Google Translate

Центар за образовање наставника и професионално усавршавање Филозофског факултета у Нишу у јулу месецу 2013. године почиње са програмом професионалног развоја наставника и професора основних и средњих школа различитог образовног профила, којима је неопходна додатна едукација из области педагошко-психолошких наука и савремене методичке праксе у циљу стицања обавезних 36 ППМ бодова.

С обзиром на различито базично дидактичко-методичко образовање наставника зависно од времена и места студирања (одн. од концепције некадашњих студијских програма), а самим тим и неусклађене потребе за стицањем одређеног броја бодова, у прилици смо да понудимо Програм ППМ обуке који омогућује полазницима избор предмета и допуну бодова у складу са властитим интересовањима и потребама.

Програм педагошко-психолошког образовања наставника на Филозофском факултету у Нишу у складу је са Законом о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије број 72/09 и 52/11) и Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 и 31/2012).

pdf  Листа ППМ предмета [PDF]

pdf  Пријава за програм ППМ [PDF]

pdf  Спецификација стручне праксе ППМ програма [PDF]

pdf  Извештај ментора о обављеној стручној пракси [PDF]

pdf  Спецификација ППМ предмета [ZIP]