Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима:

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 33

Ванредних професора: 25

Доцената: 54

Наставника страног језика: 5

Виших лектора: 5

Лектора: 2

Асистената: 45

Сарадника у настави: 5

УКУПНО: 176