Google Translate

Филозофски факултет Универзитета у Нишу партнер у пројекту ERASMUS-EDU-2023-CBHE (101128376) MOBILITY RECOGNITION FOR INTEGRATION

Вести  ::  недеља, 30.06.2024.

Пројекат МОРИН се бави регионалним свеобухватним приоритетом „Интеграција миграната“ и има за циљ да обезбеди иновативни педагошки приступ који обезбеђује транспарентност курикулума, упоредивост и флексибилност како би се побољшале процедуре признавања и преноса студија, посебно међу високошколским установама које чине конзорцијум пројекта. Самим тим је главни циљ МОРИН-а уређен и усклађен систем академског признавања мобилности студената на основу исхода учења.

На овај начин, пројекат има за циљ да побољша сарадњу у оквиру размене студената између високошколских установа које чине конзорцијум. МОРИН настоји да успостави институционалне процедуре за признавање кредитне мобилности тако што ће омогућити усвајање модела исхода учења као и интернационализацију наставних планова и програма кроз глобалне исходе учења, те тако развијати заједнички регионални приступ академском признавању кроз међусобно повезане путеве деловања. Ови напори ће побољшати транспарентност као и олакшати мобилност и одговарајући трансфер кредита.

Проф. др Весна Лопичић и проф. др Јасмина Ђорђевић са Филозофског факултета у Нишу чланице су тима пројекта Mobility Recognition for Integration – MORIN. Реч је о мултинационалном ЕРАЗМУС пројекту из групе Strand 1 CBHE multi-country project који се реализује од 1. децембра 2023. до 30. новембра 2025. године. Координатор пројекта је Универзитет у Валони „Исмаил Кемали“, Албанија.