Google Translate

Мастер програм Лидерство у образовању

Вести  ::  понедељак, 23.03.2015.

Упркос важности лидерства у образовању, ова област, све донедавно, није била приоритет образовних политика у Србији. Директори и заменици директора у Србији су углавном наставници чије се вештине руковођења и учење углавном заснивају на искуству. Чланови школских одбора у Србији се бирају без установљених критеријума и без обуке. Запослени у локалним и регионалним образовним институцијама нису довољно обучени за педагошко руковођење, а њихове обуке се углавном односе на образовне реформе које се тренутно спроводе.

Срећом, образовно лидерство је однедавно у жижи интересовања доносилаца одлука у образовању у Србији. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. препознаје лидерство у образовању (нарочито педагошко лидерство) као кључну компоненту у успеху школа. Закон о основама система образовања и васпитања налаже директорима обуку и лиценцирање који још увек нису примењени у пракси. У фебруару 2013. Завод за унапређивање васпитања и образовања усвојио је Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања који представља веома важан искорак у унапређивању стања у образовном лидерству у Србији.

Мастер програм Лидерство у образовању (Master program in Educational Leadership (EdLead), 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR) финансиран је од стране Европске комисије, у оквиру TEMPUS програма. Партнери на овом пројекту у Србији су: Универзитет у Крагујевцу као носилац пројекта на челу са координатором др Јеленом Теодоровић, Унивезитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Институт за педагошка истраживања у Београду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, општина Звездара, Актив директора основних школа из Новог Сада и Актив директора средњих школа из Новог Сада. Страни партнери на пројекту су Холандска школа за образовни менаџмент (Холандија), Универзитет у Јуваскули (Финска), Универзитет у Сегедину (Мађарска) и Универзитет Александру Jоан Куза (Румунија).

Шири циљ пројекта је побољшање ученичких постигнућа у Србији кроз побољшање професионалних компетенција директора и других лидера у инсититуцијама образовања. Специфични циљеви укључују: (1) Развој и имплементацију модерних, интердисциплинарних мастер академских студија у обиму од 60 ЕСПБ, укључујући и развој програма стручног усавршавања на основу спроведених истраживања и у складу са Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, Законом о основама система образовања и васпитања, Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године и принципима Болоњске декларације. Студијски програм ће својом практичном оријентисаношћу побољшати компетенције лидера у образовању, директора основних и средњих школа, директора предшколских и домских установа, као и људи запослених у школским локалним и регионалним управама и националним образовним институцијама. (2) Успостављање Мреже образовних лидера у Србији (Educational Leadership Network (ELN)) за размену идеја, искустава, идентификовање потешкоћа и препрека у образовном лидерству и за формулацију препорука за њихово превазилажење.

Мастер академске студије из области лидерства у образовању ће: 1) бити у складу са Правилником о стандардима компетенција директора установа васпитања и образовања; 2) омогућити развијање додатних компетенција неопходних директорима васпитних и образовних установа; 3) успешно применити принципе ефективних програма за образовање лидера, попут оних у Холандији, Финској, Великој Британији и Онтарију (Канада).

Студијски програм је намењен директорима, заменицима директора, руководиоцима школских тимова, потенцијалним школским лидерима, запосленима у јавним, приватним, локалним, регионалним и националним образовним институцијама, запосленима у невладином сектору и другима. Разматра се и могућност да курсеви студијског програма буду акредитовани и понуђени као програми сталног стручног усавршавања. Програм мастер студија Лидерство у образовању биће реализован на Универзитету у Крагујевцу (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини) и на Универзитету у Новом Саду (Филозофски факултет), уз учешће предавача са Универзитета у Београду и Универзитета у Нишу. 50 студента биће уписано на мастер академске студије. Полазници мастер академских студија биће одабрани на основу успеха са претходних студија, радног искуства, могућности да утичу на велики број наставника и ученика и других релевантних карактеристика. Почетак реализације мастер академских студија је планиран за јануар 2016. године.

