Google Translate

Преузимање

Категорија: Правилници

Разни правилници који се тичу рада, набавки, уписа, студија, студената, наставног особља, конкура и избора у звања.
folder_blue.png
Документација Филозофског факултета, Универзитета у Нишу и Министартства просвете (правилници, измене и допуне правилика, тумачења и ближи критеријуми) која се тиче избора у звање наставника и сарадника
понедељак
25. јун 2018.
четвртак
30. децембар 2021.
Овим правилником се ближе уређују поступак припреме и услови за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Нишу
среда
7. фебруар 2018.
среда
7. фебруар 2018.
Правилник Универзитета у Нишу о изменама и допунама правилника о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације
среда
7. фебруар 2018.
среда
7. фебруар 2018.
Правилник Универзитета у Нишу о поступку продужења радног односа наставника
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником уређују се услови и поступак за ангажовање наставника и сарадника у погледу допунског рада до једне трећине радног времена, као и права и обавезе наставника у погледу допунског рада.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилником о дисциплинској одговорности студената Филозофског факултета утврђују се обавезе студената, лакше и теже дисциплинске повреде, дисциплинске мере, надлежни дисциплински органи и правила дисциплинског поступка у којем се одлучује о постојању дисциплинске повреде и изрицању дисциплинске мере.
среда
22. април 2015.
уторак
10. септембар 2019.
Правилником о докторским студијама уређује се организација и извођење докторских студија, упис студената, начин и услови студирања, спровођење испита и самосталног истраживачког рада, поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације, као и друга питања у вези са реализацијом студијских програма докторских студија на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Педагошки, психолошки и методички (ППМ) предмети из наставних планова на Филозофском факултету Универзитета у Нишу донети пре ступања Закона о високом образовању вреднују се ЕСПБ бодовима и изједначавају са педагошким, психолошким и методичким предметима из студијских програма према Закону о високом образовању у складу са овим Правилником.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником уређује се припремање, израда материјала, протокол примопредаје, уношење података, и редовно одржавање Интернет презентације у оквиру делатности Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
среда
22. април 2015.
петак
30. децембар 2016.
Oвим правилником уређује се начин оцењивања и штампања рукописа, као и дистрибуцијa објављених публикација наставника и сарадника Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник је дефинисано извођење испита на департману за англистику.
среда
22. април 2015.
понедељак
1. март 2021.
Правилником о мастер академским студијама Филозофског факултета Универзитета у Нишу уређују се услови и начин уписа, организација и извођење студија, правила студирања, предиспитне и испитне обавезе, пријава и одбрана завршног рада мастер академских студија и друга питања везана за наставу на мастер академским студијама Филозофског Факултета.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником уређује се поступак набавке унутар Филозофског факултета у Нишу, а нарочито: начин планирања набавки, критеријуми, правила и начин одређивања предмета набавке, начин одређивања процењене вредности набавке, начин испитивања и истраживања тржишта, одговорност за планирање, начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције у поступку набавке, спровођење и контрола набавки, начин праћења извршења уговора о набавци, спровођење набавки на које се закон не примењује, евидентирање и извештавање.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
понедељак
1. март 2021.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник дефинише поступак праћења, обезбеђивања, унапређења и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада, као и начин и поступак самовредновања на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
среда
30. септембар 2020.
Овим Правилником ближе се уређује организација и извођење основних академских студија, односно облици наставе, организација студија, напредовање студената, упис на вишу годину студија, провера знања и оцењивања студената на испиту, завршни рад и друга питања везана за наставу на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
четвртак
4. фебруар 2021.
Правилник ближе уређује услове и начин полагања испита на Факултету, организација и поступак полагања испита, начин утврђивања оцене на испиту, заштита права студената, као и друга питања од значаја за полагање испита и оцењивање на испиту.
среда
22. април 2015.
среда
10. октобар 2018.
Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа на акредитоване студијске програме Филозофског факултета, поступак полагања пријемних испита, поступак утврђивања редоследа кандидата за упис, начин бодовања и рангирања кндидата, начин остваривања права кандидата на приговор, и друга питања од значаја за упис на студијске програме првог, другог и трећег степена студија на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
уторак
30. март 2021.
Правилником о раду, уређују се права, обавезе и одговорности по основу рада запослених на Филозофском факултету у Нишу и Филозофског факултета у Нишу.
среда
22. април 2015.
уторак
28. април 2020.
Правилник о рангирању студената за упис на основне академске и докторске академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије
среда
22. април 2015.
понедељак
22. јун 2020.
Овим правилником се на Филозофском факултету, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета, утврђује унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака за свако радно место.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником Филозофски факултет уређује начин, циљ и исход спровођења поступка самовредновања и оцењивања квалитета Факултета.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник обезбеђује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник уређује припремање, одобравање и издавање уџбеника који се објављују у оквиру издавачке делатности на Факултету, њихово праћење и вредновање током употребе као извора наставне и испитне материје, као и уџбеника других издавача који се користе као наставни и испитни материјал у оквиру реализације студијског програма.
среда
22. април 2015.
понедељак
9. децембар 2019.
Правилником се уређује поступак и услови под којима студенти основних и магистарских студија, уписани по прописима и наставним плановима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу да наставе студије на студијским програмима основних академских, дипломских академских - мастер и докторских студија.
уторак
12. јануар 2016.
уторак
12. јануар 2016.
Овим Правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања на Филозофском факултету у Нишу у складу са одредбама Закона и Правилника.
петак
30. децембар 2016.
Овим правилником уређује се организација, управљање и рад Центра за унапређење квалитета Филозофског факултета у Нишу.
уторак
26. септембар 2017.
уторак
26. септембар 2017.
Овим Правилником се утврђују услови и стандарди за обављање стручне праксе на основним академским студијама социјалне политике и социјалног рада на Филозофском факултету у Нишу
четвртак
5. децембар 2019.
четвртак
5. децембар 2019.
Правилником о условима и начину ослобађања плаћања школарине студената Филозогског факултета у Нишу утврђују се услови и начин ослобађања плаћања дела или целокупног износа школарине за текућу школску годину, за самофинансирајуће студенте студијских програма првог, другог и трећег степена.
уторак
1. јун 2021.
четвртак
17. јун 2021.
Овим правилником ближе се прописују врсте признања и награда и услови, поступак и начин додељивања признања и награда Филозофског факултета у Нишу
уторак
1. јун 2021.
четвртак
17. јун 2021.
За изузетан успех у студирању, у припремању за самосталан стручни и научни рад, као и за развијањe културно-уметничких и спортских активности, студентима Филозофског факултета Универзитета у Нишу могу се додељивати признања и награде. Овим Правилником утврђују се врсте признања и награда које се додељују студентима Факултета, као и услови, поступак и начин њиховог додељивања.
петак
22. октобар 2021.
понедељак
28. фебруар 2022.
понедељак
28. фебруар 2022.
понедељак
28. фебруар 2022.
Одлукa о изменама и допунама Правилника о заштити података о личности на Филозофском факултету Универзитета у Нишу број 347/1-3 од 18.10.2021. године
петак
8. април 2022.
петак
8. април 2022.
Правилником о дисциплинској одговорности утврђују се обавезе студената, лакше и теже дисциплинске повреде, дисциплинске мере, надлежни дисциплински органи и правила дисциплинског поступка у којем се одлучује о постојању дисциплинске повреде и изрицању дисциплинске мере