu ovog poziva i pošaljete ga najkasnije do 30. januara 2020. godine na adresu .

Pristigli apstrakti biće odabrani na osnovu saobraznosti sa temom konferencije, akademske vrednosti i originalnosti teme, teorijskog i metodološkog pristupa i očekivanih rezultata. Potvrda o prihvatanju apstrakta biće poslata autorima do kraja februara 2020. godine. Po završetku konferencije i procesa recenziranja, izabrani radovi biće objavljeni u okviru međunarodnog tematskog zbornika radova.

Kotizacija u iznosu od 60 evra (koja se može platiti i u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) obuhvata troškove organizacije, konferencijski materijal, osveženje tokom pauza za kafu, ručak (švedski sto) 24. aprila i koktel zakusku pre zatvaranja konferencije 25. aprila, kao i štampanje zbornika odabranih radova.

Kotizacija u dinarima može se uplatiti na tekući račun Filozofskog fakulteta u Nišu 840-1818666-89, poziv na broj 74212125, svrha uplate: kotizacija za konferenciju ,,Jezik, književnost, alternative”, a u evrima na devizni račun Filozofskog fakulteta u Nišu 500100- 100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) ili u gotovini, pre početka konferencije, na registracionom pultu. Učesnici su u obavezi da sačuvaju uplatnicu i da je imaju kod sebe kako bi je pokazali prilikom registracije.

Svečana večera (participacija 10 evra, takođe plativa i u dinarima) 24. aprila 2020. godine je opcionalna.

Očekujemo vas u aprilu 2020. godine u Nišu!

Srdačno,
Organizacioni odbor konferencije Jezik, književnost, alternative


 

LANGUAGE, LITERATURE, ALTERNATIVES 2020

On behalf of the LLA Organising Committee, it is our pleasure to send you the first Call for Papers containing information on the forthcoming international interdisciplinary conference Language, Literature, Alternatives, organized by the Faculty of Philosophy in Niš, which will be held on April 24th and 25th, 2020.

For over a decade, our conferences under the encompassing title Language, Literature,... focused not only on the topics that are relevant for linguistic and literary studies, such as meaning, discourse, time, space, theory and context, but also on the socially significant phenomena such as politics, globalization, identity, changes, communication, values and marginalization. Although the conferences have always been thematically coherent, this never meant the uniformity of theoretical and methodological approaches; on the contrary, the aim was to view the given topics from many different, alternative perspectives. In the attempt to support such alternative perspectives, the topic of our new conference is Language, Literature, Alternatives.

In her essay Poetry and Commitment the poet Adrienne Rich celebrates the power of poetic imagination to open up different vistas: “The imagination’s roads open before us, giving the lie to that slammed and bolted door, that razor-wired fence, that brute dictum ‘There is no alternative.’ Imagination, creativity and the search for alternatives are certainly not only the characteristics of poetry, but of literature in general, as well as of science. In sciences, and in social sciences and humanities in particular, there are paradigm changes, a more or less radical turns, ’pendulum swings’ from the formal and abstract approaches towards the more functional ones, more context dependent or with a broader and more critical social orientation. As the possibility of choice among alternative forms of expression is more than a mere matter of style, so is the possibility of alternative approaches to a linguistic or a literary phenomenon a necessity that provides the better quality of insights. And, as Theodor Adorno says in a collection of essays Minima Moraila: “Quality is decided by the depth at which the work incorporates the alternatives within itself, and so masters them.“

The aim of the conference Language, Literature, Alternatives is to explore and discuss the relationship between language, literature and alternatives within their contexts. This can include the critical examining of various alternative theoretical and methodological approaches in linguistics, literary theory and culture studies, the alternatives that literary works offer to the dominant ideological views of the world, alternatives to literary and language cannons, analyses of alternative literary forms or language constructions, as well as other topics dealing with alternatives in the given disciplines.

We are also pleased to announce that the plenary speakers for the Language, Literature. Alternatives conference are:

Dr. Orin Percus, full professor of linguistics, University of Nantes, France,
https://www.univ-nantes.fr/version-francaise/orin-percus-185378.kjsp

Dr. Zoran Paunović, a corresponding member of SASA, full professor of Anglo-American literature, Faculty of Philosophy, Novi Sad and Faculty of Philology, Belgrade,
https://www.sanu.ac.rs/clan/zoran-paunovic/

Conference languages are English and Serbian, for 15-minute presentations followed by 5-minute discussion time.

If you would like to participate, please fill in the registration form attached to this Call and submit it no later than January 30th, 2020 to the following address: .

The submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topic, academic merit, originality of the theme, approach and research. Notification of acceptance will be sent by the end of February 2020. A selection of papers will be published after the conference in a peer-reviewed Conference Proceedings.

The conference fee is 60 Euros (also payable in dinars), covering organisational costs, conference folder, refreshments during coffee breaks, buffet lunch on April 24th, and snacks before the closing of the conference on April 25th, as well as the costs of conference proceedings publication.

The conference fee in dinars is payable to the Faculty of Philosophy Niš bank account 840-1818666-89, reference number 74212125, the purpose of payment: conference fee for the conference “Language, Literature, Alternatives”, and in euros to the Faculty of Philosophy Niš account 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) or in cash, immediately before the beginning of the conference, at the registration desk. The participants are required to keep the receipt of the conference fee payment and to present it at registration.  

Conference dinner party (10 Euros) on April 24th 2020 is optional. 

We are looking forward to welcoming you in Niš!

With best regards,
Language, Literature, Alternatives Conference Organising Committee