Како би задовољио поменуте препоруке, програм ће се састојати од обавезних (24 ЕСПБ) и изборних предмета (12 ЕСПБ), стручне праксе (6 ЕСПБ) и израде мастер тезе (18 ЕСПБ).

Теме наставних предмета обухватају: трансформационо, педагошко и интегрисано лидерство; улоге лидера у образовању; менаџмент установе као институције; финансије и право у образовању и васпитању; школско развојно планирање; школску културу; целоживотно учење; ефективне наставне праксе; развој људи у организацији; механизме обезбеђивања и провере квалитета; оцењивање ученика; управљање одељењем; психологију учења; интеракцију и комуникацију у васпитно-образовном раду; сарадњу са родитељима и локалном заједницом; образовне политике; иновације и предузетништво.

Наставни предмети биће састављени од предавања, дискусија, радионица, студија случаја, учења путем играње улога, посета школама, вршњачког учења у малим групама, учења заснованог на решавању проблема, рефлексије, решавања практичних задатака, личних планова стручног усавршавања и самосталног истраживачког рада.

Настава ће бити преношена путем видео-конференсинг опреме између партнерских институција које учествују у пројекту и укључиваће разноврсне облике ИКТ у настави (видео материјале, интерактивне веб-сајтове, интернет алате). Ово ће повећати студентске аспирације и мотивацију за учење. Овај облик учења на даљину омогућиће студентима широм Србије, уписанима на различитим универзитетима, да похађају било који наставни предмет. Моодле, бесплатна платформа за учење, биће коришћена за дискусије, размену идеја и материјала, поделу задатака, оцењивање и обавештавање – све у циљу повећања вршњачког учења и интринзичне мотивације студената.

Важан део имплементације Мастер програма биће боравак 20 студената на Холандској школи за образовни менаџмент, Универзитету у Јуваскули и Универзитету у Сегедину којим ће стећи неопходна искуства и компетенције. Ове активности ће повећати међународну мобилност високошколских институција у Србији и подићи квалитет програма.

Све информације о мастер програму Лидерство у образовању заинтересовани могу наћи на сајту: http://sr.edlead.edu.rs/

Упркос важности лидерства у образовању, ова област, све донедавно, није била приоритет образовних политика у Србији. Директори и заменици директора у Србији су углавном наставници чије се вештине руковођења и учење углавном заснивају на искуству. Чланови школских одбора у Србији се бирају без установљених критеријума и без обуке. Запослени у локалним и регионалним образовним институцијама нису довољно обучени за педагошко руковођење, а њихове обуке се углавном односе на образовне реформе које се тренутно спроводе. Срећом, образовно лидерство је однедавно у жижи интересовања доносилаца одлука у образовању у Србији. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. препознаје лидерство у образовању (нарочито педагошко лидерство) као кључну компоненту у успеху школа. Закон о основама система образовања и васпитања налаже директорима обуку и лиценцирање који још увек нису примењени у пракси. У фебруару 2013. Завод за унапређивање васпитања и образовања усвојио је Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања који представља веома важан искорак у унапређивању стања у образовном лидерству у Србији. Мастер програм Лидерство у образовању (Master program in Educational Leadership (EdLead), 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR) финансиран је од стране Европске комисије, у оквиру TEMPUS програма. Партнери на овом пројекту у Србији су: Универзитет у Крагујевцу као носилац пројекта на челу са координатором др Јеленом Теодоровић, Унивезитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Институт за педагошка истраживања у Београду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, општина Звездара, Актив директора основних школа из Новог Сада и Актив директора средњих школа из Новог Сада. Страни партнери на пројекту су Холандска школа за образовни менаџмент (Холандија), Универзитет у Јуваскули (Финска), Универзитет у Сегедину (Мађарска) и Универзитет Александру Jоан Куза (Румунија). Шири циљ пројекта је побољшање ученичких постигнућа у Србији кроз побољшање професионалних компетенција директора и других лидера у инсититуцијама образовања. Специфични циљеви укључују: (1) Развој и имплементацију модерних, интердисциплинарних мастер академских студија у обиму од 60 ЕСПБ, укључујући и развој програма стручног усавршавања на основу спроведених истраживања и у складу са Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, Законом о основама система образовања и васпитања, Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године и принципима Болоњске декларације. Студијски програм ће својом практичном оријентисаношћу побољшати компетенције лидера у образовању, директора основних и средњих школа, директора предшколских и домских установа, као и људи запослених у школским локалним и регионалним управама и националним образовним институцијама. (2) Успостављање Мреже образовних лидера у Србији (Educational Leadership Network (ELN)) за размену идеја, искустава, идентификовање потешкоћа и препрека у образовном лидерству и за формулацију препорука за њихово превазилажење. Мастер академске студије из области лидерства у образовању ће: 1) бити у складу са Правилником о стандардима компетенција директора установа васпитања и образовања; 2) омогућити развијање додатних компетенција неопходних директорима васпитних и образовних установа; 3) успешно применити принципе ефективних програма за образовање лидера, попут оних у Холандији, Финској, Великој Британији и Онтарију (Канада). Студијски програм је намењен директорима, заменицима директора, руководиоцима школских тимова, потенцијалним школским лидерима, запосленима у јавним, приватним, локалним, регионалним и националним образовним институцијама, запосленима у невладином сектору и другима. Разматра се и могућност да курсеви студијског програма буду акредитовани и понуђени као програми сталног стручног усавршавања. Програм мастер студија Лидерство у образовању биће реализован на Универзитету у Крагујевцу (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини) и на Универзитету у Новом Саду (Филозофски факултет), уз учешће предавача са Универзитета у Београду и Универзитета у Нишу. 50 студента биће уписано на мастер академске студије. Полазници мастер академских студија биће одабрани на основу успеха са претходних студија, радног искуства, могућности да утичу на велики број наставника и ученика и других релевантних карактеристика. Почетак реализације мастер академских студија је планиран за јануар 2016. године. Како би задовољио поменуте препоруке, програм ће се састојати од обавезних (24 ЕСПБ) и изборних предмета (12 ЕСПБ), стручне праксе (6 ЕСПБ) и израде мастер тезе (18 ЕСПБ). Теме наставних предмета обухватају: трансформационо, педагошко и интегрисано лидерство; улоге лидера у образовању; менаџмент установе као институције; финансије и право у образовању и васпитању; школско развојно планирање; школску културу; целоживотно учење; ефективне наставне праксе; развој људи у организацији; механизме обезбеђивања и провере квалитета; оцењивање ученика; управљање одељењем; психологију учења; интеракцију и комуникацију у васпитно-образовном раду; сарадњу са родитељима и локалном заједницом; образовне политике; иновације и предузетништво. Наставни предмети биће састављени од предавања, дискусија, радионица, студија случаја, учења путем играње улога, посета школама, вршњачког учења у малим групама, учења заснованог на решавању проблема, рефлексије, решавања практичних задатака, личних планова стручног усавршавања и самосталног истраживачког рада. Настава ће бити преношена путем видео-конференсинг опреме између партнерских институција које учествују у пројекту и укључиваће разноврсне облике ИКТ у настави (видео материјале, интерактивне веб-сајтове, интернет алате). Ово ће повећати студентске аспирације и мотивацију за учење. Овај облик учења на даљину омогућиће студентима широм Србије, уписанима на различитим универзитетима, да похађају било који наставни предмет. Моодле, бесплатна платформа за учење, биће коришћена за дискусије, размену идеја и материјала, поделу задатака, оцењивање и обавештавање – све у циљу повећања вршњачког учења и интринзичне мотивације студената. Важан део имплементације Мастер програма биће боравак 20 студената на Холандској школи за образовни менаџмент, Универзитету у Јуваскули и Универзитету у Сегедину којим ће стећи неопходна искуства и компетенције. Ове активности ће повећати међународну мобилност високошколских институција у Србији и подићи квалитет програма. Све информације о мастер програму Лидерство у образовању заинтересовани могу наћи на сајту: http://sr.edlead.edu.rs/